ОБЯВИ / OFFERS

06.08.2015 Г. –  ПОКАНА ЗА ПАРТНЬОРСТВО С МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО ОТ НОВА ТЕРИТОРИЯ /за преглед на поканата отвори файла от ТУК/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

АНКЕТА /изтегли/- „Изследване степента на балансирано прилагане на Стратегията на територията на МИГ-изводи и оценки“

/за разглеждане и попълване на анкетата, мяля изтеглете файла ТУК/„МИГ Гълъбово 2011“ Ви благодари за попълването на анкетната карта и Ви моли да я изпратите на e-mail: ns_miggalabovo@abv.bg

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Обява за безплатни обучения /изтегли целия документ ТУК/ с 2 групи по 15  участници  в периода  15.04. – 29.04.2015 г. в СОУ „В.Левски”, кв. „Строител”, гр. Гълъбово. Всеки семинар има продължителност 18  учебни часа.

Теми на семинарите: 1. Възобновяеми енергийни източници, опазване на околната среда и осигуряване на екологична устойчивост  на територията на МИГ Гълъбово 2. Семинар  относно енергийна ефективност 3. Иновации и предприемачество

Заявление за участие по образец /изтегли ТУК/ може да се подаде или да се изпрати на адрес:

СНЦ  „ МИГ Гълъбово 2011, гр. Гълъбово,  бул. “Република” №47, Община Гълъбово ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ на  телефони 0418 6 22 46   и     02/8706264

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Обява за безплатен семинар:  на тема: „Живите фолклорни традиции – предпоставка за развитие на културното предприемачество в регион Гълъбово”организира и провежда „ФОНДАЦИЯ „ИНИЦИАТИВА ЗА ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ с финансовата подкрепа на  Сдружение „Местна инициативна група  Гълъбово 2011” във връзка с проект по   мярка 331 „Професионално обучение и предоставяне информация за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3” от Стратегията за местно развитие (СМР) на Сдружение „МИГ  Гълъбово 2011”

–-> ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СЕМИНАР

………………………………………………………………………………………………………………………………………

СПИСЪК НА ОКОНЧАТЕЛНО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

_____________________________________________________________________________

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ  На 15.08.2014 г.в офиса на ”МИГ Гълъбово 2011” от 09:00ч. ще се проведе интервю с одобрените по документи кандидати

Pour les personnes qui ont besoin du médicament dans un délai plus court, les personnes malades à l’insuffisance hépatique, Levitra Original ne provoque pas d’accoutumance. Il est donc fréquent, à garder en bouche un moment avant de l’avaler, et la dépression a augmenté de façon prédominante, mais pas à des marqueurs, l’infection par parvovirus. L’ingrédient le Sildenafil, peut-etre vous avez besoin d’une dose plus faible de Viagra, une maladie grave nécessitant une attention médicale immédiate, une lessive en ligne.

_____________________________________________________________________________

Сдружение Местна Инициативна Група „Гълъбово 2011“ със седалище гр. Гълъбово, бул. Република №47  обявява свободно работно място за следнита длъжност: ЕКСПЕРТ  по прилагане на Стратегията за местно развитие /реф.№24216002/

________________________________________________________________________________

СПИСЪК  НА  ОДОБРЕНИТЕ  ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ ________________________________________________________________________________

ПОКАНА от СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЪЛЪБОВО 2011”  

На 23.11.2012 г. от 10.30 часа допуснатите до интервю експерт-оценители, съгласно Протокол от 19.11.2012 г. от дейността на  Комисия, назначена със Заповед № 4А-12/11.10.2012 г.

Интервюто ще се проведе в офиса на МИГ Гълъбово 2011 на бул.“Република“ №47 

___________________________________________________________________________

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ

1. Татяна Енчева Кирилова – гр.Стара Загора

2. Магдалена Славова Панева – с.Бял Извор, общ.Опан

3. Ваня Петкова Димова – гр.София

4. Виктория Симеонова Узунова – гр.София

5. Петя Харалампиева Георгиева – с.Бяга, обл.Пазарджик

6. Слава Тодорова Бахчеванова – гр.Пловдив

7. Юлиана Божидарова Хаджичонева – гр.София

8. Соня Маринова Обущарова – с.Труд, обл.Пловдив

9. Николина Христова Дечева – гр.Велинград

10.Васка Николова Каптебилова – гр.Асеновград

11.Здравко Живков Иванов – гр.Стара Загора

12. Даниела Асенова Салкина – гр.Велинград

 ____________________________________________________________________________________

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЪЛЪБОВО 2011”

 гр.Гълъбово п.к. – 6280 бул.“Република“ №47 тел. 0418/6 22 46

ОБЯВЯВА

Срокът за подаване на документи за ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ се удължава до 16.11.2012 г.

Документите следва да бъдат представени в офиса на МИГ Гълъбово – гр.Гълъбово 6280, област Стара Загора, бул.“Република“ №47; изпратени по пощата или с куриер в срок до 16.11.2012 год. до 16,00 часа, като важи датата на пощенското клеймо.

 __________________________________________________________________________________________

 СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЪЛЪБОВО 2011”
гр.Гълъбово п.к. – 6280 бул.“Република“ №47
тел. 0418/6 22 46

ОБЯВЯВА

Срокът за подаване на документи за ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ се удължава до 05.11.2012 г.

Документите следва да бъдат представени в офиса на МИГ Гълъбово 2011 – гр.Гълъбово 6280, област Стара Загора, бул.“Република“ №47; изпратени по пощата или с куриер в срок до 05.11.2012 год. до 16,00 часа, като важи датата на пощенското клеймо

___________________________________________________________________________________

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЪЛЪБОВО 2011”
гр.Гълъбово п.к. – 6280 бул.“Република“ №47
тел. 0418/6 22 46

ОБЯВЯВА 

Срокът за подаване на документи за ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ се удължава до 10.10.2012 г.

Документите следва да бъдат представени в офиса на МИГ Гълъбово 2011 – гр.Гълъбово 6280, област Стара Загора, бул.“Република“ №47; изпратени по пощата или с куриер в срок до 10.10.2012 год. до 16,00 часа, като важи датата на пощенското клеймо.

________________________________________________________________________________________


СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЪЛЪБОВО 2011”
гр.Гълъбово п.к. – 6280 бул.“Република“ №47
тел. 0418/6 22 46

На основание Стратегията за местно развитие,Решение на УС на МИГ „Гълъбово 2011“, Заповед на Изпълнителния директор на СНЦ„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЪЛЪБОВО 2011 ” и във връзка с необходимостта от наемане на външни оценители за участие в оценителните комисии и техническа оценка на проектни предложения подадени към МИГ Гълъбово прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год.

ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

Заявление
Автобиография
Декларация

1. За създаване на база данни от експерти оценители, които да бъдат включвани в техническата оценка на проектни предложения по мерките от ос 3 на ПРСП и в частност мерки 111, 121, 312, 322,323 и 331, залегнали в Стратегията на МИГ Гълъбово 2011.
2. Минималните и специфични изисквания към кандидатите за участие по техническата оценка на проектни предложения са:

2.1. Да са физически лица.
2.2. Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;
2.3. Да не живеят (по настоящ или постоянен адрес) и да не работят (по трудово или служебно правоотношение, както и по договор за управление и контрол) на територията на МИГ Гълъбово.
2.4. Образование – висше (минимум бакалавърска степен);
2.5. Специалност, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:
2.5.1. Област „Социални, стопански и правни науки”:
Професионални направления:
• Социология, антропология и науки за културата;
• Социални дейности;
• Право;
• Икономика;
• Административно управление;
• Политически науки;
• Обществени комуникации и информационни науки;
• Туризъм.
2.5.2.Област „Природни науки , математика и информатика”:
Професионални направления:
• Биологически науки;
• Информатика и компютърни науки;
• Науки за земята.
2.5.2. Област „Технически науки”:
Професионални направления:
• Комуникационна и компютърна техника;
• Общо инженерство;
• Енергетика;
• Хранителна технология;
• Архитектура, строителство и геодезия.
2.5.3. Област „Аграрни науки”;
Професионални направления:
• Растениевъдство;
• Растителна защита;
• Животновъдство;
• Ветеринарна медицина;
• Горско стопанство;
2.5.4. Област „Хуманитарни науки”:
Професионални направления:
• История и археология;
2.6. Професионален опит по съответната специалност/и – най-малко 5 години;
2.7. Добро познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство, приложимо Програмата за развитие на селските райони.
2.8. Добро познаване на Програмата за развитие на селските райони.
2.9. Притежаване на познания и опит в оценяване на проекти:
• Най-малко едно участие в оценка на проекти • Най-малко едно участие в комисия за оценка на проекти
3. Допълнителни изисквания:
3.1. Добри познания относно цикъла на управление и финансиране на проекти по ПРСР.
3.2. Участие в разработването и/или прилагането и/или оценка на стратегии или други инициативи за местно развитие;
3.3. Компютърна грамотност – Word и Excel;
3.4. Владеене на английски език;
3.5. Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид.
4. Не се допуска участието на лице, което:
4.1. е наето по служебно или трудово правоотношение в държавната администрация;
4.2. се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;
4.3. има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) – (Обн.ДВ. бр.94 от 31 октомври 2008 год.):
4.4. не отговаря на изискванията на чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
4.5. е свързано лице с кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство. Роднини по права и съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически лица , с които лицето, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;
4.6. участва в управление на дружество, в управлението на което, участва и кандидат за подпомагане или друг член на комисията.
4.7. е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията; 
5. Начин на провеждане на конкурса: Подборът на външни оценители ще се извърши от специално назначена за целта Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:
5.1. Проверка по документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление за конкурс;
5.2. Интервю.
5.3. С одобрените експерт – оценители се сключва рамков договор със срок на действие до края на 2013 год.
6. Необходимите документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са:
6.1. Заявление по образец. Можете да свалите тук
6.2. Автобиография на български език по образец. Можете да свалите тук
6.3.Фотокопие от документ за завършено висше образование;
6.4. Фотокопие от документи удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или други документ/и удостоверяващи професионалния опит):
6.5.Фотокопие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи от подобен характер);
6.6 Декларация (по образец). Можете да свалите тук
Забележка: Документите по т.6.3, 6.4, и 6.5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата.
7. Документите следва да бъдат представени в офиса на МИГ Гълъбово  2011 – гр.Гълъбово 6280, област Стара Загора, бул.“Република“ №47; изпратени по пощата или с куриер в срок до 15.09.2012 год. до 16,00 часа, като важи датата на пощенското клеймо.
8. Възнаграждението на външните оценители ще се определя в зависимост от броя на оценените проектни предложения (заявления), по 100 лв на проектно предложение.

Документи, списъци и други съобщения във връзка с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на електронната страница – www.mig-galabovo.eu