МЯРКА 323 А “Опазване и възстановяване на природното наследство”

(трета покана от 11. 07. 2013 г. до 10.10. 2013 г.)

 

<– Назад

Прием на документи (заявленя за подпомагане) по трета покана заповед 38/26.06.2013 г. по мярката 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“ и две под мерки 323 А „Опазване и възстановяване на природното наследство“ и 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство“

Покана за кандидатстване с проекти на територията на „МИГ Гълъбово 2011“ по мярката 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“ и две под мерки 323 А „Опазване и възстановяване на природното наследство“ и 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство“

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ По МЯРКА 323 “Опазване и подобряване на селското наследство” Подмярка 323А „Опазване и възстановяване на природното наследство”; Подмярка 323Б „Опазване и възстановяване на културното наследство”

НОВО: Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия

ДЕКЛАРАЦИЯ По чл. 14а, ал. 6, т. 1 и 2 относно обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ПОЕТИ ЗАДБАЛАНСОВИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ

Декларация за нередности

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТА

КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ „ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО“

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 323 А

Преводач