Мярка 323 (четвърти прием 11.02.2014 г. – 05.03.2014 г.)

<- Назад

П О К А Н А за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по мярка 323 “ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕЛСКОТО НАСЛЕДСТВО “

Подмярка  323А  Опазване и възстановяване на  природното наследство

Подмярка  323Б Опазване и възстановяване на културното наследство

 от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА  ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ПОЕТИ ЗАДБАЛАНСОВИ УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗМСП

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 14, АЛ. 6, Т. 1 И 2

ОБРАЗЕЦ НА АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ПРОЕКТА

СПРАВКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗМСП

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

323 А

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ 323 А

323 Б

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ 323 Б

 

 

Преводач