Новини

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИТАТСТВАНЕ ПО ОТВОРЕНА  В ИСУН 2020 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 6.4 ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН-СИМЕОНОВГРАД”

   На основание чл.26, ал.7, т.1 от ЗУСЕФСУ, с Решение №1  по Протокол №103/30.04.2024 г. от заседание на Управителния съвет на МИГ, е одобрена следната промяна в отворената за кандидатстване до 12.05.2024 г. Процедура № BG06RDNP001-19.698, МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН-СИМЕОНОВГРАД, Мярка 6.4  „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие:

 • т.16. Приложим режим на минимални/държавни помощи от УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИТАТСТВАНЕ ;
 • т.25. Краен срок за подаване на проектните предложения;
 • Приложение № 6 към Условия за кандидатстване/Документи за попълване ДЕКЛАРАЦИЯ за минимални помощи;
 • Приложение № 6 към Условия за кандидатстване/Документи за информация

   Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, образци на документи за попълване и документи за информация на кандидатите, са актуализирани единствено по отношение на приложим режим на минимални/държавни помощи и краен срок за подаване на проектни предложения могат да бъдат намерени на сайта на Сдружението: https://mig-galabovo.eu/?page_id=4503 и в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

ПРОЦЕДУРИ С ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕН ПРИЕМ

   Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.791 – МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

ЗАКУПУВАНЕ НА ДРОН И РЪЧЕН МОБИЛЕН ЛАЗЕРЕН 3D СКЕНЕР“ Е ЧЕТИРИДЕСЕТИ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН – СИМЕОНОВГРАД

   На 21.03.2024г., Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград   инж. Пламен Бараков и  Иван Динев- представляващ „АЙ ВИ ДИ Проект“ ЕООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

   Основната част от инвестицията е свързана със закупуване на компактен мобилен лазерен 3D скенер с приложен софтуер. 3D скенерът е с възможност за заснемане на фото-изображения и е изцяло безкабелна система. Чрез 3D лазерното сканиране една сграда без строителни книжа получава цифров 3D модел и чертежи. Автономната безпилотна система (дрон), ще е оборудвана с два вида камери, една за ортофото заснемане и една лазерна камера. С помощта на лазерната камера ще се изработват и предоставя реконструкции с точност до сантиметър на прости или сложни сгради или обекти в детайли. Камерата ще е допълващо средство за външно сканиране на високи обекти (сгради, паметници, мостове и др.) към 3D лазерния скенер. Камерата за фотограметрично заснемане ще се използва за създаване на ортофото изображения на обекти (линейни, обемни и др.).

   Стойността на одобрените за финансиране разходи е 213 910.00 лв., от които одобрена субсидия  – 141 105.30 лв.

„ЗАКУПУВАНЕ НА ДРОН, ГЕОДЕЗИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ“ Е ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН – СИМЕОНОВГРАД

     На 11.12.2023г., Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград инж. Пламен Бараков и Георги Стоянов – представляващ „Фреш идеас“ ЕООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

   Предвидените инвестиции в проектно предложение са пряко свързани със стартиране на извършването на нова дейност в дружеството. В тази връзка „Фреш идеас“ ЕООД планира да предлага основно три вида услуги: Услуги свързани с геодезически измервания, Фотограметични заснемания и Услуги свързани с кадастрални измервания. С помощта на безвъзмездната помощ по настоящата мярка ще бъде закупено компютърно оборудване, геодезическо оборудване, както и автономна безпилотна система (дрон) за фотограметични и геодезически замервания.

     Основната цел на проектното предложение е създаването и развитието на един нов вид услуга на територията на действие на СВОМР на МИГ Гълъбово – Опан. Описаната услуга в проекта: фотограметични замервания с помощта на дрон не е била извършвана досега и целта е да е достъпна за всички ползватели. С помощта на безвъзмездната финансова помощ, предоставена с цел насърчаване на предприемачеството на територията на действие на СВОМР на МИГ Гълъбово – Опан, ще се разнообразят икономическите дейности, ще има достъпни иновативни услуги, ползвателите ще имат достъп до високотехнологично оборудване подпомагащо дейностите им в различни сектори.

   Стойността на одобрените за финансиране разходи е 55 991,67 лв., от които одобрена субсидия – 22 307,25 лв.

 „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И ТЪРГОВСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА КАСТЕЛ – АГРО ЕООД“ Е ТРИДЕСЕТ И ОСМИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН – СИМЕОНОВГРАД

   На 28.11.2023г., Председателят на УС на МИГ Гълъбово  –  Опан – Симеоновград   инж. Пламен Бараков и  Калоян Милков – представляващ „КАСТЕЛ – АГРО“ ЕООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

   Общата цел на проектното предложение е подобряване условията на управленските и търговските процеси, като средство за повишаване на конкурентоспособността и търговския потенциал на компанията. Намаляване разходите за топлинна и електроенергия, подобряване търговските практики, запазване на работните места. За постигане на общата цел, проектното предложение предвижда изпълнение на следните дейности:

 1. „Доставка и монтаж на ОВК оборудване за Обект: Офис – надстройка на ОСД – в УПИ XII – 2444 , Кв.63 ,гр. Гълъбово, Общ. Гълъбово.
 2. Изграждане на „Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 30kW в имот УПИ XII-2444, кв.63 в землището на гр. Гълъбово – за собствени нужди.

   Реализацията на дейностите по проектното предложение ще доведе до:

 1. Намаляване разходите за топлинна и електроенергия до минимум.
 2. Опазване на околната среда.
 3. Подобряване условията на труд и търговските процеси.
 4. Повишаване на конкурентоспособността и търговския потенциал на компанията.
 5. Запазване на работните места и създаване на нови – предвижда се откриване на 1 ново работно място.

   Проектното предложение напълно съответства на целите на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Прилагането на подмярка 6.4 е в изпълнение на Приоритет 2 и Специфична цел 1 „Разнообразяване на икономическите дейности и увеличаване на заетостта“ от Стратегията за ВОМР“ и очакваните резултати: „Тази цел ще бъде постигната чрез осигуряване на помощ за дейности в областта на развитието на услуги във всички сектори, търговията, туризма, културата и занаятите. Предвижда се създаване на нови и разнообразяване на съществуващите възможности за заетост извън земеделието.“

   Стойността на одобрените за финансиране разходи е 179 522,79 лв., от които одобрена субсидия  – 125 210,95 лв.

ПРОЕКТ НА МИГ ГЪЛЪБОВО ОПАН СИМЕОНОВГРАД Е С НОМИНАЦИЯ ЗА НАГРАДА В КОНКУРС НА ЕВРОПЕЙСКА ЛИДЕРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РЕГИОНИ /ЕЛАРД /

   Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа номинира три водещи проектни предложения от България в конкурс за награди ЛИДЕР на предстоящия Европейски ЛИДЕР конгрес 2023. Сред номинираните е проектно предложение на МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград.

   Целта на инициативата е да награди най – въздействащите и иновативни европейски проекти от периода 2014–2020 и да подчертае конкретни постижения, финансирани от подхода ЛИДЕР 2014–2020.

   На Европейско ниво националните номинирани ще бъдат представени на представители на Европейския парламент за наградата на Парламента, на членове на ELARD за наградата ELARD, на партньори на Конгреса за наградата за партньорите. Наградата Избор на хората (People’s Choice) е отворена за широката публика и номинираните ще бъдат публикувани в платформа за събиране на гласове за наградата People’s Choice.

   МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград беше избран за участие, за реализирания проект „Отворено за Опан“ на Фондация „АТЕЛИЕ 1 ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“ в рамките, на който известният старозагорски художник – академик Светлозар Недев, организира и проведе за Средно училище „Христо Ботев“ месец на културно, историческо и природно наследство в община Опан под мотото „Моят роден край“.

   Реализираното проектно предложение „Отворено за Опан“ целеше да насърчи включването на местното население в общи инициативи, за съхраняване и популяризиране на местното културно, историческо и природно наследство в община Опан, чрез  организиране и провеждане на месец на културно, историческо и природно наследство в община Опан под мотото „Моят роден край“,  организиране на творчески арт работилнички и детски арт празник с изложба.

   Успехът на проекта разкрива възможността, нашият челен опит да бъде приложен и на други места в България и в Европа в този му вид, или под формата на проект за сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014–2020 г., което ще увеличи възможностите за подобряване развитието на децата.

   МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград благодари на всички, които с труда и ентусиазма си допринесоха за този успех – плод на общите ни усилия и сътрудничество, което е залог и за бъдещи успехи.

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ  PRODUCTS FROM THE BALKANS

   Уважаеми производители на местни храни и продукти,

 Препращаме Ви покана от Министерството на земеделието и храните за участие в международно изложение  Products from the Balkans,   на 22-26 ноември 2023 г в Букурещ.

Изложението включва:

– Конференция „Pro Rural“: Напредък чрез иновации, 

– Програма на Асоциация VATDOR – Копнеж по румънското огнище:  за популяризиране на националното културно наследство

– Балкански продуктов панаир: изложба с разпродажби, където производители, представляващи МИГ ще имат възможност да покажат своите продукти на широката общественост.

Моля, ако проявявате интерес за участие да попълните  формуляр-анкета    https://forms.gle/dUPMUVM6j6d5r53n7   до понеделник 13/11/2023 и да ни информирате по мейл или телефон до МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград,  за обобщаване на участниците от трите общини.

Изложението ще се проведе в периода 22-26 ноември в Университета по агрономство и ветеринарна медицина (USAMV) в Букурещ (на централно място в града).

 Условията за участие са следните:

 1. Изложбената площ се предоставя безплатно на производителите.
 2. Престоят в гр. Букурещ е за сметка на участниците. Организаторите са осигурили преференциални цени за настаняване на производители/МИГ:

Вариант № 1 – настаняване в USAMV общежитие, категория 1:

 • Цена за един човек/нощ/ден/стая с включена закуска и вечеря в самостоятелна стая: 78 евро
 • Цена за един човек/нощувка/ден/стая с включена закуска и вечеря в двойна стая: 53 евро

Вариант № 2 настаняване в USAMV общежитие, категория 2:

 • Цена за един човек/нощ/ден/стая с включена закуска и вечеря в самостоятелна стая: 69 евро
 • Цена за един човек/нощувка/ден/стая с включена закуска и вечеря в двойна стая: 60 евро

Вариант № 3 настаняване в ROMANO AMERICANA общежитие:

 • Цена за един човек/нощувка/ден/стая с включена закуска и вечеря в самостоятелна стая: 107 евро
 • Цена за един човек/нощувка/ден/стая с включена закуска и вечеря в двойна стая: 58 евро

Всички участници следва да попълнят анкетата, която се намира на следния линк: https://forms.gle/dUPMUVM6j6d5r53n7 защото там е описано какви документи са необходими да се представят, като има възможност да се посочи от какво допълнително се нуждае производителят. На този линк е възможно да видите какъв тип настаняване и в кое общежитие е налично към момента на попълване на анкетата. Важно е всички участници, които ще вземат участие на изложението да останат от 22 ноември до самия край  – 26 ноември, затова е необходимо да пристигнат с необходимото количество продукция.

ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕТ „РАЯ-ГАЛЯ БОНЕВА“ ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ФРИЗЬОРСКИ САЛОН В ГР. ГЪЛЪБОВО Е ТРИДЕСЕТ И СЕДМИ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН-СИМЕОНОВГРАД

На 02.11.2023г., Председателят на УС на „МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград“ инж. Пламен Бараков и Галя Бонева – представляващ ЕТ „Рая – Галя Бонева“, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

  Основна цел на проектното предложение е повишаване на качеството на живот на територията на МИГ Гълъбово – Опан чрез насърчаване на предприемачеството. Специфична цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на ЕТ „Рая – Галя Бонева“, чрез реализация на основните дейности в рамките на 36 месеца:

 1. Доставка на фризьорско и осветително оборудване за студио за красота „Галли“.
 2. Рекламно брандиране на студио за красота „Галли“.

    Проектът е в пълно съответствие с Приоритет 2 и Специфична цел 1 „Разнообразяване на икономическите дейности и увеличаване на заетостта“ от Стратегията за ВОМР, и по-конкретно допринася за изпълнение на специфичните цели: 1. разнообразяване към неземеделски дейности; 2. насърчаване на предприемачеството на територията.

   В резултат от инвестиционната дейност ще бъде повишена конкурентоспособността на ЕТ „Рая – Галя Бонева“, ще бъде насърчено предприемачеството, ще се постигне разнообразяване на съществуващите възможности за дейност извън земеделието, и ще бъде повишено качеството на живот на територията на МИГ Гълъбово – Опан. Стойността на одобрените за финансиране разходи е 19 612,10 лв., от които одобрена субсидия  – 13 728,47 лв.

ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ НА ДОМ НА КУЛТУРАТА „ЕНЕРГЕТИК“ Е ТРИДЕСЕТ И ШЕСТИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН – СИМЕОНОВГРАД“ 

На 24.10.2023г. Николай Тонев – представляващ Община Гълъбово и председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград инж. Пламен Бараков, сключиха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

   Сключеният договор е на стойност  235 318,00 лв., а безвъзмездната финансова помощ /БФП/  в размер на 100% от одобрените разходи. Срокът на изпълнение е до 36 месеца от сключване на договора за БФП.

   Проекта „Танцуваме и играем заедно -доставка на техническо оборудване на „Дом на културата“ – гр. Гълъбово, находящ се в УПИ І, ПИ № 534, кв.148, за реализиране на мултифункционални пространства за сценични изяви, конференции, спектакли и концерти“ предвижда доставка и монтаж на техническо оборудване за Дома на културата гр. Гълъбово в две сфери:

 1. Доставка и монтаж на системи за ефектно сценично и архитектурно осветление.
 2. Доставка и монтаж на озвучителни системи за конферентно и дискусионно оборудване Подходящото техническо оборудване на ДК ще позволи реализирането на мултифункционални пространства за сценични изяви, конференции, спектакли и концерти и др. 

   Естествено е голяма част от общинските проекти да са насочени именно в областта на благоустрояването на населените места, които да станат привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие, изграждане на липсващата или рехабилитация на съществуващата публична техническа инфраструктура. По този начин ще се постигне както съхраняването на населените места, а също и ще съдейства за създаването на оптимална жизнена среда на района, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката.

ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА В ОБЩИНА ОПАН  Е ТРИДЕСЕТ И ПЕТИЯ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН – СИМЕОНОВГРАД“

     На 23.10.2023 г. зам. кметът на Община Опан Дафинка Господинова и инж. Пламен Бараков зам. кмет на Община Гълъбово и Председател на Управителния съвет на МИГ подписаха тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ към Стратегия за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан, между УО на ПРСР, Местна инициативна група и община Опан.

     Проектът „Основен ремонт и рехабилитация на част от улица в обхват от ОТ 28, през ОТ 27, ОТ 26, ОТ 25, ОТ 24, ОТ 23 до ОТ 22 по плана на с. Венец, община Опан“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 289 174,67 лв..

   Целта на проектно предложение е подобряване състоянието на пътната настилка на част от улица в село Венец, представляваща участък от път между третокласен път III-5031 и централния площад до кметството на с. Венец. Изпълнението на основната цел ще допринесе до изпълнение на Приоритет 2 и Специфична цел 2 на Стратегията за ВОМР: „Подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на облика на населените места и укрепване на природните и културните традиции на местната общност“, „Подобряване на условията на живот в населените места“ на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“. С подобряване състоянието на инфраструктурата на територията на МИГ ще се създадат условия за модернизиране на основните услуги за населението и улесняване на достъпа му до култура, развлечение и спорт, услуги за децата и уязвимите групи, информационни и комуникационни услуги.

П О К А Н А

за участие в заключителна информационна конференция /обществено обсъждане/  на Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград“

         Уважаеми дами и господа,

      СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград“ Ви кани за участие в провеждането на заключителна информационна конференция /обществено обсъждане/ на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ за 2023-2027 г.

    Конференцията се провежда в изпълнение на Административен договор РД 50-110/30.03.23г. по проект: „Стимулиране на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегия за ВОМР“, финансиран по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2023-2027 г.

Конференцията ще се проведе на 29.09.23г. в гр. Гълъбово, в залата на общината от 10:00 часа.

    Поканени са  представители на местните заинтересовани страни: местна власт, земеделски стопани, микропредприятия, малки и средни предприятия, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

  Очакваме Вашето присъствие и активно участие в общественото обсъждане на стратегията!

   Период на действие и етапи на изпълнение на Стратегията за ВОМР: Стратегията се разработва за период до 2027 г.

 Финансиране на Стратегията за ВОМР: Със Стратегията ще се кандидатства за финансиране от:

 • Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони,
 • Европейския фонд за регионално развитие и
 • Европейския социален фонд, чрез:
 • Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони;
 • Програма „Околна среда”;
 • Програма „Развитие на човешките ресурси”

Финансовата помощ, предоставяна за одобрени стратегии за ВОМР е безвъзмездна и е предназначена за дейности, които допринасят за постигане на целите на подхода ВОМР на територията на общини Гълъбово, Опан и Симеоновград.

  Проектът на Стратегия за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград е на разположение на интересуващите се в офиса на МИГ.

    Всички заинтересовани са поканени да се запознаят със Стратегията за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград и да участват в общественото обсъждане
 
 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА
 
   СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН –  СИМЕОНОВГРАД“ отправя покана към всеки жител от територията на общини: Гълъбово, Опан и Симеоновград да участва в работна среща на във връзка с разработването на стратегия за Водено от общностите местно развитие.
   Всеки присъстващ ще може да участва при разработването и планирането на стратегията, която ще бъде приложена на територията на трите общини.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
   Работната среща ще се проведе в залата на хотел Брикел, гр. Гълъбово на 17.08.2023 г. от 10:00 часа.
   За повече информация: офис на МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград, гр. Гълъбово, бул. „Република“ № 47, тел. за контакти: 0418/6 10 40
 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ
 
   СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН- СИМЕОНОВГРАД“ отправя покана към всеки жител от територията на общини: Гълъбово, Опан и Симеоновград да участва в еднодневно обучение на местни лидери във връзка с разработването на стратегия за Водено от общностите местно развитие на тема: „РОЛЯТА НА МЕСТНИТЕ ЛИДЕРИ В ПРОЦЕСА НА ПОДГОТОВКА И ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР“.
Всеки присъстващ ще може да участва при разработването и планирането на стратегията, която ще бъде приложена на територията на трите общини.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
   Обучението ще се проведе в гр. Симеоновград, залата на общината на 22.08.2023 год. от 9:30 часа.
   За повече информация: офис на МИГ Гълъбово – Опан – Симеоновград, гр. Гълъбово, бул. „Република“ № 47, тел. за контакти: 0418/6 10 40

ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СЕРВИЗ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ Е ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН

Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Станислав Стайков – представляващ „Анастасови – груп“ ЕООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.
   Средата за развитие на бизнес в гр. Гълъбово и региона поставя нови изисквания и предизвикателства пред фирмите. Това налага автосервиз „Анастасови – груп“ ЕООД да разшири гамата от предлагани авторемонтни услуги, като започне да предлага диагностика на леки, лекотоварни и товарни превозни средства, и автобуси. Основна цел на проектното предложение е създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот на територията на МИГ Гълъбово – Опан, чрез насърчаване на предприемачеството. Специфична цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на „Анастасови – груп“ ЕООД, чрез инвестиции в оборудване за автосервиз. Тази цел ще бъде постигната, чрез реализацията на три дейности:
     I. Разработване, управление и отчитане на проект;
     II. Ремонт на покрив и подмяна на дограма;
     III. Закупуване на оборудване за автосервиз: Едноскоростен стенд (за изпитване на спирачните сили на леки, лекотоварни, товарни автомобили, автобуси и ремаркета с натоварване на ос до 13 т), Газанализатор, Димомер, Оборотомер, Уред за проверка и регулиране на фарове и Канален подемник.
В резултат от инвестиционните дейности ще бъде разкрито едно ново работно място за представител на маргинализирана група, ще бъде повишена конкурентоспособността на „Анастасови – груп“ ЕООД, ще бъде насърчено предприемачеството и ще бъде повишено качеството на живот на територията на МИГ Гълъбово – Опан. Стойността на одобрените за финансиране разходи е 96 693,25 лв., от които одобрена субсидия – 67 685,27лв.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

 СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“  отправя покана към всеки жител от територията на общини: Гълъбово, Опан и Симеоновград да участва в обсъждането на възможностите при разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 година.

    Всеки присъстващ ще може да участва при разработването и планирането на стратегията, която ще бъде приложена на територията на трите общини.

   На срещата ще бъде представена информация за подхода ВОМР и процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Ще се обсъдят възможностите за кандидатстване по различни програми. Ще се набележат цели и приоритети за новия програмен период.

 ОЧАКВАМЕ ВИ!

НА 11.07.2023 ГОД.

   В ГР. ГЪЛЪБОВО, ЗАЛАТА НА ХОТЕЛ „БРИКЕЛ“ ОТ 10:00 ЧАСА.

 

ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „ВЕГАИНС 69“ ЕООД ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ Е ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“
 
Председателят на УС на „МИГ Гълъбово – Опан“ инж. Пламен Бараков и Веселина Степанова – представляващ „ВЕГАИНС 69“ ЕООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.
Проект „Повишаване конкурентоспособността на „ВЕГАИНС 69“ ЕООД, чрез закупуване на оборудване“ е инициатива на фирма „ВЕГАИНС 69“ ЕООД, възниквала в резултат на непрекъснато повишаващите се изисквания, очаквания и потребности на техните клиенти. През последните години секторът за търговия с хранителни стоки се превърна в един от най – конкурентните. Това се отразява пряко на стопанските субекти, работещи в сектор „търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“. Фирма „ВЕГАИНС 69“ ЕООД работи в сектора от 2013 година. Стремежът на собственика е фирмата да се развива с бързи темпове, за да може да отговаря на нуждите на своите клиенти. С цел запазване и повишаване на нивото на конкурентоспособност, собственикът взема решение за кандидатстване с проектно предложение по настоящата процедура. Изпълнението на проекта ще даде възможност да се предложи напълно нова услуга на територията на действие на „МИГ Гълъбово – Опан“ – „пазарувай от дома или офиса“. Услугата представлява нова услуга за територията на действие на „МИГ Гълъбово – Опан“, която не се предлага от нито един стопански субект в региона. По проекта е предвидено закупуване на оборудване и обзавеждане, включващо стелажи за стоки, хладилни витрини, стакер, фотоапарат и др. Инвестицията по проекта ще се извърши в село Обручище. Новата услуга ще се предлага на цялата територия на „МИГ Гълъбово – Опан“. Кандидатът предвижда да разкрие 1 (едно) ново работно място, след изпълнението на предвидените по проекта дейности. Стойността на одобрените за финансиране разходи е 50 379,68 лв., от които одобрена субсидия – 35 265,78лв.
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА Е ПОРЕДНИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН  ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН

    На 12.05.2023г., Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и  ЗП Иван Петков Михов, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

   Местната инициативна група сключи тридесет и втори договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ и единадесети  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект с наименование „Инвестиции в земеделското стопанство на ЗП Иван Михов“.

   Стойността на одобрените за финансиране разходи е 231 400,00 лв., от които одобрена субсидия  – 115 700,00 лв. Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване капацитета и конкурентоспособността на земеделското стопанство.

   С реализация на проекта е предвидено създаването на едно работно място. 

   Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЛЕКЧЕНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ХРАНИ, ПРОИЗВЕДЕНИ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

   По информация от Заместник-министър Георги Събев, в Министерство на земеделието е създадена работна група със задача разработване на законодателно предложение за специфичните изисквания при производство на малки количества храни в домашни условия.

   Законодателното предложение цели да регламентира облекчени изисквания към производителите на храни, произведени в домашни условия. Очакваните резултати от прилагането на разпоредбите са стимулиране на производството на храни в домашни условия, както и гарантиране на по-ефективен контрол при спазването на разписаните правила за производство и продажба на безопасни храни.

   С цел извършване на проучване относно броя на желаещите да осъществяват дейност по проекта на Наредба за специфичните изисквания при производство на малки количества храни в домашни условия, приканваме всички заинтересовани страни да се включат в допитването на следния линк: https://tinyurl.com/BGdomhrani

   Линкът може да се намери и на страницата на Министерството на земеделието по следния начин: Начало > Политики и програми > Политики и стратегии > Политики по агрохранителната верига > Рамкова програма за местни традиционни и регионални традиционни продукти за периода 2022-2032 г.

   При необходимост от помощ и съдействие за електронно попълване на анкетата, производителите и заинтересованите страни могат да се обърнат към екипа на МИГ Гълъбово – Опан, в офиса на сдружението.

ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА Е ПОРЕДНИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН

   Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и  Росен Димов, подписаха тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

   Местната инициативна група сключи тридесет и първи договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ и десети  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект с наименование „Модернизиране на земеделското стопанство на Росен Димов, чрез закупуване на трактор и прикачен инвентар“.

    Стойността на одобрените за финансиране разходи е 212 100,00 лв., от които одобрена субсидия  – 106 050,00 лв.

   Основната цел на проектното предложение е да се подобри цялостната ефективност на земеделското стопанство, чрез закупуването и въвеждането на нови и модерни активи, необходими за извършваните агротехнически мероприятия. Като допълнителна цел ще бъде постигнато подобряване на ресурсната ефективност, намаляване на времетраенето за обработки на почвата и силно намаляване на разходите за гориво. Ще се постигне и качествено и ефективно обслужване на животновъдния обект.

   С реализация на проекта е предвидено създаването на едно работно място.

 Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.

ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА Е ПОРЕДНИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН

    Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и  ЗП Антония Минова, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

   Местната инициативна група сключи тридесети договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ и девети по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Гълъбово – Опан.

   Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект с наименование „Закупуване на земеделски инвентар за нуждите на стопанството за извършване на агротехнически мероприятия“.

   Стойността на одобрените за финансиране разходи е 149 900,00 лв., от които одобрена субсидия  – 74 950,00 лв. Основната цел на проектното предложение е да се подобри цялостната ефективност на земеделското стопанство, чрез закупуването и въвеждането на нови и модерни активи, необходими за извършваните агротехнически мероприятия. Като допълнителна цел ще бъде постигнато подобряване на ресурсната ефективност, намаляване на процента на загубите на торове и препарати за борба с вредителите.

   С реализация на проекта е предвидено създаването на едно работно място.

   Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.

ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА Е ПОРЕДНИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН

   На 20.03.2023г., Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и  Стефка Иванова – представляващ „СТЕФКА ИВАНОВА – 2000“ ЕТ, подписаха тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

   Местната инициативна група сключи двадесет и девети договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ и осми по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Гълъбово – Опан.

 Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект с наименование „Закупуване на земеделска техника и прикачен инвентар за нуждите на земеделското стопанство на Едноличен търговец „Стефка Иванова – 2000″“.

  Стойността на одобрените за финансиране разходи е 208 430,00 лв., от които одобрена субсидия  – 104 215,00 лв. Основната цел на проектното предложение е да се подобри цялостната ефективност на земеделското стопанство, чрез закупуването и въвеждането на нови и модерни активи, необходими за извършваните агротехнически мероприятия. Като допълнителна цел ще бъде постигнато подобряване на ресурсната ефективност, намаляване на процента на загубите на посевен материал и торове.

   С реализация на проекта е предвидено създаването на едно работно място.

   Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.

ИЗПЪЛНЕН  ПРОЕКТ НА  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – 1924“   ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

     Народно Читалище „Отец Паисий – 1924“  организира и проведе празник  „Обручище пее и танцува“ в село Обручище, община Гълъбово на 03.03.2023г.

   Изнесената от самодейците програма беше организирана с типичния за Обручище размах, страст и многообразие –  български народни танци, песни и пърформанси представени от различни възрастови групи.

   Базовата цел на проектно предложение е съхраняване на местната идентичност и култура чрез провеждане на Фолклорен празник, а основна дейност в проекта е организиране и провеждане на фолклорния празник за съхранение на българските традиции и обичаи като извор на силата на българския дух. За изпълнението на тази цел на проекта, са закупени компютърна конфигурация, мултимедия, озвучителна техника и преносими прожектори за осветление. Закупените активи ще се използват впоследствие във всички инициативи на организацията.

   Общата стойност на проекта е 18 779.04 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 100% от одобрените разходи и се предоставя за реализирането на проектно предложение  „Обручище пее и танцува“, по процедура  BG06RDNP001-19.064, МИГ Гълъбово – Опан подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“.

ИЗПЪЛНЕН  ПРОЕКТ НА  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1911 Г.“  ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

   Народно Читалище „Просвета – 1911 г.“ организира и проведе на „Празник на фолклора по пътя на традициите от поколение на поколение“ в град Гълъбово на 18.02.2023г.

   Целта на проекта е да се създадат условия за съхранение на българските традиции и обичаи като извор на силата на българския дух чрез организиране на празник на фолклора. Празникът даде възможност да се срещнат различни поколения, които да представят народните песни и танци, автентични народни носии, български ястия в кулинарна изложба и готвене на живо на автентични ястия.

   За изпълнение на основната цел на проекта, са закупени на компютърна конфигурация, мултимедия, озвучителна техника, преносими прожектори за осветление и 21 броя традиционни фолклорни костюми за самодеен колектив към читалището.

   Общата стойност на проекта е 19 073,88 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 100% от одобрените разходи и се предоставя за реализирането на проектно предложение „Фолклорна магия в Гълъбово“, по процедура  BG06RDNP001-19.064, МИГ Гълъбово – Опан подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“.

ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА Е ПОРЕДНИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН

      На 13.02.2023г., Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и  Росица Димова – представляващ „АГРО ИНВЕСТ ИД“ ООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.
Местната инициативна група  сключи двадесет и осми договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ и седми по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект с наименование „Закупуване на специализирана селскостопанска техника за отглеждане на зърнено – житни растения“.
Стойността на одобрените за финансиране разходи е 291 418,68 лв., от които одобрена субсидия  – 145 709,34 лв. Основната цел на проектното предложение е модернизация и механизация пряко свързани с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда.
С реализация на проекта е предвидено създаването на едно работно място.
Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.

ОДОБРЕН Е ПРОЕКТЪТ НА МИГ ГЪЛЪБОВО ОПАН ЗА ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.

   На 30.01.2023 г. беше обявено класирането по Процедура BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

   Проектът на МИГ Гълъбово – Опан е получил – 90 т. и е класиран на тринадесето място от общо подадени 111 проектни предложения, при това без наложена редукция на бюджета.

  Целта на проектното предложение е разработването на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2021 – 2027 г.

    По проекта ще се финансират дейности, свързани с разработване на нова стратегия за ВОМР, популяризиране на подхода ВОМР, обучения на местни лидери и заинтересовани страни, проучвания и анализи на територията и други.

   В новия проект ще насочим усилията си към насърчаване включването на гражданите в процеса на разработка на стратегията. Дейностите по информиране и публичност ще са сред основните ни приоритети. Местната общност има главната роля в подготовката и бъдещото прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Активното участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране е от изключителна важност за подготовката на Стратегия, която да осигури възможност за по – ускорено развитие на бизнеса, стабилност на публичните инвестиции и устойчивост на неправителствения сектор, през новия програмен период.

   Община Гълъбово създава Местната инициативна група. Развитието ни се дължи на съвместните усилия, както на Община Гълъбово, така и на присъединилите се към МИГ партньори от Община Опан.

   Подготвителните дейности ще обхванат териториите на Общини – Гълъбово, Опан и Симеоновград.

   Предстои подписване на административен договор и стартиране на дейностите по проекта.

ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА Е ПОРЕДНИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН
    Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Илия Илиев – представляващ „ШИКОВ АГРО“ ЕООД, подписаха тристранен Договор с  Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.
Местната инициативна група сключи двадесет и седми договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ и шести по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект с наименование „Модернизиране на земеделското стопанство на „ШИКОВ АГРО“ ЕООД, чрез закупуване на трактор и селскостопански инвентар“.
Стойността на одобрените за финансиране разходи е 262 779,00 лв., от които одобрена субсидия – 131 389,50 лв.
Основната цел на проектното предложение е да се подобри цялостната ефективност на земеделското стопанство, чрез закупуването и въвеждането на нови и модерни активи, необходими за извършваните агротехнически мероприятия. Като допълнителна цел ще бъде постигнато подобряване на ресурсната ефективност, намаляване на времетраенето за обработки на почвата и силно намаляване на разходите за гориво.
С реализация на проекта е предвидено създаването на едно работно място.
                         УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА   СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“
 ЗП Митко Жеков Маринов – бенефициент по Стратегията за Водено от общностите местно развитие, прилагана от СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан”, успешно изпълни проект „Закупуване на земеделска техника за обработка и отглеждане на зърнено-житни и маслодайни култури“, одобрен по процедура BG06RDNP001-19.068 подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на МИГ Гълъбово – Опан. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан, финансирана по подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, беше сключен в месец май 2021 година.   В резултат от изпълнението на дейностите по проекта са закупени: колесен трактор, редова сеялка, сеялка за слята повърхност, GPS навигация, плуг обръщателен  и култиватор. Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е 126 801,00 лв., от които изплатена субсидия  – 62 363,79 лв.
СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“  ПОДПИСА ПОРЕДЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Николай Тонев – кмет на Община Гълъбово и председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
     Сключеният договор е на стойност  231 834, 07 лв., а безвъзмездната финансова помощ /БФП/  в размер на 100% от одобрените разходи.
     Основната цел на проектно предложение е повишаване качеството на живот на хората в община Гълъбово, което съответства на поставените цели в Общински план за развитие на Община Гълъбово за периода 2014-2020 година.Проект „Основен ремонт на читалище с. Мусачево, находящо се в УПИ XII-262, кв. 14“ предвижда извършване на основен ремонт на покрива на сградата, залата и сцената. Покривът е пропаднал и ще бъде изцяло премахнат. Ще се изгради нова конструкция със дървени материали, ще се положат керамични керемиди. Ще бъдат сменени входните врати и прозорци на залата и сцената. Дограмата на залата и сцената ще бъдат изпълнени с пластмасови профили и стъклопакети. Ще бъдат възстановени всички мазилки и замазки. Залата ще бъде пребоядисана, на сцената ще се положат нови подови настилки. Гредоредът и окачените тавани във всички помещения ще бъдат подновени с нови. Всички столове ще бъдат демонтирани и подновени с нови и функционални. Ще се обособят 3 места за хора в неравностойно положение. Ще се изгради подход към сградата за улеснен достъп на посетителите.
СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ РАЗШИРИ ТЕРИТОРИЯТА СИ
 
   Eкипът на МИГ направи поредица от работни срещи с Кмета на Община Симеоновград, общински съветници, служители, представители на неправителствения сектор и представители на бизнеса в общината.
   Сформирано е местно партньорство за подготовка и подаване на проектно предложение за кандидатстване и реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението на проект  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по ПРСР и е сключено споразумение за партньорство между следните партньори:
        1. Кандидат за получаване на финансова помощ по подмярка 19.1- СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“.
2. Партньори по проекта:
• Община Симеоновград представител на публичния сектор;
• ЗП Иванка Димова  представител на стопанския сектор;
        • „Иван Желязков“ ЕООД представител на стопанския сектор;
        • Теодоринка Иванова представител на нестопанския сектор;
       Проектът е на обща стойност 26 013 лева, а периодът му на изпълнение е шест месеца.
В резултат на изпълнението на проекта „МИГ Гълъбово – Опан“ ще разшири територията си на действие през периода 2021-2027г.
 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА МЕСТНИ ВЛАСТИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 
 
 
 

Предстои старта на ПРСР 2021-2027. В този програмен период има много повече схеми за директни плащания, свързани с екологията. А Натура 2000 е екологичната мрежа на ЕС, създадена, за да защити ценни видове, растения, местообитания. Такива има много и в област Стара Загора.

Възможно ли е да се развиват земеделски дейности в зоните по Натура 2000?

А да се получават директни плащания, свързани с екологията? И плащания, свързани с биоземеделието?

Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР – Стара Загора) организира информационно събитие  в Гълъбово на 29/07/22 от 10:30 в зала… на Община Гълъбово.

Присъединете се към нас, за да повишите осведомеността си относно предстоящите схеми и заявления за тях, както и възможностите, които екологичната мрежа Натура 2000 предоставя.

По време на събитието и на обяда след това ще изградим споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в област Стара Загора и виждане как да  постигнем баланс между бизнеса и по-добрата степен на съхраненост на защитените видове, като използваме устойчиви земеделски практики.

В информационното събитие ще се включи и госпожа Светлана Боянова, Председател  на Института за агростратегии и иновации, за да представи най-актуалната информация за:

 • ПРСР 2021-2027 като схеми, мерки и заявления за плащания и финансиране;
 • Услугите на европейския цифров иновационен Агри-хъб, целящ да подпомага земеделските производители у нас при въвеждане на дигитални технологии.

Местата в залата са ограничени. За да запазите Вашето, потвърдете присъствието си на някой от следните номера:

087 832 9959; 087 828 2180

РАБОТНА СРЕЩА НА МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН С ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
 
   На 04.07.2022г. по инициатива на МИГ Гълъбово – Опан се проведе работна среща с ръководството на община Симеоновград за запознаване и обсъждане на условия за кандидатстване за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020г..
   На срещата присъстваха председателя на УС на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“ инж. Пламен Бараков, Милена Рангелова – Кмет на Община Симеоновград, Светлана Манолова Стоева – Председател на Общински съвет Симеоновград, г-жа Вилияна Вичева – Изпълнителен директор МИГ, Гергана Димова – гл. експерт обществени поръчки и правно обслужване, Антоанета Трифонова – Директор на Дирекция “ФСД” и Динка Маркова – гл. специалист „ТСУ“.
   На срещата бяха обсъдени възможностите за представяне на съвместен проект и споразумение за партньорство за финансиране по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г..
 
ИЗПЪЛНЕН  ПРОЕКТ НА  СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“  ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ДЕСЕТКИ ДЕЦА ДА УСВОЯТ ЗНАНИЯ ЗА МЕСТНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ФОЛКЛОРА И ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С РАЗЛИЧНИ ТЕХНИКИ ЗА РИСУВАНЕ 
    На 13.06.2022 г. завърши месец на културно, историческо и природно наследство в община Опан под мотото „Моят роден край“ организиран от Фондация „АТЕЛИЕ 1 ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Представляващ Фондация „АТЕЛИЕ 1 ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“ е известният художник – Светлозар Недев.
   Общата стойност на проекта е 19 018.00 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 100% от одобрените разходи и се предоставя за реализирането на проектно предложение  „Отворено за Опан“, по процедура  BG06RDNP001-19.064, МИГ Гълъбово Опан подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“.
  Проектното предложение „Отворено за Опан“ е насочено към организиране и провеждане на месец на културно, историческо и природно наследство в община Опан под мотото „Моят роден край“, което напълно съответства на основната цел на проекта. В рамките на месеца се проведоха:
      – четири творчески работилници, в които децата опознаха миналото си, природните дадености, фолклорните традиции, обичаи и носии на региона и ги претвориха и съхраниха в картини;
         – детски арт празник с изложба на произведенията на децата, отразяващи културно – историческото наследство, традициите и обичаите в община Опан.
    Детският арт празник с изложбата и творческите работници се проведоха с учениците в с. Опан. Във всяка творческа работилница участваха до 20 деца, разделени на две групи. Всички участници в творческите работилници обогатиха познанията си за местното културно наследство и фолклора и се запознаха с различни техники за рисуване.
     Четирите творчески работилници са както следва:
      – пейзажна /участниците се запознаха със стари характерни къщи в населеното място, които претворяват в рисунките си/. Научиха важни особености за пейзажната живопис;
         – натуралистична /учениците се запознаха с историята на надгробните могили в община Опан и усвоиха техники за рисуване на природни пейзажи/;
      – абстрактна живопис – децата научиха как чрез този подход да създават пейзажи и да отразяват културно историческото наследство в общината;
     – културно – исторически и фолклорни традиции – участниците в работилницата се запознаха с местните фолклорни обичаи, традиции, носии, след което ги пресъздадоха в картините си.
   За изпълнение на основната цел на проекта, са закупени материали за рисуване за всяка една от творческите работилници и за детския арт празник с изложбата, оборудване за озвучаване при провеждане на детския арт празник и рекламни материали за представяне и популяризиране на дейността и резултатите на проекта.
    Основната цел на проектното предложение „Отворено за Опан“ е да насърчи включването на местното население в общи инициативи за съхраняване и популяризиране на местното културно, историческо и природно наследство в община Опан.
      Специфичните цели на проекта са:
    – разкриване на богатството на местното културно, историческо и природно наследство чрез организиране и провеждане на месец на културно, историческо и природно наследство в община Опан под мотото „Моят роден край“;
    – популяризиране и съхранение на местното културно, историческо и природно наследство в община Опан чрез организиране на творчески арт работилници и детски арт празник с изложба;
      – повишаване на обществения интерес чрез изложбата на произведенията на децата, отразяващи културно – историческото наследство, традициите и обичаите в община Опан.
  Проектното предложение „Отворено за Опан“ е съобразено и изцяло изготвено съгласно заложените цели за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.1 „Територията на МИГ Гълъбово-Опан ни обединява“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН“.
УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ – 1921 Г.“
    На 20.05.2022г. в с. Медникарово, община Гълъбово  се проведе фолклорен празник по проект „Сто години развитие“  Народно читалище „Развитие – 1921 г.“. Проектът е одобрен и финансиран по Мярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ финансиран от ПРСР 2014-2020г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
 С реализирането на  проекта, читалището допринесе за подобряване на житейската среда, чрез създаване на условия за съхранение и популяризиране на културно – историческото наследство на България.
 В празничната програма беше представено развитието на читалището през годините. Изнесе се и концерт с фолклорни песни.
  Целта, заложена в проектното предложение е изпълнена, чрез провеждането на празника и закупуването на осветителна, озвучителна техника и компютърна конфигурация за цялостната организация на събитието.  Закупените артикули , ще бъдат използвани при организацията и провеждането на всички читалищни инициативи в дългосрочен план.
„ФОЛКЛОРНА МАГИЯ В ГЪЛЪБОВО“ Е ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН
   На 08.04.2022г. председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Иванка Тенева – представляващ Народно читалище „Просвета – 1911 г.“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
   Общата стойност на проекта е 19 073,88 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 100% от одобрените разходи и се предоставя за реализирането на проектно предложение  „Фолклорна магия в Гълъбово“, което предвижда организирането и провеждането на Фолклорен празник  в гр. Гълъбово.
   Проектно предложение предвижда организирането и провеждането на „Празник на фолклора по пътя на традициите от поколение на поколение“ в град Гълъбово. Целта на проекта е да се създадат условия за съхранение на българските традиции и обичаи като извор на силата на българския дух чрез организиране на празник на фолклора. Празникът ще даде възможност да се срещнат различни поколения, които да представят народните песни и танци, автентични народни носии, български ястия в кулинарна изложба и готвене на живо на автентични ястия. За провеждането на празника е необходимо закупуване на компютърна конфигурация, мултимедия, озвучителна техника, преносими прожектори за осветление и традиционни фолклорни костюми за самодеен колектив към читалището. Закупените активи ще се използват впоследствие във всички инициативи на организацията.
   Основната цел на проектно предложение „Фолклорна магия в Гълъбово“ е съхраняване на местната идентичност и култура чрез провеждане на празник на фолклора в град Гълъбово.
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА СТАРИ ХОРА В С. ЯСТРЕБОВО, ОБЩ. ОПАН Е ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН
  На 28.03.2022г., Изпълнителният директор на МИГ Гълъбово – Опан Вилияна Вичева и Самуил Вехов- представляващ „Исиан“ ЕООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.
  С проектно предложение, „Исиан“ ЕООД желае да диверсифицира източниците си на приход, чрез създаване на Център за настаняване от семеен тип за стари хора в УПИ VII-398, кв.38 по плана на с. Ястребово, общ. Опан. Управителят на фирмата, който е с медицинско образование и дългогодишна практика в областта на здравеопазването, иска да изгради Център за настаняване от семеен тип за стари хора. Центърът се е ориентирал към приемане на възрастни хора от близките области, като предимство ще бъде близостта до близките и роднините им. Предлаганите социални услуги ще бъдат съобразени с принципите за гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги, както и предоставяне на услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата. Съгласно Закона за социалното подпомагане и правилника за прилагането му, български физически лица, регистрирани по Търговския закон, юридически лица, както и физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, могат да предоставят социални услуги само след вписване в регистъра на доставчици на социални услуги. Съгласно данни от същия регистър, местни конкуренти за доставчик тази услуга на територията на област Стара Загора, област Хасково и област Пловдив, кандидатът няма.
   Проектното предложение е за изграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора с 14 места, като сградата е проектирана на 2 етажа с РЗП 382.49 кв.м. Разходите по проекта включват СМР на сградата, вертикална планировка с площадкови мрежи, озеленяване и ажурна ограда.
Цели на проектното предложение
   Въведен в експлоатация „Център за настаняване от семеен тип за стари хора в УПИ VII-398, кв.38 по плана на с. Ястребово, общ. Опан“, лицензиран съгласно чл.30 и 31 от Закона за социалните услуги, във връзка със Закона за социалното подпомагане и чл.36, ал.2, т.4, букв “ЗЗ“ от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.
   Целите и очакваните резултати от проекта напълно отговарят на идеята за подпомагането по подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, в изпълнение на Приоритет 2 и Специфична цел 1 „Разнообразяване на икономическите дейности и увеличаване на заетостта“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан.
   Изпълнението на проектното предложение  ще допринесе пряко за постигане на следните специфични цели на мярката:
 1. разнообразяване към неземеделски дейности;
 2. насърчаване на предприемачеството на територията;
 3. създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот.
   Проектното предложение е изцяло за развиване на услуги за лица, принадлежащи към уязвимите групи.
   Стойността на одобрените за финансиране разходи е 293 224.57 лв., от които одобрена субсидия  – 205 257.20 лв.
ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ ОТ ПДЧ ЗА МЕБЕЛЕН ЦЕХ В ГР. ГЪЛЪБОВО Е ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН   
                   На 25.02.2022г., Изпълнителният директор на МИГ Гълъбово – Опан Вилияна Вичева и Ивайло Цветковски- представляващ „БГ МЕБЕЛ ИТС“ ЕООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.
  Проектното предложение на кандидата е насочено към закупуване на технологично оборудване за производство на мебели от ПДЧ в гр. Гълъбово. Предвижда се закупуването на пакеторазкройващ циркуляр, високоповдигаща палетна количка (стакер) и електрокар. Производствената база ще има непрекъснат целогодишен цикъл на работа. Чрез реализацията на проекта се цели изграждане на модерни производствени мощности, както и подобряване на ресурсната ефективност. С проектното си предложение кандидатът ще модернизиран производственото си предприятие, което е извън земеделския сектор и ще създаде поне едно ново работно място, чрез което ще се подпомогне социалното включване в общината на уязвими групи. Всички дейности по проекта ще се извършват по щадящ околната среда способ. Инвестицията ще допринесе за предлагането на висококачествени услуги на местното население включително и на уязвими такива.
     Стойността на одобрените за финансиране разходи е 268 510,20 лв., от които одобрена субсидия  – 187 957,14лв.
ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СЕРВИЗ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ Е ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН
   
    На 25.02.2022г., Изпълнителният директор на МИГ Гълъбово – Опан Вилияна Вичева и Георги Михайлов – представляващ „ЕМ ПАУЪР 17“ ООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.
   Изпълнението на проекта ще даде възможност да се предложи напълно нова услуга на територията на действие на МИГ Гълъбово – Опан – измерване мощността на автомобила. По проекта е предвидено закупуване на оборудване за измерване мощността на автомобила, оборудване за 1 брой модул за автомивка на самообслужване с интернет свързаност и оборудване на пункт за извършване на годишни технически прегледи на леки и товарни автомобили.
    Инвестицията по проекта ще се извърши в две населени места, в град Гълъбово и УПИ IX в квартал 22 на село Опан.
    Стойността на одобрените за финансиране разходи е 190 959,67 лв., от които одобрена субсидия  – 133 671,77лв.
    С реализация на проекта е предвидено създаване и поддържане на шест работни места.
2021 г. 
СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ ПОДПИСА ПОРЕДЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
 
   На 23.12.2021г. Изпълнителният директор на МИГ Гълъбово – Опан Вилияна Вичева и Даниела Жекова – представляващ Народно читалище „Отец Паисий – 1924“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
   Общата стойност на проекта е 18 779.04 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 100% от одобрените разходи и се предоставя за реализирането на проектно предложение „Обручище пее и танцува“, по процедура BG06RDNP001-19.064,МИГ Гълъбово – Опан подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“.
   Целта на проекта е да се създадат условия за съхранение на българските традиции и обичаи като извор на силата на българския дух чрез организиране на празник на фолклора. Празникът ще даде възможност да се срещнат различни поколения, които да представят народните песни и танци, характерни за региона. За провеждането на фолклорния празник е необходимо закупуване на компютърна конфигурация, мултимедия, озвучителна техника и преносими прожектори за осветление. Закупените активи ще се използват впоследствие във всички инициативи на организацията.
УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ЧРЕЗ МИГ „ГЪЛЪБОВО – ОПАН“  НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛА Г. АСТАДЖОВ – 1926г. “
   На 01.12.2021г. в с. Априлово, община Гълъбово се проведе фолклорен празник по проект „Весела фолклорна седянка“ на НЧ „Никола Г. Астаджов – 1926 г.“. Мероприятието е организирано и проведено от членовете на  Народно читалище „Никола Г. Астаджов – 1926 г.“. С реализирането на  проекта, НЧ  „Никола Г. Астаджов – 1926 г.“ допринесе за подобряване на житейската среда, чрез създаване на условия за съхранение и популяризиране на културно – историческото наследство на България.
   НЧ „Никола Г. Астаджов – 1926 г.“ е основано през 1926г. в село Априлово, община Гълъбово. През годините читалището не спира да организира тържества, с които да запазят и съживят българските традиции и обичаи в Общината. Българските народни обичаи преминават през много трудности и изпитания. Някои от тях успяват да се запазят и до днес, а тези които остават показват колко богата и разноцветна е народната ни култура. В душата и сърцето си всеки българин носи българските обичаи и традиции.
   Основната цел на проекта „Весела фолклорна седянка“ на НЧ „Никола Г. Астаджов – 1926 г.“ с организиране и провеждане на Фолклорен празник в село Априлово, община Гълъбово, представящ по автентичен начин традиционна българска вечер от миналото е изпълнена успешно. Традиционната седянка е част от семейната обредност, свързана с трудовата дейност на българския народ. Характерно за нея е, че наред с трудовите порядки, на нея се предадоха и други фолклорни традиции на селището. Запазените автентични традиции за този празник в село Априлово са елемент на нематериалното културно наследство на региона. За осъществяването и изпълнението на проекта са закупени Традиционни тракийски фолклорни носии, както и оборудване /озвучителна техника и осветление/. Чрез закупените традиционни тракийски фолклорни носии и необходимото оборудване, самодейците представиха богатия български фолклор и традиции, които ще се предават от поколение на поколение.

ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЕМ ПАУЪР 17“ ООД Е ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН

   На 30.11.2021г., Изпълнителният директор на МИГ Гълъбово – Опан Вилияна Вичева и Георги Михайлов – представляващ „ЕМ ПАУЪР 17“ ООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

   Основна цел на проектно предложение „Закупуване на оборудване за нуждите на „ЕМ ПАУЪР 17″ ООД“ е създаване на условия за развитие дейността на фирма ЕМ ПАУЪР 17″ ООД“. Проектът ще се изпълни на територията МИГ „Гълъбово – Опан“ в две населени места – град Гълъбово и село Опан, с което ще доведе до развитието на неземеделски дейности в района, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места. В резултат на реализацията му ще се повиши конкурентоспособността на територията и ще се намали безработицата. Предлагането на нови и висококачествени услуги ще даде възможност на компанията да предложи по-високо качество на предлаганите услуги на пазара, отговарящо на все по-високите изисквания, потребности и очаквания на клиентите.

   Изпълнението на проекта ще даде възможност да се предложи напълно нова услуга на територията на действие на МИГ „Гълъбово – Опан“ – калибриране на видео камери и радари. Услугата представлява нова услуга за територията.

   По проекта е предвидено закупуване на следното оборудване: Хидравличен канален подемник – 1 брой; Електронна баланс машина с монитор за леки автомобили и мотоциклети – 1 брой; Автоматична демонтаж – монтаж машина за колела на леки, лекотоварни автомобили и мотоциклети с помощно рамо – 1 брой; Двуколонен електрохидравличен подемник с долна синхронизация – 1 брой; Система за калибрация на камери и радари – 1 брой; Диагностичен комплект за леки и лекотоварни автомобили – 1 брой; Стартерно устройство на всякакъв вид акумулатори – 1 брой; Машина за изправяне на джанти със струг – 1 брой; Хидравлична преса – 1 брой; Водоструйна машина с подгряване – 1 брой; Телополагащо устройство – 1 брой; Система за почистване – 1 брой; Количка с инструменти – 2 броя.

   Стойността на одобрените за финансиране разходи е 80 776,50 лв., от които одобрена субсидия  – 56 543,46 лв.

   С реализация на проекта е предвидено  създаване и поддържане на шест работни места.

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕН ПРОЕКТ ОТ СВОМР МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН
 
 
 
 
      На 26.11.2021г. в село Мъдрец, община Гълъбово се проведе Празник „С песните и гозбите по Дуван-дере“, резултат от успешната реализация на проект от СВОМР на МИГ Гълъбово –Опан.
       Проектът е одобрен и финансиран по Мярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“, финансиран от ПРСР 2014-2020г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Идеята за кандидатстване е на читалищните дейци при       Народно читалище „Христо Ботев – 1907 г.“ . Тяхна е и активната роля в организиране и изпълнение на проекта.
Народно читалище „Христо Ботев – 1907г.“ с. Мъдрец е пример за устойчива културна институция, със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности. С многостранните си дейности читалището развива и обогатява културния живот на жителите на с. Мъдрец.
   Богатата и разнообразна програма на празника включваше представяне от самодейци на читалището на автентичното песенно фолклорно наследство на територията и презентиране на закупените по проекта носии.
    Станахме свидетели и на кулинарно изложение с традиционни местни ястия, което събуди у домакини и гости спомени за традициите свързани с кулинарно наследство – „бабите“ споделяха своя опит, припомняха си вкуса и аромата на домашно приготвената храна от детството, разкриваха тайните на стари, позабравени рецепти за типичните местни ястия, сред които и прочутото мъдречанско „Кисело зеле под връшник“.
    С реализирането на проекта „С песните и гозбите по Дуван – дере“, самодейците при Народно читалище „Христо Ботев – 1907 г.“ показаха, че са истински хранители на българщината, пламъчето на родолюбието няма да угасне и все така ревностно ще се пази и предава от техните деца и наследници.
ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „ГЕОРГИЕВ АУТО“ ЕООД ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ Е ПОРЕДНИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“
      На 12.11.2021г., Изпълнителният директор на МИГ Гълъбово – Опан Вилияна Вичева и Живко Георгиев – представляващ „ГЕОРГИЕВ АУТО“ EООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.
      Местната инициативна група сключи деветнадесетия договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ и трети по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.
    Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „ГЕОРГИЕВ АУТО“ EООД с наименование: „Повишаване конкурентоспособността на ГЕОРГИЕВ АУТО ЕООД чрез закупуване на оборудване“.
      Стойността на одобрените за финансиране разходи е 97 020.00 лв., от които одобрена субсидия – 67 914.00 лв. Проектното предложение цели създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот на територията на „МИГ Гълъбово – Опан“ чрез насърчаване на предприемачеството. Специфична цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на „ГЕОРГИЕВ АУТО“ ЕООД чрез инвестиции в оборудване за автосервиз и автомивка. Тази цел ще бъде постигната чрез реализацията на една основна дейност – доставка на оборудване за автосервиз и автомивка. В резултат от дейността ще бъдат закупени:
 • Автоматична гумодемонтажна машина – 4 бр.
 • Електронна баланс машина – 1 бр.
 • Пост за външно измиване на автомобили – 3 бр.
      Ще бъде реализирана и една съпътстваща дейност – управление на проекта, която ще се състои в администриране на проектните дейности. В резултат от инвестиционните дейности ще бъде разкрито едно ново работно място за представител на маргинализирана група. Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.
ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА Е ПОРЕДНИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО- ОПАН
      Hа 03.11.2021г., председателя на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Управителят на ИМПЕР ООД Ивелина Димитрова, подписаха тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ по процедура BG06RDNP001-19.068 МИГ Гълъбово – Опан подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.   Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ИМПЕР ООД с наименование: „Закупуване на специализирана земеделска техника“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.
      Стойността на одобрените за финансиране разходи е 136 000,59 лв., от които одобрена субсидия  – 67 559,01 лв. За реализацията на проекта дружеството планира закупуване на земеделска техника:
     – Челен товарач MANITOU модел MLT 733 — 105 LSU   кофа MANITOU , модел СВА 2 500
     и
     –  Палетни вилици MANITOU, модел PFB 35 N.
     Дейността на дружеството ИМПЕР ООД е производство на непреработена селскостопанска продукция — мека пшеница, царевица за зърно и слънчоглед. Дружеството е регистрирано като земеделски производител от над 5 години. Към настоящият момент голямата част от земеделската техника в стопанството на кандидата е остаряла и амортизирана. Поддържането на модерно земеделско стопанство изисква инвестиране в нова техника, с която да се намалят производствените разходи, да се подобри качеството на произвежданата продукция и да се повиши конкурентоспособността на кандидата.
     Закупуването на земеделската техника ще бъде използвана за обработка на прибраната продукция от земеделска земя в стопанството на „ИМПЕР” ООД. Телескопичният товарач, ще бъде използван изцяло за нуждите по пренос до зърнобазата и подреждане в складовете на ожънатата продукция, пренос на торове и семена. Също така ще отговаря за товаро-разтоварителни дейности, както на полето, така и в базата.
СНЦ  „МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН“
ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ 
       На 02.11.2021 г. председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков подписа споразумение за допълнително финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, които са осигурени за преходния период по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
     Предстои подготовка на нова процедура за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“.
     Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“  е удължен до 30.06.2025 г.
          УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН НА ВЕКОВЕН ЮБИЛЕЙ                                       ОТ ЧИТАЛИЩЕ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ – 1921Г.“
     
   На своя вековен юбилей НЧ „Г. С. Раковски-1921 г.“ в село Главан проведе фолклорния празник „С песните на Главан“. Организиран и проведен от членовете на читалището, празникът даде възможност да се срещнат различни поколения, които да представят народните песни, танци и автентични народни носии.
   Народно читалище „Г. С. Раковски -1921 г.“ е основано през далечната 1921 г. в село Главан, община Гълъбово и оттогава организират инициативи и чествания, с които пазят българските традиции в региона. Всяко село има собствена традиция, песен и танц, като най-известно е прочутото  главанско хоро „Щеркольовата“.
   Целта, заложена в проектното предложение е изпълнена, чрез провеждането на празника и закупуването на 37 броя тракийски фолклорни костюми за самодейния колектив към читалището. Самодейците от читалището се нуждаеха от сценични костюми, за да предават по още по-въздействащ начин магията на българското изкуство. Сега, със закупените народни носии, самодейците ще представят богатия български фолклор със самочувствието на истински професионални изпълнители.
С НОВ УВЕЛИЧЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС Е СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН
     На 03.09.2021 г. в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, се проведе официална церемония, на която служебния земеделски министър Христо Бозуков връчи на изпълнителния директор на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ – Вилияна Вичева заповедта за увеличение на бюджета на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
   На събитието присъстваха министър Христо Бозуков, заместник – министър Георги Събев, ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, началника на отдел „ВОМР“ към МЗХГ – Стефан Спасов, както и част от експертите от отдел „ВОМР“ към МЗХГ и представители на Местни инициативни групи от страната.
  Съгласно получената заповед, на МИГ Гълъбово – Опан се предоставя допълнителен финансов ресурс в размер на 799 000 лв. за финансиране на проекти и 114 000 лв. за текущи разходи и популяризиране на Стратегията. Осигурените допълнителни средства ще бъдат насочени както за подпомагане на местни бенефициенти, така и за текущи разходи и популяризиране на Стратегията.
  Предстои подписване на допълнително споразумение, след което МИГ ще може да провежда процедури за кандидатстване с проектни предложения.
     
  ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОНОМНА БЕЗПИЛОТНА СИСТЕМА И                                                     КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ Е ПОРЕДНИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН
На 31.08.2021г., Изпълнителният директор на МИГ Гълъбово – Опан Вилияна Вичева и Георги Стоянов – представляващ „ФРЕШ ИДЕАС“ ЕООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.
  Местната инициативна група  сключи седемнадесетия договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ и втори по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.
   Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „ФРЕШ ИДЕАС“ ЕООД с наименование: „Закупуване на автономна безпилотна система и компютърно оборудване“.
   Стойността на одобрените за финансиране разходи е 176 965,92 лв., от които одобрена субсидия  – 26 365,62 лв. С предвидените инвестиции в проектното предложени ще бъде закупено компютърно оборудване, включително периферни устройства и софтуер.
    С реализация на проекта е предвидено  създаване и поддържане на едно ново работно място.
    Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.
 
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА Е ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН
   На 26.08.2021г., Изпълнителният директор на МИГ Гълъбово – Опан Вилияна Вичева и Виктория Тодорова – представляващ „АГРО ЛУКС 1“ ООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.
   Местната инициативна група  сключи шестнадесетия договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ и четвърти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.
   Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „АГРО ЛУКС 1“ ООД с наименование: „Закупуване на земеделска техника“.
   Стойността на одобрените за финансиране разходи е 293 370,00 лв., от които одобрена субсидия  – 146 685,00 лв. Проектното предложение цели подобряване на производствения процес в земеделското стопанството на „Агро Лукс 1“ ООД чрез закупуване на нова земеделска техника. За реализацията на проекта дружеството планира закупуване на земеделска техника от водещ световен производител. С реализация на проекта е предвидено  създаване и поддържане на шест нови работни места.
Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.
ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Е ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН
   На 25.08.2021 г. изпълнителният директор на СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО- ОПАН” г-жа Вилияна Вичева и г-н Златин Златев – управител на „АВГАНДИРА АГРО” ООД (Бенефициент), подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан, финансирана по подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект „Закупуване на технологично оборудване за производство на млечни продукти“ по процедура BG06RDNP001-19.464-S1, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Гълъбово- Опан.
   Процедурата за подбор на проектни предложения по мярка 4.2 от Стратегията е проведена от МИГ Гълъбово – Опан в ИСУН 2020 в началото на 2021г. и одобрена със  Заповед на Зам. изпълнителния директор на ДФЗ от 21.07.2021 г. Проектното предложение на „Авгандира агро” ООД е за закупуване, монтиране и въвеждане на технологично оборудване за производство на млечни продукти, чрез преработка на собствена суровина – краве и овче мляко.
   АВГАНДИРА АГРО ООД развива дейност в областта на селското стопанство. Като регистриран земеделски стопанин стопанисва два животновъдни обекта за отглеждане на едър и дребен добитък. В същото време стопанисва земеделски площи за осигуряване на изхранването на животните. С реализацията на планираната инвестиция  дружеството ще продължи цикъла на производство – преработка на произведената собствена продукция от краве и овче мляко.
   В резултат на изпълнението на проекта ще постигне устойчива заетост чрез разкриване на 3 нови работни места. Проектното предложение ще има принос за постигане на приоритетите и целите на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Гълъбово – Опан. Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.
  Сумата на общо одобрените разходи по проекта е 293 120,00 лв., а одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е 146 560,00 лв. Финансирането е в размер на 50%  от стойността на проекта.
   Екипът на МИГ Гълъбово – Опан пожелава успешно изпълнение и отчитане на дейностите по проекта!
Ръководство за Бенефициенти по ПРСР 2014-2020
       Държавен фонд „Земеделие“ изготви „Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР 2014 – 2020). То е предназначено за бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. и има за задача да ги улесни чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ.
  В ръководството се описват процедурите, които трябва да бъдат приложени от бенефициента, за да се осигури ефективно управление на договора:
   – Основни стъпки за изпълнение на договорите;
   – Изменения в договорите;
   – Спазване на условията на договора;
   – Отчитане на напредъка при изпълнение на договорите;
   – Комуникация със съответните институции;
   – Провеждане на процедури за определяне на изпълнител и изпълнение на договори с изпълнители;
  – Документооборот и поддържане на система за съхраняване на информацията по договорите за безвъзмездна финансова помощ;
   – Установяване на нередности.
     Ръководството е публикувано на: mig-galabovo.eu  както и на dfz.bg и  eufunds.bg
ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА АВТОМИВКА, ОГРАДА И ПУНКТ ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ Е ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН
     На 14.06.2021г., Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Живко Спасов – представляващ „СПАСОВ 2019“ ЕООД, подписаха тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ по процедура BG06RDNP001-19.343 МИГ Гълъбово – Опан подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
 Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „СПАСОВ 2019“ ЕООД с наименование: „Изграждане и оборудване на автомивка, ограда и пункт за годишен технически преглед на леки автомобили“ по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.
  Стойността на одобрените за финансиране разходи е 148 694,70 лв., от които одобрена субсидия  – 104 086,29 лв. Проектно предложение ще включва инвестиции в изграждане на помещения за монтиране на автоматизирани автомивки за измиване на леки и лекотоварни автомобили. Ще бъде закупено и съответното оборудване за автоматизираните автомивки. Другата част от инвестицията е свързана със закупуване на специализирано оборудване, необходимо за извършване на Годишни технически прегледи на леки и лекотоварни автомобили. Това оборудване ще бъде монтирано в новопостроено помещение, пригодено за пункт.
СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“  ПОДПИСА ПОРЕДЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА  БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
   На 17.05.2021г. Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Жечка Тодинова Проданова – представляващ Народно читалище „Развитие – 1921 г.“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 Общата стойност на проекта е 9 502, 26  лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 100% от одобрените разходи и се предоставя за реализирането на проектно предложение  „Сто години развитие“, по процедура  BG06RDNP001-19.339, МИГ Гълъбово – Опан подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“.
     Основната цел на проектно предложение „Сто години развитие“ е съхраняване на местната идентичност и култура чрез провеждане на празник по случай честването на 100 години от създаването на Народно читалище „Развитие – 1921 г.“ в село Медникарово, община Гълъбово. Основна дейност в проекта е организиране и провеждане на Празник „Сто години развитие“ за съхранение и предаване на българските традиции и обичаи като извор на силата на българския дух. Събитието ще бъде еднодневно и ще се проведе в село Медникарово, община Гълъбово. В празничната програма ще бъде представено развитието на читалището през годините. Ще се изнесе концерт с фолклорни песни. За изпълнение основната цел на проекта ще бъде закупена осветителна, озвучителна техника и компютърна конфигурация за цялостната организация на събитието. Предвидените за закупуване артикули, ще бъдат използвани при организацията и провеждането на всички читалищни инициативи в дългосрочен план.
 
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ Е ПОРЕДНИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО- ОПАН
     Hа 12.05.2021г., Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и ЗП Митко Жеков Маринов, подписаха тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ по процедура BG06RDNP001-19.068 МИГ Гълъбово – Опан подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.   Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ЗП Митко Жеков Маринов с наименование: „Закупуване на земеделска техника за обработка и отглеждане на зърнено-житни и маслодайни култури“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.
     Стойността на одобрените за финансиране разходи е 126 801,00 лв., от които одобрена субсидия  – 62 363,79 лв. Проектът предвижда закупуване на земеделска  техника – колесен трактор, редова сеялка, сеялка за слята повърхност, GPS навигация, плуг обръщателен  и култиватор.
     От регистрацията си като земеделски производител Митко Жеков Маринов е с основна дейност производство и реализация на собствено произведена земеделска продукция. Обработва и  произвежда селскостопанска продукция от културите – пшеница, слънчоглед и люцерна. Кандидатът започва своята дейност като обработва земеделски парцели главно в с. Опан и с. Венец в област Стара Загора. Закупуването на земеделската техника ще покрие нуждите на стопанството за обработка на почвата и прибиране на земеделските култури. Необходимостта от нова техника е належаща поради амортизирането на наличната, увеличаването на стопанството и поради зачестилите лоши метеорологични условия, които налагат по-бърза реакция при агротехническите мероприятия.
 
ПЪРВИ РЕАЛИЗИРАН И ИЗПЛАТЕН ОТ ДФЗ ПРОЕКТ, ПОДАДЕН КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН
 
     На 22.03.2021г. успешно приключи проект „Закупуване на селскостопанско техника за нуждите на земеделското стопанство на „Агролинк“ ООД“, финансиран по ПРСР 2014-2020г. Проектът е реализиран чрез мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан с изплатена безвъзмездна финансова помощ в размер на  127 668,30 лв.
       Проектът включва закупуването на два броя сеялки за нуждите на земеделското стопанство на Агролинк ООД.
Постигнати цели с проекта:
     В резултат от подпомагането по проекта е разкрито едно ново работно място за период от минимум три години.
  С проекта е повишена енергийната ефективност на „Агролинк“ ООД и опазване на околната среда чрез експлоатацията на новия прикачен инвентар, позволяващ едновременното извършване на няколко технологични операции.
   Подобрена е цялостната ефективност на земеделското стопанство, чрез закупуването и въвеждането на нови и модерни активи, необходими за извършваните агротехнически мероприятия.
    Постигнато подобряване на ресурсната ефективност, намаляване на процента на загубите на посевен материал и торове.
 
МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН ПОДПИСА ДОГОВОР С ОБЩИНА ОПАН
  На 02.03.2021 г. кметът на Община Опан инж. Генчо Донев Колев и инж. Пламен Бараков зам. кмет на Община Гълъбово и Председател на Управителния съвет на МИГ подписаха тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ към Стратегия за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан, между УО на ПРСР, Местна инициативна група и община Опан.
 Проектът „Повишаване на енергийната ефективност на сграда Общинска администрация – община Опан, с. Опан“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 285 759,80 лева.
    Целта на проектно предложение е обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация в село Опан. Това е предпоставка за създаване на нови възможности за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на региона и община Опан, подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги. Конкретните цели на проекта са свързани с повишаване на енергийната ефективност в обществената сграда, предмет на проектното предложение, като се намалят разходите за енергия, както и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата. По-високото ниво на енергийна ефективност пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.                                                                                                                                                                     
СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ ПОДПИСА ПОРЕДЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
     На 16.02.2021г. Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Ваня Тодорова Чакърова – представляващ Народно Читалище „Никола Г. Астаджов – 1926 г.“подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
   Общата стойност на проекта е 19 067.58 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 100% от одобрените разходи и се предоставя за реализирането на проектно предложение „Весела фолклорна седянка“, което предвижда организирането и провеждането на Фолклорен празник „Весела фолклорна седянка“ в село Априлово, община Гълъбово по процедура BG06RDNP001-19.064, МИГ Гълъбово – Опан подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“.
   Целта на проекта е да се създадат условия за съхранение на българските традиции и обичаи като извор на силата на българския дух чрез организиране на традиционна българска вечер. В празника ще вземат участие лица от различна възрастова група, което ще даде възможност за създаване на мост между поколения за съхранение на богатото културно наследство и традиции. Основната цел на проектно предложение „Весела фолклорна седянка“ на НЧ „Никола Г. Астаджов – 1926 г.“ е организиране и провеждане на      Фолклорен празник в село Априлово, община Гълъбово представящ по автентичен начин традиционна българска вечер от миналото. Традиционната седянка е част от семейната обредност, свързана с трудовата дейност на българския народ. Характерно за нея е, че наред с трудовите порядки, на нея се предават и други фолклорни традиции на селището, осъществяват се социални контакти. Запазените автентични традиции за този празник в село Априлово са елемент на нематериалното културно наследство на региона. Чрез изпълнение на проекта, те ще се превърнат в част от културния туризъм на региона и ще доведат до съхранение и предаване на поколенията на местните традиции и обичаи.
   За изпълнение на основната цел на проекта ще бъдат закупени традиционни тракийски фолклорни костюми за участниците, техника за озвучаване, осветление, компютърна конфигурация с вкл. софтуер и др. по приложена техническа спецификация.
Това е деветият подписан договор от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“.
 

ПОДПИСАН Е ДЕСЕТИ ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТ НА  СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ 

   На 16.02.2021г. Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Светлозар Монев Недев – представляващ Фондация „АТЕЛИЕ 1 ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата стойност на проекта е 19 018.00 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 100% от одобрените разходи и се предоставя за реализирането на проектно предложение  „Отворено за Опан“, по процедура  BG06RDNP001-19.064, МИГ Гълъбово – Опан подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“.

Проектното предложение „Отворено за Опан“ е насочено към организиране и провеждане на месец на културно, историческо и природно наследство в община Опан под мотото „Моят роден край“, което напълно съответства на основната цел на проекта. В рамките на месеца ще се проведат:

– четири творчески работилници, в които децата ще опознаят миналото си, природните дадености, фолклорните традиции, обичаи и носии на региона и ще ги претворят и съхранят в картини;

– детски арт празник с изложба на произведенията на децата, отразяващи културно – историческото наследство, традициите и обичаите в община Опан.

Детският арт празник с изложбата и творческите работници ще се проведат с учениците в с. Опан. Във всяка творческа работилница ще участват до 20 деца, разделени на две групи. Всички участници в творческите работилници ще обогатят познанията си за местното културно наследство и фолклора и ще се запознаят с различни техники за рисуване.

Творческите работилници ще са 4 както следва:

– пейзажна /участниците ще се запознаят със стари характерни къщи в населеното място, които ще претворят в рисунките си/. Ще научат важни особености за пейзажната живопис;

– натуралистична /учениците ще се запознаят с историята на надгробните могили в община Опан и ще усвоят техники за рисуване на природни пейзажи/;

– абстрактна живопис – децата ще научат как чрез този подход да създават пейзажи и да отразяват културно историческото наследство в общината;

– културно – исторически и фолклорни традиции – участниците в работилницата ще се запознаят с местните фолклорни обичаи, традиции, носии, след което ще ги пресъздадат в картините си.

За изпълнение на основната цел на проекта, ще бъдат закупени материали за рисуване за всяка една от творческите работилници и за детския арт празник с изложбата, оборудване за озвучаване за провеждане на детския арт празник и рекламни материали за представяне и популяризиране на дейността и резултатите на проекта.

Основната цел на проектното предложение „Отворено за Опан“ е да насърчи включването на местното население в общи инициативи за съхраняване и популяризиране на местното културно, историческо и природно наследство в община Опан.

Специфичните цели на проекта са:

– разкриване на богатството на местното културно, историческо и природно наследство чрез организиране и провеждане на месец на културно, историческо и природно наследство в община Опан под мотото „Моят роден край“;

– популяризиране и съхранение на местното културно, историческо и природно наследство в община Опан чрез организиране на творчески арт работилнички и детски арт празник с изложба;

– повишаване на обществения интерес чрез изложбата на произведенията на децата, отразяващи културно – историческото наследство, традициите и обичаите в община Опан. Проектното предложение „Отворено за Опан“ е съобразено и изцяло изготвено съгласно заложените цели за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.1 „Територията на МИГ Гълъбово-Опан ни обединява“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН“.

2020 г.
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
 
        Местна инициативна група Гълъбово – Опан кани на информационна среща всички заинтересовани лица на 06.11.2020 г. от 09:30 часа в сградата на община Опан, Заседателната зала. Във връзка с предстоящо отваряне на процедура за кандидатстване по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  и в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие ще бъдат представени Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение на одобрените проекти. Ще бъдат дадени разяснения и отговори на поставени въпроси. Ще се дадат практически съвети в процеса на подготовка на проектните предложения.
 
НОВА ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН“
       Изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев, със своя Заповед  03-РД/3112  от  28.09.2020г. е одобрил проведената процедура за подбор на проектни предложения на МИГ Гълъбово – Опан   по подмярка  6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“- Първи прием.
          С първи  прием по тази процедура, проведен от 20.12.2019 г. до 30.01.2020 г.,  МИГ Гълъбово-Опан одобри за финансиране 6 от общо 8 подадени проектни предложения от двете общини:
№ по ред
Наименование на проектното предложение
Кандидат
Общ размер на БФП (лв.)
Общ размер на съфинансиране (лв.)
1.
Повишаване конкурентоспособността на ГЕОРГИЕВ АУТО ЕООД чрез закупуване на оборудване
„ГЕОРГИЕВ АУТО“ ЕООД
        67 914,00
                29 106,00
2.
Създаване и развитие на иновативен за региона логистичен център на „Агро фрути фреш“ ЕООД, село Ястребово
„АГРО ФРУТИ ФРЕШ“ ЕООД
      140 101,03
                60 043,30
3.
Закупуване на технологично оборудване за производство на мебели от ПДЧ за мебелен цех в гр. Гълъбовo, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора
„БГ МЕБЕЛ ИТС“ ЕООД
       187 957,14
                80 553,06
4.
Закупуване на оборудване за нуждите на „ЕМ ПАУЪР 17“ ООД
„ЕМ ПАУЪР 17“ ООД
        56 543,55
                 24 232,95
5.
Център за настаняване от семеен тип за стари хора в УПИ VII-398, кв.38 по плана на с. Ястребово, общ. Опан
„ИСИАН“ ЕООД
     205 257,20
                 87 967,37
6.
Закупуване на автономна безпилотна система и компютърно оборудване
„ФРЕШ ИДЕАС“ ЕООД
      123 876,15
                 53 089,77
МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН ПОДПИСА ТРИ ДОГОВОРА С ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА
          На 18.09.2020 г. кметът на Община Гълъбово Николай Тонев и инж. Пламен Бараков зам. кмет на Община Гълъбово и Председател на Управителния съвет на МИГ подписаха три тристранни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ към Стратегия за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан, между УО на ПРСР, Местна инициативна група и община Гълъбово.
            Проектът „Изграждане на детска площадка в УПИ I, кв. 2, гр. Гълъбово“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 66 527.92 лв. и включва монтиране на комбинирано съоръжение за катерене, пързаляне и балансиране, люлка тип „махало“, люлка тип „везна“, въртележка, къщичка за игра, пясъчник. Ще бъде положена каучукова ударо-поглъщаща настилка върху бетонова плоча, ще бъде направено цялостно ландшафтно оформяне на парцела, вкл. затревяване, озеленяване, засаждане на многогодишна растителност – дървета и храсти. На площадката ще се направи дървена беседка, ще бъдат монтирани пейки, кошчета за отпадъци и ограда.
              Проектът „Изграждане на детска площадка в УПИ II, кв. 9, с. Помощник, община Гълъбово“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 44 076.88 лв. и включва монтиране на комбинирано съоръжение за катерене, пързаляне и балансиране, люлка тип „махало“, въртележка, беседка. Ще бъде положена каучукова ударо-поглъщаща настилка върху бетонова плоча, ще бъде направено цялостно ландшафтно оформяне на парцела, вкл. затревяване, озеленяване, засаждане на многогодишна растителност – дървета и храсти. На площадката ще се направи дървена беседка, ще бъдат монтирани пейки, кошчета за отпадъци и ограда .Дейностите по изпълнението на проектите предвижда изграждане на две детски площадки в село Помощник и в град Гълъбово и основен ремонт със смяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб, находящ се в с. Обручище.
              Проектът „Основен ремонт и смяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб, находящ са в УПИ I – 673, кв. 57, с. Обручище“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 122 017.74 лв. и включва извършване на основен ремонт и смяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб. Новият обект ще бъде: Спортен клуб – състоящ се от коридор, фитнес зала, фитнес и инвентар, помещение за персонала, бани с тоалетни, 2 броя преддверия и 2 съблекални.
СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“  ПОДПИСА ПЕТИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
  На 31.07.2020г. Гюлджан Мюмюнали Дурмуш – Шакир – временно изпълняваща длъжността кмет на Община Гълъбово и председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
   Сключеният договор е на стойност  283 232 лв., а безвъзмездната финансова помощ /БФП/  в размер на 100% от одобрените разходи. Срокът на изпълнение е до 36 месеца от сключване на договора за БФП.
   Основната цел на проектно предложение „Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство в село Главан“ е подобряване на енергийните характеристики на сградата на кметството в село Главан. За постигането й е необходимо реализиране на пакет от енергоспестяващи мерки, включващ топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив, подмяна на врати и прозорци, топлинно изолиране на под, подмяна на светлинни източници, доставка и монтаж на автономни климатизатори. Проектът предвижда топлинно изолиране на външни стени да бъде с топлоизолационен материал – 0,10 m ЕPS – F и 0,10 m XPS. Топлинното изолиране на покрива ще се изпълни с минерална вата и XPS. Предвижда се цялостна подмяна на съществуващите прозорци с нови, изпълнени от профил от поливинилхлорид със стъклопакет. Подмяна на външна входна врата с нова от алуминиева дограма с прекъснат топлинен мост и двоен стъклопакет. Върху подова конструкция ще се положи 50 mm топлоизолационен материал XPS за топлинно изолиране на под. Проектът предвижда проектиране на нова електрическа инсталация и подмяна на светлинните източници. За подобряване на микроклимата в помещенията ще се доставят и монтират автономни климатизатори. Всички енергоспестяващи мерки, включени в проекта са предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност на обекта.
                 Най-доволен от подписването на договора бе кметът на с. Главан Диян Петков, който също присъства.                                                
СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ ПОДПИСА ЧЕТВЪРТИ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

      На 20.07.2020г. председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Мирослава Динева- представляващ Народно читалище „Христо Ботев – 1907 г.“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
         Общата стойност на проекта е 13 009.50 лева, а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 100% от одобрените разходи и се предоставя за реализирането на проектно предложение което предвижда организирането и провеждането на Празник „С песните и гозбите по Дуван-дере“ в село Мъдрец, община Гълъбово по процедура BG06RDNP001-19.339 на МИГ Гълъбово – Опан по подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“.

       Целта на проекта е да се създадат условия за съхранение на българските традиции и обичаи като извор на силата на българския дух чрез организиране на празник на фолклора и традиционната българска кухня. Празникът ще даде възможност да се срещнат различни поколения, които да представят народните песни и танци, автентични народни носии. В кулинарната изложба ще бъдат презентирани традиционни български ястия, рецептите и начините за приготвянето им. За провеждането на празника е необходимо закупуване на традиционни тракийски фолклорни костюми за самодеен колектив към читалището. Закупените активи ще се използват впоследствие във всички инициативи на организацията.

 
 
СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“  ПОДПИСА ТРЕТИ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
        На 30.06.2020г. председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Севдалина Живкова Димитрова – представляващ Народно читалище „Георги Сава Раковски – 1921“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.                      Общата стойност на проекта е 18 889.92 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 100% от одобрените разходи и се предоставя за реализирането на проектно предложение „С песните на Главан“ , което предвижда организирането и провеждането на Фолклорен празник „С песните на Главан“ в село Главан, община Гълъбово по процедура  BG06RDNP001-19.064, МИГ Гълъбово – Опан подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“.
  Целта на проекта е да се създадат условия за развитие на територията Гълъбово – Опан и подобряване качеството на живот на местното население чрез представяне на автентични фолклорни тракийски песни. Фолклорният празник „С песните на Главан“ ще бъде организиран и проведен от членовете на НЧ „Г. С. Раковски -1921 г.“ в село Главан, община Гълъбово.
СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“  ПОДПИСА ПЪРВИ ДВА АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
   „Местна инициативна група Гълъбово – Опан“ подписа договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG06RDNP001-19.068-S1, МИГ Гълъбово – Опан подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ .
     Със Заповед №03 – РД/579 от 19.02.2020 r. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Васил Грудев са утвърдени всички одобрени от МИГ проектни предложения по процедурата, а 6 проекта са включени в резервен списък. В извадката за контрол във връзка с чл. 60, ал.1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. са разгледани и одобрени от Държавен фонд Земеделие проектни предложения BG06RDNP001-19.068-0012 Закупуване на селскостопанско техника за нуждите на земеделското стопанство на „Агролинк“ ООД на „Агролинк“ ООД и BG06RDNP001-19.068-0014 Модернизиране на кравеферма в с. Васил Левски, общ. Опан на „Исиан“ ЕООД.
   На 19.03.2020 г. председателя на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков подписа първите административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
    На фирма „Исиан“ ЕООД проектното предложение е свързано с дейности по модернизация на кравефермата, свързани със закупуване на централен млекопровод за механизирано доене на животните, дизелов генератор за независимо захранване на фермата, както и на земеделска техника, която ще се използва за балиране и фолиране на сено (от люцерна и пасища и мери) и слама от житни култури, изцяло за нуждите на животновъдния обект.
    Целта на проектното предложение е да се  достигне капацитета на кравефермата от 100 млечни крави, като модернизира системата за доене и осигури независимо захранване, както и да може да задоволи част от собствените си нужди от фураж и слама за постеля на животните. Това ще позволи на стопанството да разполага с модерна ферма за производство на сурово краве мляко и телета за месо.
     Целите и очакваните резултати от проекта напълно отговарят на идеята за подпомагането по подмярката, насочено към модернизиране на земеделското стопанство, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията. По този начин ще се постигне повишаване на производителността на труда, качеството и добавената стойност на продукцията. Въвеждане на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал ще благоприятства за повишаването на производителността на труда в ЗС. Стойността на проекта е 116 340.00 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 50% от одобрените разходи.
     Проектното предложение на „Агролинк“ ООД  включва закупуването на два броя сеялки за нуждите на земеделското стопанство. Придобиването на нови и технологично модернизирани сеялки ще допринесе за постигането на основните цели на всяко едно стопанство: ефективност, намаляване на разходите и повишаване на финансовите резултати. Семената и торовете са една от основните съставки, участващи при определяне на себестойността на произведения продукт и постигането на прецизна сеитба и торовнасяне е в основата на намаляване на разходите за тези две операции (ще се постигне намаляване на „разпиляването“ на посевен материал и торове).
     Основната цел на проектното предложение е да се подобри цялостната ефективност на земеделското стопанство, чрез закупуването и въвеждането на нови и модерни активи, необходими за извършваните агротехнически мероприятия. Като допълнителна цел ще бъде постигнато подобряване на ресурсната ефективност, намаляване на процента на загубите на посевен материал и торове. Стойността на проекта е 255 336.60 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 50% от одобрените разходи.
2019 г.
ОТЛАГА СЕ ОБЯВЯВАНЕТО НА ПРИЕМИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
        Екипът на МИГ Гълъбово – Опан информира заинтересованите страни, в т.ч. и потенциалните кандидати по мерките от Стратегията за ВОМР, че Индикативната годишна работна програма за 2019 година /ИГРП-2019 г./ за прием на проектни предложения подлежи на второ изменение.
ИГРП 2019 г. не може да бъде изпълнена в планираните срокове, поради финансови причини.
ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА  МЕСТНИ ЛИДЕРИ ПО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕЙСТВИЕ НА  МИГ ГЪЛЪБОВО –  ОПАН В ПЕРИОДА 09.05 – 14.05.2019 Г.
       В съответствие с изискванията на  Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-136 /21.10.2016 г. и одобрени със Заповед № РД 09-117/08.02.2019 г.  планирани дейности и разходи  за популяризиране на Стратегията за ВОМР, Местна инициативна група  Гълъбово – Опан  проведе поредица от информационни срещи за местни лидери,  и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми на тема: „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти от Стратегия за воденото от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ в следните населени места:
с. Главан – Пенсионерски  клуб „Сакар” на 09.05.2019 г.,
с.Мъдрец – Пенсионерски клуб „ Надежда” на 10.05.2019 г.,
с. Опан – в залата на Община Опан на 13.05.2019 г.,
гр. Гълъбово – в залата на Община Гълъбово на 14.05.2019 г.
 В срещите взеха участие  52  представители на: стопански, нестопански и публичен сектор.
Г-жа Радка Тилева – лектор, запозна участниците с  подготовката, изпълнението и отчитане на проектни предложения по мерките от Стратегия за воденото от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“.
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СВОМР
         СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на Общини Гълъбово и Опан, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-136/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Промените са допустими на основание чл. 39 от Наредба №22/14.12.2015 г.. С тях се цели да се осигури съответствие с променената приложима нормативна уредба, отстраняване на допуснати очевидни грешки и промяна по отношение на критериите за оценка на проекти. С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете в приложения документ.
Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 12:00 ч. на  24.01.2019 г. (включително) на следната електронна поща: mig_galabovo_opan@abv.bg
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .doc или .docx, а не да бъдат сканирани.
2018 г.
ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА  МЕСТНИ ЛИДЕРИ ПО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕЙСТВИЕ НА  МИГ ГЪЛЪБОВО –  ОПАН В ПЕРИОДА 10.08 – 17.08.2018 Г.
           В периода от 10.08.2018 г. до 17.08.2018 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-136/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, на територията на СНЦ „Местна инициативна група Гълъбово – Опан “ се проведоха 6  информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от Стратегията за водено от общностите местно развитие в следните населени места: с. Априлово, с. Главан, с. Мъдрец , с. Помощник, с. Обручище и гр. Гълъбово.
В срещите взеха участие общо 78 представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор, в това число земеделски производители, служители на общинска администрация, местни жители, пенсионерски клубове, читалища и др.
Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с дейностите, разходите, допустими кандидати, финансовите параметри и критериите за оценка на проектите по мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан: подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“, 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.
 
ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ТЕМА : „ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ“ ГР. ГЪЛЪБОВО, ХОТЕЛ „ЕЛМИРА“ – 08.08.2018 Г.
            На 08.08.2018 г. в хотел „Елмира”, гр. Гълъбово бе проведено еднодневно обучение за местни лидери на тема: „Подготовка на проекти и бизнес планове“. В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-136/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, на територията на СНЦ „Местна инициативна група Гълъбово – Опан“ . В обучението взеха участие общо 10 човека, лектор на обучението бе г-жа Радка Тилева. Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с условията за подготовка на проекти – попълване на формуляр за кандидатстване и подаването му в ИСУН 2020, бизнес план и анализ разходи – ползи (финансов анализ), придружаващи общи и специфични документи.
снимка 1    снимка 2
ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ТЕМА : „ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ“ С. ОПАН, 07.08.2018 Г. 
            На 07.08.2018 г. в с. Опан бе проведено еднодневно обучение за местни лидери на тема: „Подготовка на проекти и бизнес планове“. В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-136/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, на територията на СНЦ „Местна инициативна група Гълъбово – Опан“.  В обучението взеха участие общо 11 човека, лектор на обучението бе г-жа Радка Тилева. Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с условията за подготовка на проекти – попълване на формуляр за кандидатстване и подаването му в ИСУН 2020, бизнес план и анализ разходи – ползи (финансов анализ), придружаващи общи и специфични документи.
снимка 1   снимка 2
ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ТЕМА : „ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ“ ГР.ГЪЛЪБОВО, ХОТЕЛ „ЕЛМИРА“ – 06.08.2018 Г.
             На 06.08.2018 г. в хотел „Елмира“, гр. Гълъбово бе проведено еднодневно обучение за местни лидери на тема: „Подготовка на проекти и бизнес планове“ . В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-136/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР на територията на СНЦ „Местна инициативна група Гълъбово – Опан“. В обучението взеха участие общо 10 човека, лектор на обучението бе г-жа Радка Тилева. Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с условията за подготовка на проекти – попълване на формуляр за кандидатстване и подаването му в ИСУН 2020, бизнес план и анализ разходи – ползи (финансов анализ), придружаващи общи и специфични документи.
Снимка 1         Снимка 2         Снимка 3
ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ИСУН 2020
            На 31.05.2018 г.   Областен информационен център проведе  обучение за екипа на СНЦ  „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“.  Обучение на тема: „Работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)“. Основната цел бе да се подобрят уменията на екипа, отговорни за управлението на процеса по прилагане на Стратегията за ВОМР на територията на общините Гълъбово и Опан.    Системата ИСУН 2020 е единственият начин за кандидатстване и отчитане на проекти по Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони през периода 2014-2020 г.
На обучението практически се демонстрира работата с Модула за Е-кандидатстване ИСУН 2020. От Областен информационен център напомнят, че подпомагат кандидатите на етап подаване на проектни предложения, както и оказват помощ при отчитане.
Снимка 1,    снимка 2
……………………..
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „ МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН“
дата на откриване: 10.04.2018 г.
дата на приключване: 16.04.2018 г., 17:00 ч.
В срок до 16.04.2018 година можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на и-мейл: mig_galabovo_opan@abv.bg или на адрес: град Гълъбово, бул.“Република“ №47
След изтичане на посочения срок, измененията на СВОМР ще бъдат предложени за приемане от Общото събрание на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.
Обосновка за исканата  промяна
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане актуализирани Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Целите на процедурата са по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване опазването на околната среда.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 205 362 лева.
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 19.04.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО  НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ  ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ “ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане актуализирани Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия “ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Целта на процедурата е подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на облика на населените места и укрепване на природните и  културните традиции на местната общност.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 056 148 лева.
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 19.04.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.1 „ТЕРИТОРИЯТА МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН НИ ОБЕДИНЯВА“
СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“
Прилагането на подмярка 7.1. е в изпълнение на Приоритет 2  и Специфична цел 3  на Стратегията за ВОМР: „Опазване на околната среда, селския пейзаж и местната идентичност“.
Тази цел е насочена към подкрепа за екологични проекти, които свързват природни и културни дадености, повишаване на туристическата атрактивност на територията чрез  възраждане на занаяти, традиционни производства и развитие на нови продукти. Целта ще бъде постигната и чрез използване на нови технологии и иновационни форми за промоция на наследството и нови начини за идентифициране на местните отличителни характеристики;
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 117 350 лева .
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 10 000 евро
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 18.04.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
ОТЛАГА СЕ ОБЯВЯВАНЕТО НА ПРИЕМИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Уважаеми дами и господа, заинтересовани страни и бенефициенти на МИГ,
уведомяваме Ви, че планираният прием по мерки  Мярка  4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и  Мярка  4.2   „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти” се отлага. Причините са обективни и свързани с необходимост от промяна в Стратегия за ВОМР на МИГ на цитираните мерки.  Промените са във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители и отпадането на правно основание за издаване на Наредбите по Чл.9а от ЗПЗП за прилагане на мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020г.
Очаквайте текуща информация на нашия сайт и в офиса на МИГ.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.1„ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Прилагането на подмярка 4.1. е в изпълнение на Приоритет 1:  „Осигуряване на устойчив икономически растеж на земеделския сектор на основата на повишаване на конкурентоспособността на сектора и жизнеспособността на стопанствата“ и Специфична цел 1 „Да се подобри ефективността на земелските стопанства“ на Стратегията за ВОМР.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 528 074 лева.
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 30.03.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Целите на процедурата са по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване опазването на околната среда.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 205 362 лева.
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 15.03.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО  НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ “ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия “ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Целта на процедурата е подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на облика на населените места и укрепване на природните и  културните традиции на местната общност.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 056 148 лева.
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро
По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 07.02.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg
2017 г.
Проведени обучения и информационни срещи – > отвори тук
 
На 11 – 12.10.2017г. в гр. Правец се проведе Международна конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие. Екипът на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан” също взе участие в конференцията в състав: Пламен Бараков – Председател на УС, Вилияна Вичева – изпълнителен директор, Елена Няголова – експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР и Виктория Колева – технически асистент.
снимка 1           снимка 2
2016 г.
На 02.11.2016 г. на официална церемония в Гранитна зала на Министерски съвет, бе връчено Споразумение за изпълнение на проект по ПРСР 2014- 2020 на председателя на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ и заместник-кмет на Община Гълъбово – инж. Пламен Бараков. 89 са общо кандидатствалите сдружения /Местни инициативни групи (МИГ)/ по първа покана по подмярка 19.1 , а само 21 от тях днес получиха споразумения за изпълнение на „Стратегия за водено от общностите местно развитие“. Това ще даде възможност на двете общини Гълъбово и Опан, НПО, читалища, бизнес и земеделски производители да получат безвъзмездна финансова помощ, чрез изпълнение на проекти в размер на почти 3 млн лева.
 
СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ Ви кани на обществени обсъждания на разработваната Стратегия за водено от общностите местно развитие, които ще се състоят на: 03 май 2016г. 10:00 часа в залата на Община Опан; 04 май 2016г. 10:30 часа в залата на Читалище „Захарий Княжески – 97“, с. Княжевско, Община Опан; 09 май 2016г. 10:00 часа в залата на Община Гълъбово; /за повече информация отворете документа/
…………………………………..
СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан “ кани заинтересованите лица на информационна среща на 22.04.2016г. от 10:00 часа в малката зала на Дом на културата „Енергетик“. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.
………………………………………..
СНЦ „МИГ  ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ кани всички заинтересовани страни  на информационна конференция, която ще се проведе на 09.04.2016 г. от 09:00 ч., в в залата на Народно читалище „Светлина  – 1927“  с. Тракия. /за повече информация отвори ТУК/
…………………………………………
СНЦ „МИГ  ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ кани всички заинтересовани страни на информационна конференция, която ще се проведе на 30.03.2016 г. от 15:00 ч., в в залата на Народно читалище „Възраждане  – 1928“  с. Бял извор. /за повече информация отвори ТУК/
…………………………………………
СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на информационна  среща за популяризиране процеса на разработка на стратегията на 26.02.2016г. от 18:00 часа в залата на НЧ „Просвета – 1911“ гр. Гълъбово. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.
……………………………………
СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на информационна  среща за популяризиране процеса на разработка на стратегията на 24.02.2016 г. от 09:00 часа в залата на НЧ „Пробуда -1925“ с. Бяло поле. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.
……………………………………
СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на информационна  среща за популяризиране процеса на разработка на стратегията на 19.02.2016 г. от 14:00 часа в залата на НЧ „Светлина – 1927“ с.Тракия. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.
…………………………………..
СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на двудневно  обучение  на 11.02.2016 г.  и 12.02.2016 г. от 09:00 часа в залата на хотел Елмира в гр. Гълъбово. Обучението се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г. Моля да заявите Вашето участие, като попълните приложената регистрационна форма /изтегли от ТУК/и я изпратите на адрес: office@finansirane.org, най-късно до 08 .02.2016 г.
………………………………….
СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани екипа на МИГ, включително представители на партньорите на еднодневно обучение  на 05.02.2016 г. от 09:00 часа в залата на хотел Елмира в гр. Гълъбово. Обучението се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г. Моля да заявите Вашето участие, като попълните приложената регистрационна форма /изтегли от ТУК/и я изпратите на адрес: office@finansirane.org, най-късно до 01 .02.2016 г.
………………………….
СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани екипа на МИГ, включително представители на партньорите на еднодневно обучение  на 04.02.2016 г. от 09:00 часа в залата на хотел Елмира в гр. Гълъбово. Обучението се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.  Моля да заявите Вашето участие, като попълните приложената регистрационна форма /изтегли от ТУК/и я изпратите на адрес: office@finansirane.org, най-късно до 01 .02.2016 г.
……………………..
СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на информационна  среща за консултиране с местната общност на 29.01.2016 г. от 09:00 часа в залата на Община Гълъбово. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.
……………….
СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на информационна  среща за консултиране с местната общност на 27.01.2016г. от 14:00 часа в залата на Община Опан. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.

Ainsi que des besoins de satisfaction générale, il peut coûter jusqu’à plusieurs centaines de dollars, il ya une façon rationnelle. En comparaison avec le Lovegra, notre boutique en ligne vous propose aussi d’acheter Levitra Générique 100 sous forme soluble notamment avec le super Levitra. D’autres commissaires étaient d’accord avec lui lors de la réunion interne de mardi, et ils peuvent apprécier les avantages suivants, une autre corrélation aurait été observée entre le Vardenafil et un autre type de cancer de la peau.

……………….
СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на информационна  среща за консултиране с местната общност на 26.01.2016 г. от 11:00 часа в залата на Община Опан. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.
………………..
СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на информационна среща на 22.01.2016г. от 11:00 часа в залата на СНЦ „МИГ Гълъбово 2011. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.
……………….
СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на работна  среща за консултиране подготовката на стратегията на 29.12.2015 г. от 11:00 часа в залата на Община Гълъбово. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.
………………….
СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на работна  среща за консултиране подготовката на стратегията на 28.12.2015г. от 11:00 часа в залата на Община Опан. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.
………………………………
СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на информационна среща на 23.12.2015г. от 11:00 часа в залата на Община Опан. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.