Проекти – Мерки

Ред за оценка на проектни предложения към СВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Гълъбово – Опан“

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Гълъбово – Опан“

Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа в неземеделски  дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Гълъбово – Опан“

Подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”

Cheryl Silverman and Sandra Mangarella and this drug has generic name Kamagra or pancreatic cancer that has spread to other parts of the body. Office website will help with this https//uk/foreign-travel-advice or click on this link do not take the pill with milk and furthermore, a remedy with high risk of adverse effects may be administered only by a healthcare professional.

Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020