ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА / A BUYER’S PROFILE

……………………………………………………………

………..  АРХИВ ………. „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011″……………..   АРХИВ  ………. „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“

……………………………………………………………

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА № 29

……….

Публична  покана

ID Публикуван на Възложител Описание Валидна до (вкл.)
9043761 13.07.2015 г. „Местна инициативна група Гълъбово 2011“ /МИГ/ СНЦ Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на СНЦ „МИГ  Гълъбово 2011  и застраховане на същия“ 22.07.2015 г.

образци

документация

описание на показателите

техническа характеристика

договор – проект

административни сведения

декларация чл.47

техническо предложение

ценова оферта

……

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ОЦЕНЯВАНЕТО И КЛАСИРАНЕТО НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ

……………………………………

……………………………………….

………………………………………………..

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

…………………………………………………………………………………………………………………

изтегли тук– >РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“

…………………………………………………………………………………………………………………

Публична покана
изтегли тук–>„Организиране и провеждане на обучение за членове на екипа,УС и бенефициенти по Стратегия за местно развитие“

Неразделна част от поканата са:/изтегли всики документи от следващия ред, той е активен и техническото задание/
– Административни сведения за участника ,Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП/Приложение № 2/, Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП/Приложение № 3/,Декларация-изпълнени договори /Приложение № 8/,Декларация-експерти /Приложение № 9/, Ценово предложение /Приложение № 12/

изтегли тук –> – Техническо задание /Приложение 4/
– Копие от документа за съдебна регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участника е физическо лице; При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.
–  При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1/свидетелство за съдимост/

– Списък на документите, съдържащи се в офертата

Срок на валидност на публичната покана – 04.09.2012 г.