Списъци

Списък на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.069 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, които не се допускат до техническа и финансова оценка – НП

Списък на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.068 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” , които не се допускат до техническа и финансова оценка

Списък на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.048 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, които не се допускат до техническа и финансова оценка 

 

Преводач