Мярка 331 (четвърти прием 11.02.2014 г. – 05.03.2014 г.)

<- Назад

П О К А Н А за кандидатстване с проекти на територията на МИГ Гълъбово и приемане на заявления за подпомагане по  мярка 331 „ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ, КОИТО РАБОТЯТ В ОБЛАСТИТЕ, ОБХВАНАТИ ОТ ОС 3 НА ПРСР” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 331

ГРАФИК НА ПЛАНИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА ИЛИ НАЛИЧИЕ НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ФУНКЦИОНАЛНА НЕСАМОСТОЯТЕЛНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗДДС

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 13 А, АЛ.4, Т. 1 И 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТ 966

ЗАЯВЛЕНИЕ 331

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

ОБЩ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА ПО ПРОЕКТ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА КУРС ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ

Преводач