За нас


 

 

СНЦ „Местна инициативна група Гълъбово-Опан“ 

Споразумение № РД50-136/ 21.10.2016 г.

за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“,

 Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“:

Стойност на проекта:  3 732 745,00 лв.

Европейско съфинансиране 90% – 3 359 470,50 лв.                 Национално съфинансиране 10% – 373 274,50 лв.

 Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“:

Стойност на проекта: 1 091 915,00 лв.

Европейско съфинансиране 90% –  982 723,50 лв.             Национално съфинансиране 10% – 109 191,50 лв.

 …………………………………………………

СНЦ “МИГ Гълъбово – Опан″; бул. “Република” №47, 6280 гр. Гълъбово
телефон (офис): 0418 6 22 46, e-mail: mig_galabovo_opan@abv.bg     

Изпълнителен директор – Вилияна Вичева

КОНТАКТИ /Отвори КОНТАКТИ за повече информация/

ОФИЦИАЛЕН ПРОФИЛ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ ЗА КОНТАКТ С НАС: