Анализи

Анализ и оценка на територията на МИГ Гълъбово – Опан за възможностите за развитие на иновативни местни туристически услуги

Териториално изследване на възможностите за развитие на биологично земеделие от земеделските производители на територията на МИГ Гълъбово – Опан

Проучване за потенциала за развитие на нови икономически дейности на територията на МИГ Гълъбово – Опан

Изследване на добри практики при прилагане на ЛИДЕР в Европейския съюз, приложими на територията на МИГ Гълъбово – Опан, за популяризирането им сред населението и мотивирането му

Проучване и анализ на иновативни, национални  и европейски практики за интеграция на социално-уязвими групи (включително представители на етнически малцинства) в селските райони, приложими за територията на МИГ Гълъбово – Опан

Междинна оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ – октомври 2020 

Проучване на въздействието на СВОМР върху социално-икономическото развитие на територията на МИГ Гълъбово – Опан и удовлетвореността от прилагането на CBOMP в общността

Междинна оценка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ – октомври 2021