Проекти – Мерки

Ред за оценка на проектни предложения към СВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Гълъбово – Опан“

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Гълъбово – Опан“

Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа в неземеделски  дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Гълъбово – Опан“

Подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”

Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

 

 

 

Преводач