Мярка 121 (четвърти прием 11.02.2014 г. – 05.03.2014 г.)

<- Назад

ПОКАНА за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово 2011 и приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г

БИЗНЕС ПЛАН

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 121

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА  ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЗМСП)

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗМСП

СПРАВКА КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗМСП

ТАБЛИЦА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО

ДЕКЛАРАЦИЯ РЕГЛАМЕНТ 966

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЯРКА 121

КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ МЯРКА 121

СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ

Преводач