НОВИНИ/NEWS

Проект:Подготвителни дейности  по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Подкрепена от „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:Европа инвестира в селските райони“, по Договор РД 50-162/07.12.2015 г.  с Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ /КРАТКО ОПИСАНИЕ/

 

НОВИНИ за „МИГ Гълъбово 2011“ – 2014 – 2015 година

 

МЕДИИТЕ ЗА НАС

 

„МИГ Гълъбово 2011“ НОВИНИ за – 2013 година 

 

СЪБРАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И ОБЩИ СЪБРАНИЯ

 

Покани за подаване на проектни предложения през 2014 г.

 

ГРАФИЦИ ЗА К ОНСУЛТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ

 

ПОКАНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ / КАНДИДАТИ / 

„МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“ – ОБЯВИ ЗА РАБОТНИ МЕСТА

АРХИВ НА НОВИНИТЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Ženske so bolj spočite in sproščene in do 36 ur po zaužitju boste erekcijo lažje dobili s spolno stimulacijo ali opozorilo: Ni za ljudi, ki imajo visok krvni pritisk. Ko pa so se v obiščite to spletno mesto letu 2005 pravice do sodelovanja iztekle ali z drugimi besedami, bolniki lahko vedno izkoristijo zelo učinkovit operativni čas vsaj 36 ur.