СТРАТЕГИЯ 2007/2013 и УСТАВ/ STRATEGY and STATUTE

Translate to English

 

………..  АРХИВ ………. „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011″…………………   АРХИВ  ………. „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“

Изтегли СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО от -> ТУК

……………

Изтегли УСТАВ на СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ от –>ТУК

………….

Резюме на Стратегия за местно развитие
на „МИГ Гълъбово 2011”
1.       Територия на прилагане на СМР
Територията на потенциалната МИГ обхваща територията на Община Гълъбово, която е административна единица в състава на Старозагорска област и  от своя страна е териториална част от Южен централен район. Територията на Община Гълъбово обхваща административния център град Гълъбово и още 10 села.
Общият брой на жителите  в обхванатата територия по данни на НСИ за 2009 г.  е 14 269 жители, от които: 7077 мъже и 7192 жени.
Общата територия, обхваната от МИГ, е   348,9  кв. км или  34889,5 ха, което представлява 6.8%от територията на област Стара Загора и 0,31% от територията на страната.Гъстотата на населението в обхванатата територия за 2009 г. по данни на НСИ е 40,9жители на кв. км.  При 68,1 жит./км² за областта и 70 жит./км² застраната.


2.        Седалище, адрес и органи на МИГ
Седалище: гр. Гълъбово, община Гълъбово, Старозагорска област. Адресна МИГ: гр. Гълъбово, община Гълъбово, бул. „Република“ № 48
Органи на МИГ:
Общо събрание – върховен колективен орган на Сдружението. Състои се от всички членове на Сдружението. При попълване състава на Общото събрание по доклад от Управителния съвет се следи за балансираното представителство на гражданския, публичния и бизнес сектори. За запазване баланса между представителите по сектори от двете общини, не се допуска превес повече от 10% от общия брой членове в полза на представителите по сектори на някоя от двете общини. При превес от повече от 10% по решение на Общото събрание се спира приема на нови членове от секторите на съответната община до възстановяване на баланса.
-Управителен съвет – колективен управителен орган на Сдружението. Управителният съвет се състои от седем лица-членове на Сдружението. При попълване на състава му се съблядава следното разпределение – четири от членовете му се номинират от публичния сектор, двама от гражданския и трима от бизнес сектора.
-Оперативен екипИзпълнителендиректор – назначава се по решение на Управителния съвет с мнозинство 2/3 от членовете му след провеждането на конкурс.Може да член на Сдружението, както и да е член на Управителния съвет. Правомощията му се определят в договора за наемане. По решение на Управителния съвет председателят на Сдружението може да упълномощава Изпълнителния директор с определени правомощия; Експерт по прилагане дейностите по Стратегията за местно развитие  – назначава се по решение на Управителния съвет след провеждането на конкурс; Счетоводител назначава се по решение на Управителния съвет след провеждането на конкурс; Технически асистент назначава се по решение на Управителния съвет след провеждането на конкурс.3.        Цели, приоритети, специфични цели мерки на СМР
 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
 
 
Устойчивото развитие и съответно повишаване на качеството на живот на Община Гълъбово посредством използване на подхода ЛИДЕР за разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.
 
 
ПРИОРИТЕТ 1
 
Балансирано, устойчиво и природоопазващо икономическо развитие и повишаване заетостта на територията на МИГ-Гълъбово
 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ  1
Производство на качествени традиционни земеделски продукти и увеличаване надобавената стойност и   конкурентноспособността им, чрез използването на съвременни методи и техники на производство, преработка, стандартизация, сертифициране, обозначение и пласирането на вече съществуващи и  на нови пазари;
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ  2
Диверсификация на икономическите дейности, подобряване и укрепване на бизнес климата и създаване на предпоставки, стимулиращи  предприемачеството и развитието  на новаторски и съвременни бизнес инициативи и мрежи за сътрудничество;
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ  3
Защита и опазване на  околната среда и рационално управление на местните природни ресурси, като основен определящ елемент, свързан с развитието на   местната икономика.
ПРИОРИТЕТ 2
Изграждане на  качествена и социално-достъпна жизнена среда, успешен брандинг на територията на МИГ-Гълъбово  и повишаване на  нейната посещаемост
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ  4
Съхранение и развитие на  културно-историческото  наследство, традиции, обичаи и занаяти, тяхното икономизиране  и формиране на специфична идентичност на територията като дестинация, свързана с развитието на различни алтернативни  форми на туризъм;
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ  5
Формирането на благоприятни и привлекателни условия за живот  на  местното население, с акцент на малките населени места  и  преодоляването на социалната и икономическа  изолация  на уязвими групи от населението (основно жени и  младежи), с оглед на  промяна на неблагоприятната тенденция, свързана  с прираста и миграцията на населението.
ПРИОРИТЕТ 3
Укрепване на местната общност и изграждане на капацитет за устойчиво  развитие на територията на МИГ-Гълъбово
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ  6
Повишаване на обществената активност и подобряване капацитета на местните общности за планиране и управление на развитието на  територията чрез прилагане на подхода „отдолу–нагоре”, развитието на вътрешнотериториалното и транснационално сътрудничество и въвеждането  на добри практики.

3.1.         Мерки
Стратегията за местно развитие на МИГ-Гълъбово включва дейности по мерки от  Програмата за развитие на селските райони (2007-2015) , допринасящи за постигането на специфичните цели, приоритети и основната стратегическа цел за развитие на територията за периода до 2015 година , както следва :

Код на
мярката
Наименование на мярката
312
Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
321
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
322
Обновяване и развитие на населените места
323
Опазване и възстановяване на природното и културно наследство
331
Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3 на
121
Модернизиране на земеделските стопанства
431-1
Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие
ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ И ДОПУСТИМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ 

Код на
мярката
Допустими дейности и допустими бенефициенти
312
Допустими дейности
Мярката подпомага новорегистрирани или съществуващи неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности, вкл. за селски туризъм; занаятчийски дейности; социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги за населението в територията; създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги; създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения
Допустими кандидати
Физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за малките и средните предприятия; като физически лица могат да кандидатстват само регистрираните по Закона за занаятите и само за дейността, за която са регистрирани
321
Допустими дейности
1.Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна  и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, които предоставят различни обществени услуги, от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за биогорива или произведена от биомаса или
Допустими кандидати
Община „Гълъбово” (без дейности по  т. 5а); Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ (за дейности по т.3,4,5,6); Читалища ( за всички дейности)
322
Допустими дейности
1.Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях; 2. Реконструкция и ремонт на обществени сгради с историческо и културно значение, и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка; 3. Реконструкция и ремонт на сгради с местно религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка; 4. Ремонт на фасади на частни сгради  и прилежащи пространства, както и вертикална планировка (ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място);
Допустими кандидати
Община Гълъбово, за дейности по т. 1,2,3,5 и 6; Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, за дейности по т. 1,2,3 и 4  от допустимите дейности; Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища , за дейности по т. 1 и 2 от допустимите дейности; Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията
323
Допустими дейности
Подготовка и прилагане на програми за информиране за проблемите на околната среда и устойчивото развитие:
а) Прилагане на дейности от утвърдени Планове за управление на защитени територии, обявени по Закона за защитените територии:
б) Прилагане на дейности в защитени територии и зони от Натура 2000, които нямат одобрени Планове за управление, но са предвидени в заповедите им за обявяване (след съгласуване с компетентните органи):
в) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на популациите на видове, включени в Закона за биологичното разнообразие;
г) Дейности, свързани с опазване и възстановяване на местообитанията, включени в закона за биологичното разнообразие;
Допустими бенефициенти
          Юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ;
          Община Гълъбово;
331
Допустими дейности
1. Обучения и консултации за икономическите субекти, работещи на територията на МИГ в някоя от областите по 3 ос от ПРСР:
2. Предоставяне на информация и провеждане на дейности, свързани с разясняване на мерките по ос 3 и повишаване на информираността на икономическите субекти от територията на МИГ, работещи в тази област.
Допустими бенефициенти :
Организации, които провеждат обучения, курсове и информационни дейности и/или предоставят услуги и/или обучения в областта на традиционни селски умения и/или занаяти и се определят като обучаващи организации за целите на  тази мярка:
Не се изисква бенефициентите да бъдат лицензирани за упражняване на дейността, за която кандидатстват, но същите трябва да докажат наличието на минимум 1 години опит в организирането и провеждането на дейности от подобен характер.
121
Допустими дейности:
▪ Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или Подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или Опазване на околната среда,
Допустими бенефициенти :
Земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., съгласно изискванията на Наредба № 8 от 3 април 2008
431-1
Допустими дейности
Финансова помощ се предоставя за :
▪ Дейности, свързани с  управлението на МИГ –Гълъбово и насърчаването й като силна и ефикасно действаща структура;
▪ Дейности свързани с придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на МИГ-Гълъбово :
Допустими кандидати
Местна инициативна група – Гълъбово
4. Бюджет
Индикативно разпределение на средствата по оси, по мерки и по години 
Индикативно разпределение на средствата по оси, мерки и години
Код на мярката
Име на мярката
ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОСИ, МЕРКИ И ГОДИНИ
Общ публичен принос за
 Общ публичен принос за
Общ публичен принос за
Общ публичен принос за
Общо за периода на Стратегията
 2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
лева
лева
лева
лева
лева
%
4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)
0.00
0.00
300000.00
100000.00
400000.00
20.00%
111
Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания
0
0
20000
20000
40000.00
2.00%
121
Модернизиране на земеделските стопанства
0
0
280000
 80000
360000.00
18.00%
4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)
0.00
0.00
890000.00
310000.00
1200 000.00
60.00%
312
Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
0
0
300 000
120 000
420000.00
21.00%
322
Обновяване и развитие на населените места
0
0
360 000
100 000
460000.00
23.00%
323
Обновяване и развитие на населените места
0
0
150 000
50 000
200000.00
10.00%
331
Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР
0
0
80 000
40 000
120 000.00
6.00%
4.3.1.   Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия
0.00
0.00
150000.00
250000.00
400000.00
20.00%
1. 
Административни разходи (управление на МИГ) – до 60 % от разходите по М431
0
0
90 000
150 000
240 000.00
12.00%
2.  
Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията – минимум 40%  от разходите по М431
0
0
60 000
100 000
160 000.00
8.00%
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯТА:
0.00
0.00
1 340 000.00
660000.00
2 000 000.00
100%