Мярка 312 (четвърти прием 11.02.2014 г. – 05.03.2014 г.)

<- Назад

П О К А Н А за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по мярка 312 “ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ“ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

БИЗНЕС ПЛАН

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 312

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА  ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗМСП

СПРАВКА КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗМСП

ДЕКЛАРАЦИЯ РЕГЛАМЕНТ 966

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЯРКА 312

КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ МЯРКА 312

Преводач