Новини 2014 – 2015

<-Назад

На 09.12.2015 г. – Връчиха първите сключени договори по Програма за развитие на селските райони – видео от Novini.bg /в т.ч. и на МИГ Гълъбово/

………………………………..

На 06 август чрез СНЦ  „МИГ Гълъбово 2011“ се проведе обучение на тема „Финансово управление на проекти по ПРСР“. На обучение присъстваха представители на фирми и организации бенефициенти , членове на УС И ОС и екипа на МИГ.

…………………………………

На 4 и 5 август 2015 – МИГ Гълъбово 2011 участва в форум на тема: „Ефективно използване на ресурсите в туризма“. Темата на форума е разработена специално за нуждите на Местните инициативни групи в България по мярка 431 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за МИГ, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., ОС 4 – Лидер, и е насочена към екипа на МИГ. Форумът включваше теоретични знания,  примери, както и време за дискусии.

……………………………………

На 28 и 29 юли 2015 г. МИГ Гълъбово взе участие във форум на тема „Ролята на местните лидери при изпълнение на Стратегията за местно развитие“ Темата на форума е разработена специално за нуждите на Местните инициативни групи в България по мярка 431 „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за МИГ, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., ОС 4 – Лидер, и е насочена към екипа на МИГ. Форумът включваше теоретични знания,  примери, както и време за дискусии.

……………………………………

Пореден изпълнен договор по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е по проект  за финансиране  „Да съхраним културното наследство /традиции/ – мост между минало и настояще и празнуваме заедно на открита сцена“ на  Община Гълъбово 

………………………………………

Изпълнен  договор по проект за финансиране„Рехабилитация на парк /парково пространство/ в центъра на с. Главан”, гр. Гълъбово с бенефициент – ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

…………………………………………..

Изпълнен  договор по проект за финансиране   „Рехабилитация на градски парк (общински зелени площи)-кв. ІІ-ри, гр. Гълъбово“, бенефициент – ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

……………………………………………

В процес на изпълнение е сключен договор по проект за финансиране „Реконструкция и ремонт на Дом на културата “Енергетик” гр. Гълъбово ” на Община Гълъбово

…………………………………………….

Изпълнен договор за финансиране по проект „Закупуване на инструменти за електронен бизнес“ на “Артстайл – 2014“ ЕООД. С настоящияинвестиционен проект  се оборудва офиса на Студио „Арт Дизайн“ със съвременнацифрова техника. Инвестицията на кандидата възлиза на 68 328,96 лв., като чрез настоящия проект финансовата помощ по програмата е в размер на 70% от инвестиционните намерения. Стойността на  безвъзмездната финансова помощ по договора е  47 830,27 лв.

…………………………………………………….

Изплатен договор за финансиране по проект „Повишаване на производителността и конкурентоспособността на „КОЛЕВ СТРОЙ 2013“ ЕООД чрез закупуване на товарно превозно средство и оборудване“  на „КОЛЕВ СТРОЙ 2013“ ЕООД.

………………………………………..

На 16-ти и 17-ти юли 2015 г. четвъртък и петък / в  Комплекс „Старосел“ МИГ Гълъбово взе участие в двудневен форум на тема  „Пътят към успеха.Тайни на доброто представяне, презентиране, убеждаване и публично говорене“.

……………………………………

Пореден изплатен проект за финансиране «Повишаване капацитета на «ДЕНС 09» при извършване на услуги в сектор: превоз на пътници с автобусен транспорт»  на „ДЕНС 09“ ЕООД. С настоящият проект кандидата  закупи транспортно средство Volkswagen Crafter . Стойността на безвъзмездната финансова помощ  е 67 372,67лв.

……………………………….

На 29.06.2015 г. се проведе еднодневно изложение за полуляризиране потенциала на територията и осигуряване на възможности за развитие на селските райони по темата „Традиционната култура – мост към бъдещето“ – в гълъбовското село Мъдрец. В проявата, организирана от МИГ – Гълъбово взеха участие хора от различни възрасти. Изложението създаде възможност да се наследи традиционната култура на региона. По този начин се предават на поколенията знания и умения, които да бъдат „мост към бъдещето“. Проявата бе разделена на две основни части, като първата включваше традиционни носии, накити и предмети от бита. Носиите, накитите и предметите, които бяха представени на изложението носят своята история и духа на времето, на традициите в региона. Участниците се запознаха с това как, за какво и по какъв начин са били използвани.

………………………..

На 25.06.2015 – МИГ Гълъбово 2011 участва в международната конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие организирана съвместно от Министерството на земеделието и храните, Националната селска мрежа и две от финансираните местни инициативни групи – МИГ „Тракийско – родопска яка” и МИГ „Раковски”. На форума бяха представени добри практики при изпълнението на подхода ЛИДЕР през програмния период 2007 – 2013 г. и информация за изпълнението на подхода ВОМР през периода 2014 – 2020 година. В конференцията участваха представители на Европейската комисия, над 130 души от 8 страни, като само от България бяха представени 26 местни инициативни групи.

…………………………..

17.06.2015 г. – Чрез МИГ Гълъбово 2011 ще се проведе изложение в село Мъдрец. Изплатени са още два проекта По “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е изплатен проект за финансиране “Доставка на земеделска техника” на ЕТ „Стефка Иванова – 2000“ . По проекта са закупени Телескопичен товарач, плуг конвенциален, валяк тракторен хидрофициран и сечка CELLI. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 68 049,24 лв. И по проект за финансиране “Закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар за нуждите на стопанството” на Антония Тенева. С настоящият проект кандидата закупи: 1бр. трактор NEW HOLLAND, 1 бр. челен товарач STOLL и 1 бр. култиватор ALTAYOGLU. Одобрена субсидия 70 806,72 лв. На 29 юни 2015 г. в с. Мъдрец чрез „МИГ Гълъбово 2011“ ще се проведе изложение „Традиционната култура – мост към бъдещето“ – еднодневно за популяризиране потенциала на територията и осигуряване на възможности за развитие.

…………………………..

Изпълнен проект на Фондация ”Инициатива за гражданска активност” по проект за финансиране «Живите фолклорни традиции – предпоставка за развитие на културното предприемачество в регион Гълъбово» . Проведени са пет семинара на територията на МИГ, обучени 97 участници .  Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 10 787,52 лв.

…………………………

Пореден изпълнен проект на Сдружение „Инициатива за развитие на селските райони“ по проект за финансиране „Предоставяне на информация, чрез провеждане на семинари за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3“.  С настоящият проект кандидата проведе дванадесет семинара на които присъстваха 120 обучаеми от територията на МИГ Гълъбово. Стойността на безвъзмездната финансова помощ  е 13 461,28  лв.

………………………..

Пореден 100% изплатен проект на Народно читалище „Христо Ботев – 1907 г.” село Мъдрец. Проектът на читалището се реализира по мярка 323 Б– “Опазване и подобряване на културното наследство” по “Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.” Финансирана от Европейски земеделски фонд – Европа инвестира в селските райони в съответствие със Стратегията за местно развитие на местната инициативна група Гълъбово.

…………………………

Изпълнен проект на „КОЛЕВ СТРОЙ“ ЕООД по проект за финансиране «Повишаване на производителността и конкурентоспособността на  «КОЛЕВ СТРОЙ 2013» ЕООД чрез закупуване на товарно превозно средство и оборудване». С настоящият проект кандидата  закупи товарен автомобил Volkswagen , фреза за стъклодържатели Ozcelik, копир фреза Ozcelik и перфоратор Bosch. Стойността на безвъзмездната финансова помощ  е 47 003,60 лв.

…………………………..

Изпълнен проект на Н.Ч. „Просвета – 1911 г.“  по проект за финансиране „Зелена алтернатива за моя град“.  С настоящият проект кандидата изпълни дейности по подготовка на информационни материали за екологична осведоменост и подготовка и прилагане на програма за информиране за проблемите на околната среда. Стойността на безвъзмездната финансова помощ  е 27 104,40 лв.

………………………….

Изпълнен проект на  „ДЕНС 09“ ЕООД по проект за финансиране «Повишаване капацитета на «ДЕНС 09» при извършване на услуги в сектор: превоз на пътници с автобусен транспорт». С настоящият проект кандидата  закупи транспортно средство Volkswagen Crafter . Стойността на безвъзмездната финансова помощ  е 67 372,67лв.

……………………………..

Изпълнен проект на „Лидер – 2000“ ЕООД по проект за финансиране „Повишаване конкурентоспособността на „Лидер – 2000“ ЕООД в сектора услуги за населението с автобусен транспорт.  С настоящият проект кандидата закупи Транспортни средства /автобус/ Volkswagen Crafter – 2 бр.. Стойността на безвъзмездната финансова помощ  е 136 494,17 лв.

……………………………..

На 27-ти и 28-ви април понеделник и вторник / в  Хотел „САНИ“ – гр. Асеновград МИГ Гълъбово взе участие в двудневен форум на тема  „Международни партньорства и възможности за развитие” Организирането и провеждането на мероприятието се изпълни от „Зона Сървис“ ЕООД и е разработено за нуждите на МИГ в България по мярка 431 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., ОС 4 – Лидер.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

На 15 и 16 април 2015г. в конферентната зала на хотел „Аугуста”, гр.Хисаря, МИГ „Гълъбово 2011“ участва във форум на тема «Ефективно използване на ресурсите в земеделието». 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Стартира безплатно обучение в гр. Гълъбово с продължителност 30 часа /отвори ТУК/

Тема на курса: „СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА. ОСИГУРЯВАНЕ И ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ”, продължителност 30 часа и

Тема на курса: „ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“

Заявка за участие: изтегли от ТУК

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 16 – ти и 17- ти март 2015 г. в хотел „Извор”, Старозагорски минерални бани, беше проведен двудневен форум на тема: „Конфликт на интереси – правна рамка и практики“ проведен от фирма „Дениси Консулт“ ЕООД, където участие взе и МИГ Гълъбово 2011. Бяха разгледани следните теми: Конфликт на интереси – правна рамка Конфликт на интереси и лобизъм – допирни точки и отличителни характеристики.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 11, 12 и 13 март 2015 г. МИГ Гълъбово  участва  в провеждането на Национална двудневна среща Подхода ЛИДЕР – прилагане, възможности и предизвикателства пред МИГ” в хотел „Каменград, Зала „Асарел“ организирана от МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ и Министерство на земеделието и храните.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 9 и 10.03.2015г. в хотел „Сребърно езеро”, с. Колена, беше проведен двудневен форум на тема: „Въздействие на Стратегиите за местно развитие върху околната среда на териториите”, организиран от фирма ”ФЕЪР” ЕООД.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Обява за безплатни обучения /изтегли целия документ ТУК/ с 2 групи по 15  участници  в периода  15.04. – 29.04.2015 г. в СОУ „В.Левски”, кв. „Строител”, гр. Гълъбово. Всеки семинар има продължителност 18  учебни часа.

Теми на семинарите: 1. Възобновяеми енергийни източници, опазване на околната среда и осигуряване на екологична устойчивост  на територията на МИГ Гълъбово 2. Семинар  относно енергийна ефективност 3. Иновации и предприемачество

Заявление за участие по образец /изтегли ТУК/ може да се подаде или да се изпрати на адрес:

СНЦ  „ МИГ Гълъбово 2011, гр. Гълъбово,  бул. “Република” №47, Община Гълъбово ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ на  телефони 0418 6 22 46   и     02/8706264

……………………………………………………………………………………………………………

На 27.02.2015г.  УО на ПРСР проведе информационна среща за прилагането на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. В срещата  участваха представители на отдел „Мерки по ос 4” на дирекция РСР

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Обява за безплатен семинар:  на тема: „Живите фолклорни традиции – предпоставка за развитие на културното предприемачество в регион Гълъбово”организира и провежда „ФОНДАЦИЯ „ИНИЦИАТИВА ЗА ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“ с финансовата подкрепа на  Сдружение „Местна инициативна група  Гълъбово 2011” във връзка с проект по   мярка 331 „Професионално обучение и предоставяне информация за икономическите субекти, които работят в областите обхванати от ос 3” от Стратегията за местно развитие (СМР) на Сдружение „МИГ  Гълъбово 2011”

–-> ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СЕМИНАР

………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 19.02.2015 г. бе получено окончателно плащане за проект–„Оборудване на козметичен салон в Гр. Гълъбово”  на кандидата “Емари” ЕООД  по мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

………………………………………………………………………………………………………………………………………

„МИГ  ГЪЛЪБОВО 2011“ ДОГОВОРИ  98% ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕС последните сключени договори за проекти от Пета покана, втори прием за 2014г., „МИГ  Гълъбово 2011“ договори 1 573 6717,53 лв. или 98% от бюджета.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 23.02.2015 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор за финансиране по проект „Запазване на нематериалното културно наследство и популяризирането му сред поколенията”,  по мярка 331 – „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР” на Асоциация „Голям брат голяма сестра – България“ . Планирания регион, от който ще се набират участници в информационните семинари е съгласно Стратегията за местно развитие на „МИГ Гълъбово 2011”, а именно дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на „МИГ-Гълъбово 2011”, а обучаемите ще бъдат с постоянен адрес и/или работещи на територията на „МИГ Гълъбово 2011”, В рамките на този проект ще бъдат проведени 8 безплатни  информационни семинара /за повече информация отвори документа/

………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 23.02.2015 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор за финансиране по проект „Доброто планиране и управление крачка към успешен бизнес”,  по мярка 331 – „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР” на „ДЕЙЗА КОНСУЛТ“ ЕООД . Планирания регион, от който ще се набират участници в информационните семинари е съгласно Стратегията за местно развитие на „МИГ Гълъбово 2011”, а именно дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на „МИГ-Гълъбово 2011”, а обучаемите ще бъдат с постоянен адрес и/или работещи на територията на „МИГ Гълъбово 2011”, В рамките на този проект ще бъдат проведени 7 безплатни семинара /отвори документа за повече информация/

………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 21.02.2015 г. /събота/ по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ започва изпълнението на  сключен договор за финансиране по проект „ ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ, ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ, КОИТО РАБОТЯТ В  ОБЛАСТИТЕ ОБХВАНАТИ ОТ ОС 3 ”,  по мярка 331 – „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР” на Сдружение “Инициатива за развитие на селските райони”

………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 19.02.2015 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор за финансиране по проект „Домашно компостиране”,  по мярка 331 – „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР” на „Търговско – промишлена палата – Стара Загора“

………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 18.02.2015 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор за финансиране по проект „Живите фолклорни традиции – предпоставка за развитие на културното предприемачество в регион Гълъбово”,  по мярка 331 – „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР” на Фондация „Инициатива за гражданска активност“

………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 16.02.2015 г. по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор за финансиране по проект „Повишаване капацитета на „Денс 09“ при извършване на услуги в сектор: превоз на пътници с автобусен транспорт”  по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” на Денс 09“ ЕООД. Одобрена субсидия – 67 372,62 лв.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 06.02.2015 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор за финансиране по проект „Повишаване на производителността и конкурентоспособността на „КОЛЕВ СТРОЙ 2013“ ЕООД чрез закупуване на товарно превозно средство и оборудване“  по мярка312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” на„КОЛЕВ СТРОЙ 2013“ ЕООД. Одобрена субсидия – 47 003,60 лв

………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 06.02.2015 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор за финансиране по проект «Прилагане на информационните технологии при управление на земеделските стопанства»  по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”на Дейза консулт“ ЕООД.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 06.02.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор по проект за „Ремонт на детска площадка в обществена зелена площ УПИ І, ПИ 2247, кв. ІІ – ри, гр. Гълъбово”  на Община Гълъбово. Одобрена субсидия 29 680,45 лв.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

На 05.02.2015 г. бе получено окончателно плащане за проект Разширяване на дейността и подобряване на конкурентноспособността на „Георгиев Ауто“ ЕООД  по мярка 312 – Мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”  към Стратегията за местно развитие на МИГ Гълъбово. По проекта е  закупено оборудване за автосервиз. Стойността на изплатената безвъзмездната финансова помощ по договора е  47 604,00лв.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 05.02.2015 г. по ”Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез ”МИГ Гълъбово  2011” е одобрен проект за финансиране  ”Доброто планиране и управление крачка към успешен бизнес”  на ”Дейза Консулт” ЕООД. Одобрената субсидия е в размер на 14 214,90 лeвa, по мярка 331 “Обучение и предоставяне информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 05.02.2015 година от 10:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ публично ще се представи Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

На 02.02.2015 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране  «Домашно компостиране» на  Сдружение „Търговски – промишлена палата – Стара Загора“ по мярка 331 – „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 30.01.2015 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране    «Повишаване на производителността и конкурентоспособността на  «КОЛЕВ СТРОЙ 2013» ЕООД чрез закупуване на товарно превозно средство и оборудване» на „КОЛЕВ СТРОЙ“ ЕООД  по мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

На 30.01.2015 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране     «Повишаване капацитета на «ДЕНС 09» при извършване на услуги в сектор: превоз на пътници с автобусен транспорт» на „ДЕНС 09“ ЕООД  по мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪГЛАСУВА И ПОСЛЕДНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ

С уведомително писмо №300 (01-6300/15 от 09.01.2015г.) Държавен фонд „Земеделие“ съгласува петата Процедура за избор на проекти (№51/41/0005 от 19.09.2014г.) по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

На 24.01.2015 г. по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „Запазване на нематериалното културно наследство и популяризирането му сред поколенията“ на Асоциация „Голям брат голяма сестра – България“ по мярка 331 – „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР”. Одобрената субсидия е в размер на 17 704,16 лeвa.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

На 24.01.2015 г. по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово  2011” е одобрен проект за финансиране  „Прилагане на информационните технологии при управление на земеделските стопанства” на „Дейза Консулт“ ЕООД. Одобрената субсидия е в размер на 28 194,98 лeвa, по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

На 23.01.2015 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „Живите фолклорни традиции – предпоставка за развитие на културното предприемачество в регион Гълъбово“ на Фондация ”Инициатива за гражданска активност” по мярка 331 – „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

На 23.01.2015 г. по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово  2011” е одобрен проект за финансиране  ”Ремонт на детска площадка в обществена зелена площ УПИ І, ПИ 2247, кв. ІІ-ри, гр. Гълъбово”на Община Гълъбово. Одобрената субсидия е в размер на 29 680,45лeвa, по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

В периода от 29 до 30 декември 2014 г. административният екип и членовете на Управителния съвет на МИГ Чирпан проведоха обучение с практическа насоченост, обмяна на опит и добри практики с МИГ Гълъбово 2011. Двата екипа посетиха успешни проекти изпълнявани на територията на МИГ Гълъбово 2011.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 18-19 декември 2014 г. (четвъртък и  петък) екипът на МИГ Гълъбово 2011 взе участие във форум „Положителни и отрицателни практики на воденото от общностите местно  развитие“, който се проведе в хотел „България“ – Хасковски минерални бани се проведе форум на тема . Форумът включваше теоретични знания, практически упражнения и примери, както и време за дискусии.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 11 и 12 декември СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ проведе двудневно изнесено обучение на МИГ, УС и ОС в  в Шато – Хотел „Trendafiloff“ – Чирпан. Обучение на тема „Отчитане и реализация на проектни предложения към СМР на МИГ Гълъбово“

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 10.12. 2014 г. колеги от МИГ Карнобат посетиха МИГ Гълъбово провеждайки „Обучително посещение на местни лидери от различни сектори, бенефициенти, членове на екипа и УС на реализирани успешни и иновативни проекти по мерките от СМР на МИГ – Карнобат  на територията на страната“.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 8 – 9  декември 2014г. Представители на СНЦ МИГ – Гълъбово , баха на посещение в община Чирпан. Там присъстваха на обучително посещение на местни лидери от различни сектори, бенефициенти, членове на екипа и УС на успешни проекти по мерките от СМР на МИГ Гълъбово на територията на МИГ Чирпан.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

На 29.11.2014 г. /събота/ в гълъбовското село Мъдрец се проведе емблематичният за местността фолклорен фестивал. Това мероприятие стана възможно благодарение на осъществяване на евро проект, чрез който народното читалище в селото получи финансиране в размер на 23 802, 05 лева.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 27 и 28.11.2014г. МИГ Гълъбово 2011 взе участие в двудневен форум в хотел ”Сребърно езеро”, с. Колена на тема: „Управление, мониторинг, оценка и актуализиране на стратегии за местно развитие”, организиран от фирма ”ФЕЪР” ЕООД.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 25.11.2014 г. в гр. Гълъбово във фоайето на сградата на общината, Областният информационен център – Стара Загора откри фотоизложба с успешни проекти от областта. МИГ Гълъбово взе участие в тази изложба.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На  12-13 ноември 2014 г.МИГ ГЪЛЪБОВО 2011 участва в провеждане на обучение на МИГ с тема: „Прилагане на мярка 421 „Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество“ от ПРСР 2007 – 2013 Г.“

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Покана към бенефициенти, членове на УС, ОС и екипа на МИГ Гълъбово. Каним Ви да вземете участие в двудневно обучение  на тема  „Отчитане и реализация на проектни предложения към СМР на МИГ Гълъбово“ по мярка 431 от ПРСР 2007-2013 г., ОС 4 – Лидер. Дати 11-ти и 12-ти декември 2014 г. За повече информация изтеглете –>ТУК. Моля да заявите Вашето участие, като попълните приложената регистрационна форма /изтегли от ТУК/и я изпратите на адрес: yakaliev@gmail.com най-късно до 03.12.2014г.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Покана към бенефициенти, местни лидери и членове на УС и екип на МИГ. Каним Ви да вземете участие в двудневно обучително посещение  на тема  „Успешни проекти по мерките от стратегия за местно развитие на МИГ Гълъбово 2011 в територията на МИГ Чирпан” по мярка 431 от ПРСР 2007-2013 г., ОС 4 – Лидер. Дати 8-ми и 9-ти декември 2014 г. за подробности изтегли ТУК .Моля да заявите Вашето участие, като попълните приложената регистрационна форма –>ОТ ТУК и я изпратите на адрес  yakaliev@gmail.com най-късно до 01.12.2014г.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

На 07.11.2014г. бе получено окончателно плащане по проект по мярка 121 – Модернизиране на земеделските стопанства към Стратегията за местно развитие на МИГ Гълъбово. По проекта бе  закупена специализирана земеделска техника. Стойността на изплатената безвъзмездната финансова помощ по договора е 131 796,08 лв.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Германската Академия за възобновяеми енергийни източници организира безплатен онлайн курс на тема „Производство на биогаз от земеделски остатъци и отпадъци“. Обучението е част от проект „SustainGas“, финансиран от ЕК. Партньор по проекта за България е Фондация за околна среда и земеделие. Курсът има няколко работни езика, вкл. български, и следва да бъде завършен най-късно до 13.03.2015 г.:
http://www.renac.de/en/current-projects/sustaingas/registration/registration-bulgarian.html

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

На 30 и 31 октомври 2014 г. МИГ Гълъбово 2011 взе участие в двудневен форум на тема: „Управление на риска“, който се проведе в Шато хотел Трендафилов – гр. Чирпан. Във форума взеха участие представители на МИГ Гълъбово, МИГ Харманли, МИГ Раковски , МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово, МИГ Чирпан.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

На 16 и 17 октомври 2014г. в гр. Разлог, взеха участие представители на МИГ Гълъбово, МИГ Разлог, МИГ Раковски и МИГ Сандански, а своя опит и успешни практики представиха гост-участниците от Гърция – генералните директори на МИГ Солун, МИГ Серес и МИГ Трикала.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 14.10.2014 г. МИГ подписа пореден договор по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията” Проект: „Оборудване на мобилна станция за цялостен ремонт на климатични инсталации“; Кандитат: ЕТ „Анастасов“ Георги Анастасов. Одобрена субсидия: 34 234,24 лв.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 14.10.2014 г. МИГ подписа договор по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията“ Проект: „Закупуване на инструменти за електронен бизнес“; Кандитат: „Артстайл – 2014“ ЕООД ; Одобрена субсидия: 47 830,27 лв.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 14.10.2014 г. МИГ подписа договор по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията“ Проект: „Повишаване конкурентноспособността на „Лидер 2000“ ЕООД в сектора услуги за населението с автобусен транспорт“; Кандитат: „Лидер – 2000“ ЕООД;  Одобрена субсидия 136 494,17 лв.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Двадесет и три сключени договора по европейски проекти чрез „МИГ Гълъбово 2011“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 07.10.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор за финансиране по проект „ Знаещи и можещи”,  по мярка 331 – „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР” на Сдружение “Младежки глас”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 06.10.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор за финансиране по проект „ ПРЕДОСТАВЯНЕ ИНФОРМАЦИЯ, ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАРИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ, КОИТО РАБОТЯТ В  ОБЛАСТИТЕ ОБХВАНАТИ ОТ ОС 3 ”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

През периода 23.09.2014 – 26.09.2014 част от екипа и управителния съвет на „МИГ Гълъбово 2011”, осъществи работно посещение в Гърция по покана на МИГ Халкидики и МИГ Солун. Посещението на МИГ от  ЕС с цел обмяна на опит,  добри практики и установяване на сътрудничество за екипа на МИГ Гълъбово и членовете на  УС .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 01.09.2014г. – Втори информационен ден във връзка с отворена пета покана за прием на проекти по мерките от Стратегията за местно развитие на сдружение „МИГ Гълъбово 2011“ в  гр. Гълъбово.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 29.08.2013г. в офиса на сдружение „МИГ Гъблъбово 2011“ се състоя работно посещение на Изпълнителният директор и експертът по прилагане на стратегията  на „МИГ Карнобат“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 25.08.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е подписан договор по проект за финансиране    „ Трансфер на знания и действия по осведомяване за неземеделски дейности на територията на МИГ Гълъбово” на Фондация „ГИС-Трансфер Център“ .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 15.08.2014г от 15.00 часа СНЦ „ МИГ ГЪлъбово 2011“ проведе информационна среща по пета покана за мерки 111,121,312,322 и 331 от СМР в офиса на МИГ Гълъбово 2011 , намиращ се на бул. Рупублика № 47 в гр. Гълъбово.Бяха представени финансовите параметри и най – важните срокове при подготовката и подаването на проектните предложения.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 15.08.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор за финансиране по проект „Възможности за внедряване на мерки за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници ”,  по мярка 331 – „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР” на Фондация „Енергийна-агенция Пловдив“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 14.08.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор по проект за финансиране “Доставка на земеделска техника” на ЕТ „Стефка Иванова – 2000“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 07.08.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор по проект за финансиране “Закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар за нуждите на стопанството”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ПЕТА ПОКАНА – СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЪЛЪБОВО 2011Ви уведомява че, на 06.08.2014г. стартира процедура за информиране, консултиране и подпомагане на подготовката на проекти на потенциални кандидати по пета покана  към „МИГ Гълъбово 2011”, прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 „Лидер” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. по мерки : – отвори ТУК

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 06.08.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор по проект за финансиране “Рехабилитация на градски парк /общински зелени площи/ – кв.II -ри, гр. Гълъбово” на Община Гълъбово.Общата цел на проекта е благоустрояване на терен отреден за градско парково пространство и озеленяване в кв. ІІ-ри на гр. Гълъбово . Това е пряко свързано с  подобряване условията на живот в населените  места посредством подобряване на достъпа до различни видове услуги и качествена инфраструктура и по-добра среда за живот за населението.Конкретната цел е подобряване на състоянието и благоустрояване на парковите и  зелени площи в кв. ІІ-ри на град Гълъбово . Всички тези дейности ще допринесат за нормално съвременно и безопасно придвижване на населението и гостите на населените места, подобряване на условията на живот в града и за задържане на населението в региона. Тази конкретна цел е неразривно свързана с обновяването, благоустрояването и развитието на цялостния облик на населеното място. Одобрена субсидия 63 843,25 лв.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 06.08.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор по проект за финансиране  „Да съхраним културното наследство /традиции/ – мост между минало и настояще и празнуваме заедно на открита сцена“ на  Община Гълъбово по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“, 323Б „Опазване и възстановяване на културното  наследство“.  С реализацията на настоящия проект община Гълъбово цели да подобри условията за  съхраняване, обновяване и модернизиране на  културното наследство,като основна наша задача  е да положим максимални усилия  и да запазим за бъдещите поколения това културно наследство. Разрушаването или изчезването на дадено местно културно наследство представлява огромна загуба за цялото население. Основните цели на проекта  са и наши основни задължения, а именно да осигурим защита, съхраняване, популяризиране и  утвърждаване на чувството на принадлежност към това културно наследство на местната общност  и осигурим приемственост между поколенията.  Одобрена субсидия 72 014,41 лв.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 06.08.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор по проект за финансиране „Реконструкция и ремонт на Дом на културата “Енергетик” гр. Гълъбово ” на Община Гълъбово. Общата цел на проекта  “Реконструкция  и ремонт  на  Дом  на Културата „Енергетик“- гр. Гълъбово“ е ремонт  на вътрешни помещения /гримьорни/ и прилежащи коридори на   сградата, външна топлоизолация,  с цел възстановяване и осигуряване на съвременни условия за развитие на културно-масовите дейности, като предпоставка за осигуряване по-високо качество на живот и нови възможности за социално и културно развитие на общността. Одобрена субсидия 189 777,32 лв.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 06.08.2014 г. по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово  2011” е сключен договор по проект за финансиране  „Частичен ремонт на читалище просвета”  гр. Гълъбово на Община Гълъбово. Одобрената субсидия е в размер на 143 286, 50 лeвa, по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”.

Общата цел на проекта „Частичен ремонт на читалище „Просвета – 1911 г.” град Гълъбово е  ремонт на покрива, на вътрешни помещения и прилежащи инсталации на  читалищната сграда с цел възстановяване и запазване на автентичния облик и дух на читалището като предпоставка за осигуряване по-високо качество на живот и нови възможности за социално и културно развитие на общността.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 06.08.2014 г. по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово  2011” е сключен договор по проект  .„Рехабилитация на Парк /парково пространство/, в центъра на с.Главан“ на Община Гълъбово. Одобрената субсидия е в размер на 33 462,24 лeвa, по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”.Общата цел на проекта е благоустрояване на парк /парково пространство/ от 17450 кв.м  в центъра на с.Главан, общ.Гълъбово . Това е пряко свързано с  подобряване условията на живот в населените  места посредством подобряване на достъпа до различни видове услуги и качествена инфраструктура и по-добра среда за живот за населението.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 06.08.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е сключен договор по  проект за финансиране „Биологичното земеделие – житейска философия, грижа за опазването на околната среда и производството на здравословни и конкурентноспособни храни“ на Асоциация по екологично земеделие „Екофарм“ – Пловдив по мярка 111 – „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания.“ Одобрена субсидия 8 516 лв.

Семинар 1: “ВЪВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Основната цел на семинара е да запознаем участниците с възможностите, които селските територии под формата на подхода Лидер предлагат за обучение и информация на местното население и перспективата до икономическо развитие и по-високо качество на живот.

Семинар 2. “ЗЕМЕДЕЛИЕ И ОКОЛНА СРЕДА”

Основната цел на семинара е да запознаем участниците с възможностите, които селските територии под формата на подхода Лидер предлагат за обучение и информация на местното население и перспективата до икономическо развитие и по-високо качество на живот.

Семинар 3: “ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ

ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЧРЕЗ БИОЗЕМЕДЕЛИЕ”

Основната цел на Информационния модул “ Възможности за разнообразяване на икономическите дейности в община Гълъбово чрез биоземеделие” е споделяне опита на лекторите в организирането на разнообразни ефективни биологични фермерски системи, гарантиращи икономически просперитет.

Семинар 4: Биологични продукти за селското стопанство

Основната цел на обучението по Мярка 111 чрез информационни дейности е да се

повишат знанията на земеделските производители в областта на земеделието, а

специфичната цел е постигане на умения за прилагане на мерки за опазването на

околната среда чрез замяна на вредни химически средства с биологични материали.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 28 и 29 юли 2014г. гр.Хисаря „МИГ Гълъбово 2011“ участва в двудневeн форум на тема „Мултифункционално земеделие в Европа – социален и екологичен ефект върху земеделските стопанства” .  Форумът включва теоретични знания, практически упражнения и примери, както и време за дискусии.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 22.07.2014 г. СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ участва в Обществена дискусия за обсъждане на проекта на доклад за Функционален анализ на община Гълъбово, със заинтересовани страни – представители на организации, бизнес и граждани, по проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Гълъбово чрез оптимизиране на структурата и функциите й“, осъществяван по Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос I „Добро управление“,  Продприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация“, Бюджетна линия BG 051PO002/13/1.1-07, Бенефициент – Община Гълъбово.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 15 – и и 16 юли екипът на СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ взе участие в двудневна кръгла маса/форум на тема „Умения за работа в екип, делова комуникация и етика“. Организирането и провеждането на мероприятието се изпълни от  „ Близнакови – сладки мечти“ ЕООД и е разработено за нуждите на МИГ в България по мярка 431 от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., ОС 4 – Лидер. Форумът е насочен към всички регистрирани на територията на България – Местни инициативни групи, изпълняващи своите Стратегии за местно развитие.  Кръглата маса/форума се проведе в почивната база „Романтика“ – гр. Сърница.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 30.06.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „Биологичното земеделие – житейска философия, грижа за опазването на околната среда и производството на здравословни и конкурентноспособни храни“ на Асоциация по екологично земеделие „Екофарм“ – Пловдив по мярка 111 – „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания.“

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 30.06.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „Трансфер на знания и действия по осведомяване на неземеделски дейности на територията на МИГ Гълъбово“ на Фондация „ГИС Трансфер Център“ по мярка 331 – „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 29.06.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране   „Инструменти за електронен бизнес“ на „Артстайл – 2014“ ЕООД по мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 29.06.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „Знаещи и можещи“ на „Младежки Глас“ – град Пловдив по мярка 331 – „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 28.06.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „Закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар за нуждите на стопанството“ на Антония Тенева Минова – ЗП по мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 28.06.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране  „Да съхраним културното наследство /традиции/ – мост между минало и настояще и празнуваме заедно на открита сценана“ на  Община Гълъбово по мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство“, 323Б „Опазване и възстановяване на културното  наследство“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 28.06.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране  „Повишаване конкурентоспособността на „Лидер – 2000“ ЕООД в сектора услуги за населението с автобусен транспорт“  на „Лидер – 2000“ ЕООД по мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 27.06.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „Рехабилитация на градски парк /общински зелени площи/ – кв.II -ри, гр. Гълъбово“ на Община Гълъбово.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 27.06.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „Реконструкция и ремонт на Дом на културата „Енергетик“ гр. Гълъбово ” на Община Гълъбово.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 27.06.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „Възстановяване и съхраняване на традициите и фолклора в регион Гълъбово на „Институт за следдипломно обучение I“ ЕООД по мярка 331 – „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР”. Обучението ще постави началото на укрепване на местната общност и съхраняване на традициите, което е сред основните приоритети в първата стратегическа цел на Стратегията за местно развитие.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 27.06.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „ Възможности за внедряване на мерки за енергийна ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници. ”,  по мярка 331 – „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР” на Енергийна агенция – Пловдив.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 24.06.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „Оборудване на мобилна станция за цялостен ремонт на климатични инсталации“ на ЕТ „Анастасов“ Георги Анастасов.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 24.06.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „Закупуване на оборудване за съществуващ автосервиз  с цел повишаване качеството на предлаганите услуги и започване на нови мобилни услуги“ на „Мигове“ ООД .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 24.06.2014 г. по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово  2011” е одобрен проект за финансиране  „Частичен ремонт на читалище просвета”  гр. Гълъбово на Община Гълъбово. Одобрената субсидия е в размер на 143 286, 50 лeвa, по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

От 9-12 юни във Варна, „МИГ Гълъбово 2011”  участва в Международна конференция с участието на Местни инициативни групи и управляващи органи от Франция, Унгария, Румъния и други европейски страни.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 13.06.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е подписан договор по проект за финансиране    „Териториален маркетинг и предприемачество, планиране и управление на собствен бизнес на село” на Сдружение  „България Трейнинг ”

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 10.06.2014 г.  „МИГ Гълъбово 2011”  взе участие в  информационна среща с лектор от Ирландия на тема: „Европейски средства за местно развитие. Опитът на Ирландия“.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Община Гълъбово ще ремонтира 3 детски площадки по европроект чрез МИГ Гълъбово

Днес на 21.05.2014 г. по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е подписан договор по проект за финансиране    „Ремонт на детски площадки: – в обществена зелена площ – ул.“Искър“, гр. Гълъбово“ / до пенсионерски клуб Пейо Пеев/ в парк в с. Мъдрец, “ и „В обществена зелена площ на бул.„Република- гр. Гълъбово“ / до Роза/ – кандидат- ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Общата цел на проекта е за ремонт на детските площадки в гр. Гълъбово и гълъбовското село Мъдрец. Подобряване на комплексната жизнена среда, чрез създаване на социална и техническа инфраструктура, адекватна на потребностите на населението, създаване на възможности за алтернативна заетост в  различните сфери и подобряване на екологичната обстановка.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

330 000 лева е стойността на първият изпълнен проект чрез МИГ Гълъбово 2011  Земеделецът Петър Петров от гълъбовското село Медникарово закупи нова земеделска техника на стойност 330 хил. лева в изпълнение на Европроека си, чрез сдружението „МИГ Гълъбово 2011”.  Проектът му по мярка 121 – Модернизиране на селските стопанства към Стратегията за местно развитие  на МИГ подписа договор на 18 март тази година и до месец след това, изцяло изпълнен. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора е 40%.

Директорът на СНЦ „МИГ Гълъбово 2011” Вилияна Вичева съобщи, че одобрените за финансиране проекти, до момента са 8, подписаните договори са 6, а днес се очаква подписването на още два договора. Още 18 проекта са в графата „чакащи” своето одобрение. Крайният срок за подписване на договори с бенефициенти по стратегията за местно развитие СНЦ „МИГ Гълъбово 2011” е до края на другия месец – 30 юни 2014 г.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 19.05.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е подписан договор по проект за финансиране „ Закупуване на специализирана земеделска техника “ на ЕТ „Чавдар Жоров – 87“.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 15.05.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е подписан договор по проект за финансиране    „ Зелена алтернатива за моя град“ на НЧ  “ Просвета – 1911г. “ гр. Гълъбово

Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на информираността на обществеността на гр. Гълъбово по отношение на проблемите, свързани с природната среда и популяризиране на природното наследство  и да се стартират конкретни инициативи за опазване на природата и подобряване на екологичните параметри на околната среда. – снимки тук

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 09.05.2014 г. МИГ подписа пореден договор по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятията“ Проект : „Оборудване на козметичен салон в град Гълъбово“; Кандитат: “Емари” ЕООД; Одобрена субсидия: 38 364,82 лв.

С настоящия инвестиционен проект  се кандидатства за оборудване на козметичен салон “Емари” ЕООД в град Гълъбово. Оборудването включва уред за радиочестотен лифтинг и кавитация , уред за безиглена мезотерапия, уред за кислородна мезотерапия и диамантено дермабразио, козметичен комбайн, солариум турбо, компютърна техника и софтуер уеб сайт и електронен магазин. Това оборудване ще предлага иновативни за територията на МИГ Гълъбово услуги, които до момента не се предлагат.

Очакван резултат след завършване на проекта. Населението на град Гълъбово и околните села ще могат да се възползват от иновативни козметични уреди. Поради липса на конкуренция в тази област се очаква покачване броя на клиентите  осигуряване на икономическа жизнеспособност, което да позволи на кандидата да развива дейността си и задоволяване на нарастващото потребителско търсене.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 08.05.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „ Ремонт на детски площадки: В Обществена зелена площ- ул.“Искър“ УПИ- II „КОО и озеленяване“, кв.128, гр.Гълъбово-В парк в с. Мъдрец,кв.51,-в обществена зелена площ на бул. Република о.т.528-529-530-559, гр. Гълъбово“ на Община Гълъбово.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

На 28.04.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „ Закупуване на специализирана земеделска техника “ на ЕТ „Чавдар Жоров – 87“.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

НА 23.04.2014 ГОД. „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ УЧАСТВА В  ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА НАПРЕДЪКА, ПЛАНА ЗА РАБОТА НА НСМ ЗА 2014 Г. И РОЛЯТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ КООРДИНАТОРИ И МЕСТНИ ЗВЕНА НА НСМ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Първият изпълнен проект /10.04.2014/ от г-н Петър Петров, управител на “Зара Агро” ЕООД за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 – Модернизиране на земеделските стопанства към Стратегията за местно развитие на МИГ. По проекта е предвидено закупуване на специализирана земеделска техника. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора е 131 796,08 лв.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Работно посещение в  „МИГ Харманли“ направиха членовете на екипа на „МИГ Гълъбово 2011”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Днес, 18.03.2014г. в областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр. Стара Загора, г-н Пламен Бараков – председател на УС на сдружение „МИГ Гълъбово“ подписа 2 договора. Единият бе подписан и от г-н Живко Георгиев, управител на „Георгиев Ауто“ ЕООД за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 312 – Създаване и развитие на микропредприятия към Стратегията за местно развитие на МИГ. По проекта е предвидено закупуване на оборудване. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора е 47 604,34 лв.

Вторият договор бе подписан освен от г-н Бараков, и от  г-н Петър Петров, управител на „Зара Агро“ ЕООД за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 121 – Модернизиране на земеделските стопанства към Стратегията за местно развитие на МИГ. По проекта е предвидено закупуване на специализирана земеделска техника. Стойността на безвъзмездната финансова помощ по договора е 131 796,08 лв.

Екипът на СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ пожелава на бенефициентите успешно реализиране на проектите.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

23 802,05 лева ще получи читалището в гълъбовското с. Мъдрец

Днес, на 14 февруари 2014 г. бе подписан първият договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по евро проект към СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“. Договорът е в размер на 23 802, 05 лева за провеждане на „Ноемврийски празник на фолклора – с. Мъдрец“. Безвъзмездната финансова помощ ще се предостави за проект по мярка 323 Б – „Опазване и подобряване на културното наследство“ по „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.“ Финансирана от Европейски земеделски фонд – Европа инвестира в селските райони в съответствие със Стратегията за местно развитие на местната инициативна група. Документите, бяха подписани в Държавен фонд „Земеделие“ гр. Стара Загора от зам.-кметът на община Гълъбово г-н Пламен Бараков, в качеството му на председател на управителния съвет на СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ и г-жа Кирилка Каравасилева председател на Народно читалище „Христо Ботев – 1907 г.“ с. Мъдрец, община Гълъбово. Проектът включва закупуване на озвучителна и осветителна техника, оборудване на зала, за провеждане на местен фолклорен празник.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 05.02.2014 г. по “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „Оборудване на козметичен салон в град Гълъбово“  на „ЕМАРИ” ЕООД.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 4-ти февруари 2014 г . от 11:00 часа в хотел „Верея“ гр. Стара Загора и на 5 -ти февруари 2014 г. в читалището в гр. Павел Баня ще се проведат информационни срещи за разясняване на възможностите за кредитиране от търговски банки чрез гаранция от Националния гаранционен фонд на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г – мерки 121, 122 и 123. – програма – ТУК

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

На 12.02.2014 г. от 10:00 часа в офиса на СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ публично ще се представи Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 20.01.2014 г. по „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.“, чрез „МИГ Гълъбово 2011“ е одобрен проект за финансиране „Разширяване на дейността и подобряване на конкурентноспособността на „Георгиев АУТО“ЕООД“ на „ГЕОРГИЕВ АУТО” ЕООД.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

На 09.01.2014 г. стартира процедура за информиране, консултиране и подпомагане на подготовката на проекти на потенциални кандидати по четвърта покана  към „МИГ Гълъбово 2011”, прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 „Лидер” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Във връзка с изменение на Наредба № 23 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и по Мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., Ви уведомяваме, че се УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ С БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ Гълъбово 2011” до одобряването от Европейската Комисия на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. , но не по – късно от 30 юни 2014 г.

Преводач