МЯРКА 111

(втора покана от 09.05.2013 г. – 08.08.2013 г.)

 

<– Назад 

 

МЯРКА 111 

П О К А Н А за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по  мярка 111 „ Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

ЗАПОВЕД СТР. 1 И  СТР. 2

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 111: ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ (РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС)

Списък на документи  при подаване на заявление за подпомагане по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

ДОПУСТИМОСТ

График на планираното обучение

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Общ график за провеждане на обученията за проект

Проектобюджет на курс/информационна дейност

 

Преводач