Новини

2021 г. 

УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ЧРЕЗ МИГ „ГЪЛЪБОВО – ОПАН“  НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НИКОЛА Г. АСТАДЖОВ – 1926г. “

   На 01.12.2021г. в с. Априлово, община Гълъбово се проведе фолклорен празник по проект „Весела фолклорна седянка“ на НЧ „Никола Г. Астаджов – 1926 г.“. Мероприятието е организирано и проведено от членовете на  Народно читалище „Никола Г. Астаджов – 1926 г.“. С реализирането на  проекта, НЧ  „Никола Г. Астаджов – 1926 г.“ допринесе за подобряване на житейската среда, чрез създаване на условия за съхранение и популяризиране на културно – историческото наследство на България.

   НЧ „Никола Г. Астаджов – 1926 г.“ е основано през 1926г. в село Априлово, община Гълъбово. През годините читалището не спира да организира тържества, с които да запазят и съживят българските традиции и обичаи в Общината. Българските народни обичаи преминават през много трудности и изпитания. Някои от тях успяват да се запазят и до днес, а тези които остават показват колко богата и разноцветна е народната ни култура. В душата и сърцето си всеки българин носи българските обичаи и традиции.

   Основната цел на проекта „Весела фолклорна седянка“ на НЧ „Никола Г. Астаджов – 1926 г.“ с организиране и провеждане на Фолклорен празник в село Априлово, община Гълъбово, представящ по автентичен начин традиционна българска вечер от миналото е изпълнена успешно. Традиционната седянка е част от семейната обредност, свързана с трудовата дейност на българския народ. Характерно за нея е, че наред с трудовите порядки, на нея се предадоха и други фолклорни традиции на селището. Запазените автентични традиции за този празник в село Априлово са елемент на нематериалното културно наследство на региона. За осъществяването и изпълнението на проекта са закупени Традиционни тракийски фолклорни носии, както и оборудване /озвучителна техника и осветление/. Чрез закупените традиционни тракийски фолклорни носии и необходимото оборудване, самодейците представиха богатия български фолклор и традиции, които ще се предават от поколение на поколение.

Може да бъде изображение с 11 души, изправени хора и на закрито

ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЕМ ПАУЪР 17“ ООД Е ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН

   На 30.11.2021г., Изпълнителният директор на МИГ Гълъбово – Опан Вилияна Вичева и Георги Михайлов – представляващ „ЕМ ПАУЪР 17“ ООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

   Основна цел на проектно предложение „Закупуване на оборудване за нуждите на „ЕМ ПАУЪР 17″ ООД“ е създаване на условия за развитие дейността на фирма ЕМ ПАУЪР 17″ ООД“. Проектът ще се изпълни на територията МИГ „Гълъбово – Опан“ в две населени места – град Гълъбово и село Опан, с което ще доведе до развитието на неземеделски дейности в района, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места. В резултат на реализацията му ще се повиши конкурентоспособността на територията и ще се намали безработицата. Предлагането на нови и висококачествени услуги ще даде възможност на компанията да предложи по-високо качество на предлаганите услуги на пазара, отговарящо на все по-високите изисквания, потребности и очаквания на клиентите.

   Изпълнението на проекта ще даде възможност да се предложи напълно нова услуга на територията на действие на МИГ „Гълъбово – Опан“ – калибриране на видео камери и радари. Услугата представлява нова услуга за територията.

   По проекта е предвидено закупуване на следното оборудване: Хидравличен канален подемник – 1 брой; Електронна баланс машина с монитор за леки автомобили и мотоциклети – 1 брой; Автоматична демонтаж – монтаж машина за колела на леки, лекотоварни автомобили и мотоциклети с помощно рамо – 1 брой; Двуколонен електрохидравличен подемник с долна синхронизация – 1 брой; Система за калибрация на камери и радари – 1 брой; Диагностичен комплект за леки и лекотоварни автомобили – 1 брой; Стартерно устройство на всякакъв вид акумулатори – 1 брой; Машина за изправяне на джанти със струг – 1 брой; Хидравлична преса – 1 брой; Водоструйна машина с подгряване – 1 брой; Телополагащо устройство – 1 брой; Система за почистване – 1 брой; Количка с инструменти – 2 броя.

   Стойността на одобрените за финансиране разходи е 80 776,50 лв., от които одобрена субсидия  – 56 543,46 лв.

   С реализация на проекта е предвидено  създаване и поддържане на шест работни места.

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕН ПРОЕКТ ОТ СВОМР МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН
      На 26.11.2021г. в село Мъдрец, община Гълъбово се проведе Празник „С песните и гозбите по Дуван-дере“, резултат от успешната реализация на проект от СВОМР на МИГ Гълъбово –Опан.
       Проектът е одобрен и финансиран по Мярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“, финансиран от ПРСР 2014-2020г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Идеята за кандидатстване е на читалищните дейци при       Народно читалище „Христо Ботев – 1907 г.“ . Тяхна е и активната роля в организиране и изпълнение на проекта.
Народно читалище „Христо Ботев – 1907г.“ с. Мъдрец е пример за устойчива културна институция, със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности. С многостранните си дейности читалището развива и обогатява културния живот на жителите на с. Мъдрец.
   Богатата и разнообразна програма на празника включваше представяне от самодейци на читалището на автентичното песенно фолклорно наследство на територията и презентиране на закупените по проекта носии.
    Станахме свидетели и на кулинарно изложение с традиционни местни ястия, което събуди у домакини и гости спомени за традициите свързани с кулинарно наследство – „бабите“ споделяха своя опит, припомняха си вкуса и аромата на домашно приготвената храна от детството, разкриваха тайните на стари, позабравени рецепти за типичните местни ястия, сред които и прочутото мъдречанско „Кисело зеле под връшник“.
    С реализирането на проекта „С песните и гозбите по Дуван – дере“, самодейците при Народно читалище „Христо Ботев – 1907 г.“ показаха, че са истински хранители на българщината, пламъчето на родолюбието няма да угасне и все така ревностно ще се пази и предава от техните деца и наследници.

ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „ГЕОРГИЕВ АУТО“ ЕООД ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ Е ПОРЕДНИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

      На 12.11.2021г., Изпълнителният директор на МИГ Гълъбово – Опан Вилияна Вичева и Живко Георгиев – представляващ „ГЕОРГИЕВ АУТО“ EООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

      Местната инициативна група сключи деветнадесетия договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ и трети по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.

    Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „ГЕОРГИЕВ АУТО“ EООД с наименование: „Повишаване конкурентоспособността на ГЕОРГИЕВ АУТО ЕООД чрез закупуване на оборудване“.

      Стойността на одобрените за финансиране разходи е 97 020.00 лв., от които одобрена субсидия – 67 914.00 лв. Проектното предложение цели създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот на територията на „МИГ Гълъбово – Опан“ чрез насърчаване на предприемачеството. Специфична цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на „ГЕОРГИЕВ АУТО“ ЕООД чрез инвестиции в оборудване за автосервиз и автомивка. Тази цел ще бъде постигната чрез реализацията на една основна дейност – доставка на оборудване за автосервиз и автомивка. В резултат от дейността ще бъдат закупени:

  • Автоматична гумодемонтажна машина – 4 бр.
  • Електронна баланс машина – 1 бр.
  • Пост за външно измиване на автомобили – 3 бр.

      Ще бъде реализирана и една съпътстваща дейност – управление на проекта, която ще се състои в администриране на проектните дейности. В резултат от инвестиционните дейности ще бъде разкрито едно ново работно място за представител на маргинализирана група. Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.

ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА Е ПОРЕДНИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО- ОПАН

      Hа 03.11.2021г., председателя на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Управителят на ИМПЕР ООД Ивелина Димитрова, подписаха тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ по процедура BG06RDNP001-19.068 МИГ Гълъбово – Опан подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.   Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ИМПЕР ООД с наименование: „Закупуване на специализирана земеделска техника“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.

      Стойността на одобрените за финансиране разходи е 136 000,59 лв., от които одобрена субсидия  – 67 559,01 лв. За реализацията на проекта дружеството планира закупуване на земеделска техника:

     – Челен товарач MANITOU модел MLT 733 — 105 LSU   кофа MANITOU , модел СВА 2 500

     и

     –  Палетни вилици MANITOU, модел PFB 35 N.

     Дейността на дружеството ИМПЕР ООД е производство на непреработена селскостопанска продукция — мека пшеница, царевица за зърно и слънчоглед. Дружеството е регистрирано като земеделски производител от над 5 години. Към настоящият момент голямата част от земеделската техника в стопанството на кандидата е остаряла и амортизирана. Поддържането на модерно земеделско стопанство изисква инвестиране в нова техника, с която да се намалят производствените разходи, да се подобри качеството на произвежданата продукция и да се повиши конкурентоспособността на кандидата.

     Закупуването на земеделската техника ще бъде използвана за обработка на прибраната продукция от земеделска земя в стопанството на „ИМПЕР” ООД. Телескопичният товарач, ще бъде използван изцяло за нуждите по пренос до зърнобазата и подреждане в складовете на ожънатата продукция, пренос на торове и семена. Също така ще отговаря за товаро-разтоварителни дейности, както на полето, така и в базата.

СНЦ  „МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН“

ПОЛУЧИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ 

       На 02.11.2021 г. председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков подписа споразумение за допълнително финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, които са осигурени за преходния период по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

     Предстои подготовка на нова процедура за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“.

     Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“  е удължен до 30.06.2025 г.

          УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН НА ВЕКОВЕН ЮБИЛЕЙ                                       ОТ ЧИТАЛИЩЕ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ – 1921Г.“

     

   На своя вековен юбилей НЧ „Г. С. Раковски-1921 г.“ в село Главан проведе фолклорния празник „С песните на Главан“. Организиран и проведен от членовете на читалището, празникът даде възможност да се срещнат различни поколения, които да представят народните песни, танци и автентични народни носии.

   Народно читалище „Г. С. Раковски -1921 г.“ е основано през далечната 1921 г. в село Главан, община Гълъбово и оттогава организират инициативи и чествания, с които пазят българските традиции в региона. Всяко село има собствена традиция, песен и танц, като най-известно е прочутото  главанско хоро „Щеркольовата“.

   Целта, заложена в проектното предложение е изпълнена, чрез провеждането на празника и закупуването на 37 броя тракийски фолклорни костюми за самодейния колектив към читалището. Самодейците от читалището се нуждаеха от сценични костюми, за да предават по още по-въздействащ начин магията на българското изкуство. Сега, със закупените народни носии, самодейците ще представят богатия български фолклор със самочувствието на истински професионални изпълнители.

С НОВ УВЕЛИЧЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС Е СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН
     На 03.09.2021 г. в Министерство на земеделието, храните и горите, гр. София, се проведе официална церемония, на която служебния земеделски министър Христо Бозуков връчи на изпълнителния директор на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ – Вилияна Вичева заповедта за увеличение на бюджета на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
   На събитието присъстваха министър Христо Бозуков, заместник – министър Георги Събев, ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, началника на отдел „ВОМР“ към МЗХГ – Стефан Спасов, както и част от експертите от отдел „ВОМР“ към МЗХГ и представители на Местни инициативни групи от страната.
  Съгласно получената заповед, на МИГ Гълъбово – Опан се предоставя допълнителен финансов ресурс в размер на 799 000 лв. за финансиране на проекти и 114 000 лв. за текущи разходи и популяризиране на Стратегията. Осигурените допълнителни средства ще бъдат насочени както за подпомагане на местни бенефициенти, така и за текущи разходи и популяризиране на Стратегията.
  Предстои подписване на допълнително споразумение, след което МИГ ще може да провежда процедури за кандидатстване с проектни предложения.

     

  ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОНОМНА БЕЗПИЛОТНА СИСТЕМА И                                                     КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ Е ПОРЕДНИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН

На 31.08.2021г., Изпълнителният директор на МИГ Гълъбово – Опан Вилияна Вичева и Георги Стоянов – представляващ „ФРЕШ ИДЕАС“ ЕООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

  Местната инициативна група  сключи седемнадесетия договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ и втори по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.

   Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „ФРЕШ ИДЕАС“ ЕООД с наименование: „Закупуване на автономна безпилотна система и компютърно оборудване“.

   Стойността на одобрените за финансиране разходи е 176 965,92 лв., от които одобрена субсидия  – 26 365,62 лв. С предвидените инвестиции в проектното предложени ще бъде закупено компютърно оборудване, включително периферни устройства и софтуер.

    С реализация на проекта е предвидено  създаване и поддържане на едно ново работно място.

    Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.

 

ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА Е ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН

   На 26.08.2021г., Изпълнителният директор на МИГ Гълъбово – Опан Вилияна Вичева и Виктория Тодорова – представляващ „АГРО ЛУКС 1“ ООД, подписаха тристранен Договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

   Местната инициативна група  сключи шестнадесетия договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ и четвърти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.

   Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „АГРО ЛУКС 1“ ООД с наименование: „Закупуване на земеделска техника“.

   Стойността на одобрените за финансиране разходи е 293 370,00 лв., от които одобрена субсидия  – 146 685,00 лв. Проектното предложение цели подобряване на производствения процес в земеделското стопанството на „Агро Лукс 1“ ООД чрез закупуване на нова земеделска техника. За реализацията на проекта дружеството планира закупуване на земеделска техника от водещ световен производител. С реализация на проекта е предвидено  създаване и поддържане на шест нови работни места.

Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.

ЗАКУПУВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Е ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН

   На 25.08.2021 г. изпълнителният директор на СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО- ОПАН” г-жа Вилияна Вичева и г-н Златин Златев – управител на „АВГАНДИРА АГРО” ООД (Бенефициент), подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан, финансирана по подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект „Закупуване на технологично оборудване за производство на млечни продукти“ по процедура BG06RDNP001-19.464-S1, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Гълъбово- Опан.

   Процедурата за подбор на проектни предложения по мярка 4.2 от Стратегията е проведена от МИГ Гълъбово – Опан в ИСУН 2020 в началото на 2021г. и одобрена със  Заповед на Зам. изпълнителния директор на ДФЗ от 21.07.2021 г. Проектното предложение на „Авгандира агро” ООД е за закупуване, монтиране и въвеждане на технологично оборудване за производство на млечни продукти, чрез преработка на собствена суровина – краве и овче мляко.

   АВГАНДИРА АГРО ООД развива дейност в областта на селското стопанство. Като регистриран земеделски стопанин стопанисва два животновъдни обекта за отглеждане на едър и дребен добитък. В същото време стопанисва земеделски площи за осигуряване на изхранването на животните. С реализацията на планираната инвестиция  дружеството ще продължи цикъла на производство – преработка на произведената собствена продукция от краве и овче мляко.

   В резултат на изпълнението на проекта ще постигне устойчива заетост чрез разкриване на 3 нови работни места. Проектното предложение ще има принос за постигане на приоритетите и целите на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Гълъбово – Опан. Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца от датата на сключването му.

  Сумата на общо одобрените разходи по проекта е 293 120,00 лв., а одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е 146 560,00 лв. Финансирането е в размер на 50%  от стойността на проекта.

   Екипът на МИГ Гълъбово – Опан пожелава успешно изпълнение и отчитане на дейностите по проекта!

Ръководство за Бенефициенти по ПРСР 2014-2020

       Държавен фонд „Земеделие“ изготви „Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР 2014 – 2020). То е предназначено за бенефициентите, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. и има за задача да ги улесни чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ.

  В ръководството се описват процедурите, които трябва да бъдат приложени от бенефициента, за да се осигури ефективно управление на договора:

   – Основни стъпки за изпълнение на договорите;

   – Изменения в договорите;

   – Спазване на условията на договора;

   – Отчитане на напредъка при изпълнение на договорите;

   – Комуникация със съответните институции;

   – Провеждане на процедури за определяне на изпълнител и изпълнение на договори с изпълнители;

  – Документооборот и поддържане на система за съхраняване на информацията по договорите за безвъзмездна финансова помощ;

   – Установяване на нередности.

     Ръководството е публикувано на: mig-galabovo.eu  както и на dfz.bg и  eufunds.bg

ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА АВТОМИВКА, ОГРАДА И ПУНКТ ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ Е ПОРЕДНИЯ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН

     На 14.06.2021г., Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Живко Спасов – представляващ „СПАСОВ 2019“ ЕООД, подписаха тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ по процедура BG06RDNP001-19.343 МИГ Гълъбово – Опан подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.

 Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на „СПАСОВ 2019“ ЕООД с наименование: „Изграждане и оборудване на автомивка, ограда и пункт за годишен технически преглед на леки автомобили“ по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.

  Стойността на одобрените за финансиране разходи е 148 694,70 лв., от които одобрена субсидия  – 104 086,29 лв. Проектно предложение ще включва инвестиции в изграждане на помещения за монтиране на автоматизирани автомивки за измиване на леки и лекотоварни автомобили. Ще бъде закупено и съответното оборудване за автоматизираните автомивки. Другата част от инвестицията е свързана със закупуване на специализирано оборудване, необходимо за извършване на Годишни технически прегледи на леки и лекотоварни автомобили. Това оборудване ще бъде монтирано в новопостроено помещение, пригодено за пункт.

СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“  ПОДПИСА ПОРЕДЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА  БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

   На 17.05.2021г. Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Жечка Тодинова Проданова – представляващ Народно читалище „Развитие – 1921 г.“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 Общата стойност на проекта е 9 502, 26  лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 100% от одобрените разходи и се предоставя за реализирането на проектно предложение  „Сто години развитие“, по процедура  BG06RDNP001-19.339, МИГ Гълъбово – Опан подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“.

     Основната цел на проектно предложение „Сто години развитие“ е съхраняване на местната идентичност и култура чрез провеждане на празник по случай честването на 100 години от създаването на Народно читалище „Развитие – 1921 г.“ в село Медникарово, община Гълъбово. Основна дейност в проекта е организиране и провеждане на Празник „Сто години развитие“ за съхранение и предаване на българските традиции и обичаи като извор на силата на българския дух. Събитието ще бъде еднодневно и ще се проведе в село Медникарово, община Гълъбово. В празничната програма ще бъде представено развитието на читалището през годините. Ще се изнесе концерт с фолклорни песни. За изпълнение основната цел на проекта ще бъде закупена осветителна, озвучителна техника и компютърна конфигурация за цялостната организация на събитието. Предвидените за закупуване артикули, ще бъдат използвани при организацията и провеждането на всички читалищни инициативи в дългосрочен план.

 

ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОБРАБОТКА И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ И МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ Е ПОРЕДНИЯТ ПРОЕКТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ МИГ ГЪЛЪБОВО- ОПАН

     Hа 12.05.2021г., Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и ЗП Митко Жеков Маринов, подписаха тристранен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ по процедура BG06RDNP001-19.068 МИГ Гълъбово – Опан подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.   Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект на ЗП Митко Жеков Маринов с наименование: „Закупуване на земеделска техника за обработка и отглеждане на зърнено-житни и маслодайни култури“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.

     Стойността на одобрените за финансиране разходи е 126 801,00 лв., от които одобрена субсидия  – 62 363,79 лв. Проектът предвижда закупуване на земеделска  техника – колесен трактор, редова сеялка, сеялка за слята повърхност, GPS навигация, плуг обръщателен  и култиватор.

     От регистрацията си като земеделски производител Митко Жеков Маринов е с основна дейност производство и реализация на собствено произведена земеделска продукция. Обработва и  произвежда селскостопанска продукция от културите – пшеница, слънчоглед и люцерна. Кандидатът започва своята дейност като обработва земеделски парцели главно в с. Опан и с. Венец в област Стара Загора. Закупуването на земеделската техника ще покрие нуждите на стопанството за обработка на почвата и прибиране на земеделските култури. Необходимостта от нова техника е належаща поради амортизирането на наличната, увеличаването на стопанството и поради зачестилите лоши метеорологични условия, които налагат по-бърза реакция при агротехническите мероприятия.

 

ПЪРВИ РЕАЛИЗИРАН И ИЗПЛАТЕН ОТ ДФЗ ПРОЕКТ, ПОДАДЕН КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН

 

     На 22.03.2021г. успешно приключи проект „Закупуване на селскостопанско техника за нуждите на земеделското стопанство на „Агролинк“ ООД“, финансиран по ПРСР 2014-2020г. Проектът е реализиран чрез мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан с изплатена безвъзмездна финансова помощ в размер на  127 668,30 лв.

       Проектът включва закупуването на два броя сеялки за нуждите на земеделското стопанство на Агролинк ООД.

Постигнати цели с проекта:

     В резултат от подпомагането по проекта е разкрито едно ново работно място за период от минимум три години.

  С проекта е повишена енергийната ефективност на „Агролинк“ ООД и опазване на околната среда чрез експлоатацията на новия прикачен инвентар, позволяващ едновременното извършване на няколко технологични операции.

   Подобрена е цялостната ефективност на земеделското стопанство, чрез закупуването и въвеждането на нови и модерни активи, необходими за извършваните агротехнически мероприятия.

    Постигнато подобряване на ресурсната ефективност, намаляване на процента на загубите на посевен материал и торове.

 

МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН ПОДПИСА ДОГОВОР С ОБЩИНА ОПАН

  На 02.03.2021 г. кметът на Община Опан инж. Генчо Донев Колев и инж. Пламен Бараков зам. кмет на Община Гълъбово и Председател на Управителния съвет на МИГ подписаха тристранен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ към Стратегия за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан, между УО на ПРСР, Местна инициативна група и община Опан.

 Проектът „Повишаване на енергийната ефективност на сграда Общинска администрация – община Опан, с. Опан“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 285 759,80 лева.

    Целта на проектно предложение е обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация в село Опан. Това е предпоставка за създаване на нови възможности за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на региона и община Опан, подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги. Конкретните цели на проекта са свързани с повишаване на енергийната ефективност в обществената сграда, предмет на проектното предложение, като се намалят разходите за енергия, както и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата. По-високото ниво на енергийна ефективност пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.                                                                                                                                                                     

СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ ПОДПИСА ПОРЕДЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

     На 16.02.2021г. Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Ваня Тодорова Чакърова – представляващ Народно Читалище „Никола Г. Астаджов – 1926 г.“подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
   Общата стойност на проекта е 19 067.58 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 100% от одобрените разходи и се предоставя за реализирането на проектно предложение „Весела фолклорна седянка“, което предвижда организирането и провеждането на Фолклорен празник „Весела фолклорна седянка“ в село Априлово, община Гълъбово по процедура BG06RDNP001-19.064, МИГ Гълъбово – Опан подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“.
   Целта на проекта е да се създадат условия за съхранение на българските традиции и обичаи като извор на силата на българския дух чрез организиране на традиционна българска вечер. В празника ще вземат участие лица от различна възрастова група, което ще даде възможност за създаване на мост между поколения за съхранение на богатото културно наследство и традиции. Основната цел на проектно предложение „Весела фолклорна седянка“ на НЧ „Никола Г. Астаджов – 1926 г.“ е организиране и провеждане на      Фолклорен празник в село Априлово, община Гълъбово представящ по автентичен начин традиционна българска вечер от миналото. Традиционната седянка е част от семейната обредност, свързана с трудовата дейност на българския народ. Характерно за нея е, че наред с трудовите порядки, на нея се предават и други фолклорни традиции на селището, осъществяват се социални контакти. Запазените автентични традиции за този празник в село Априлово са елемент на нематериалното културно наследство на региона. Чрез изпълнение на проекта, те ще се превърнат в част от културния туризъм на региона и ще доведат до съхранение и предаване на поколенията на местните традиции и обичаи.
   За изпълнение на основната цел на проекта ще бъдат закупени традиционни тракийски фолклорни костюми за участниците, техника за озвучаване, осветление, компютърна конфигурация с вкл. софтуер и др. по приложена техническа спецификация.
Това е деветият подписан договор от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“.

ПОДПИСАН Е ДЕСЕТИ ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТ НА  СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ 

   На 16.02.2021г. Председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Светлозар Монев Недев – представляващ Фондация „АТЕЛИЕ 1 ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата стойност на проекта е 19 018.00 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 100% от одобрените разходи и се предоставя за реализирането на проектно предложение  „Отворено за Опан“, по процедура  BG06RDNP001-19.064, МИГ Гълъбово – Опан подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“.

Проектното предложение „Отворено за Опан“ е насочено към организиране и провеждане на месец на културно, историческо и природно наследство в община Опан под мотото „Моят роден край“, което напълно съответства на основната цел на проекта. В рамките на месеца ще се проведат:

– четири творчески работилници, в които децата ще опознаят миналото си, природните дадености, фолклорните традиции, обичаи и носии на региона и ще ги претворят и съхранят в картини;

– детски арт празник с изложба на произведенията на децата, отразяващи културно – историческото наследство, традициите и обичаите в община Опан.

Детският арт празник с изложбата и творческите работници ще се проведат с учениците в с. Опан. Във всяка творческа работилница ще участват до 20 деца, разделени на две групи. Всички участници в творческите работилници ще обогатят познанията си за местното културно наследство и фолклора и ще се запознаят с различни техники за рисуване.

Творческите работилници ще са 4 както следва:

– пейзажна /участниците ще се запознаят със стари характерни къщи в населеното място, които ще претворят в рисунките си/. Ще научат важни особености за пейзажната живопис;

– натуралистична /учениците ще се запознаят с историята на надгробните могили в община Опан и ще усвоят техники за рисуване на природни пейзажи/;

– абстрактна живопис – децата ще научат как чрез този подход да създават пейзажи и да отразяват културно историческото наследство в общината;

– културно – исторически и фолклорни традиции – участниците в работилницата ще се запознаят с местните фолклорни обичаи, традиции, носии, след което ще ги пресъздадат в картините си.

За изпълнение на основната цел на проекта, ще бъдат закупени материали за рисуване за всяка една от творческите работилници и за детския арт празник с изложбата, оборудване за озвучаване за провеждане на детския арт празник и рекламни материали за представяне и популяризиране на дейността и резултатите на проекта.

Основната цел на проектното предложение „Отворено за Опан“ е да насърчи включването на местното население в общи инициативи за съхраняване и популяризиране на местното културно, историческо и природно наследство в община Опан.

Специфичните цели на проекта са:

– разкриване на богатството на местното културно, историческо и природно наследство чрез организиране и провеждане на месец на културно, историческо и природно наследство в община Опан под мотото „Моят роден край“;

– популяризиране и съхранение на местното културно, историческо и природно наследство в община Опан чрез организиране на творчески арт работилнички и детски арт празник с изложба;

– повишаване на обществения интерес чрез изложбата на произведенията на децата, отразяващи културно – историческото наследство, традициите и обичаите в община Опан. Проектното предложение „Отворено за Опан“ е съобразено и изцяло изготвено съгласно заложените цели за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.1 „Територията на МИГ Гълъбово-Опан ни обединява“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН“.

2020 г.

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

 

        Местна инициативна група Гълъбово – Опан кани на информационна среща всички заинтересовани лица на 06.11.2020 г. от 09:30 часа в сградата на община Опан, Заседателната зала. Във връзка с предстоящо отваряне на процедура за кандидатстване по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  и в изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие ще бъдат представени Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение на одобрените проекти. Ще бъдат дадени разяснения и отговори на поставени въпроси. Ще се дадат практически съвети в процеса на подготовка на проектните предложения.

 

НОВА ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН“

       Изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев, със своя Заповед  03-РД/3112  от  28.09.2020г. е одобрил проведената процедура за подбор на проектни предложения на МИГ Гълъбово – Опан   по подмярка  6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“- Първи прием.

          С първи  прием по тази процедура, проведен от 20.12.2019 г. до 30.01.2020 г.,  МИГ Гълъбово-Опан одобри за финансиране 6 от общо 8 подадени проектни предложения от двете общини:

№ по ред Наименование на проектното предложение Кандидат Общ размер на БФП (лв.) Общ размер на съфинансиране (лв.)
1. Повишаване конкурентоспособността на ГЕОРГИЕВ АУТО ЕООД чрез закупуване на оборудване „ГЕОРГИЕВ АУТО“ ЕООД         67 914,00                 29 106,00
2. Създаване и развитие на иновативен за региона логистичен център на „Агро фрути фреш“ ЕООД, село Ястребово „АГРО ФРУТИ ФРЕШ“ ЕООД       140 101,03                 60 043,30
3. Закупуване на технологично оборудване за производство на мебели от ПДЧ за мебелен цех в гр. Гълъбовo, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора „БГ МЕБЕЛ ИТС“ ЕООД        187 957,14                 80 553,06
4. Закупуване на оборудване за нуждите на „ЕМ ПАУЪР 17“ ООД „ЕМ ПАУЪР 17“ ООД         56 543,55                  24 232,95
5. Център за настаняване от семеен тип за стари хора в УПИ VII-398, кв.38 по плана на с. Ястребово, общ. Опан „ИСИАН“ ЕООД      205 257,20                  87 967,37
6. Закупуване на автономна безпилотна система и компютърно оборудване „ФРЕШ ИДЕАС“ ЕООД       123 876,15                  53 089,77

МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН ПОДПИСА ТРИ ДОГОВОРА С ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА

          На 18.09.2020 г. кметът на Община Гълъбово Николай Тонев и инж. Пламен Бараков зам. кмет на Община Гълъбово и Председател на Управителния съвет на МИГ подписаха три тристранни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ към Стратегия за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан, между УО на ПРСР, Местна инициативна група и община Гълъбово.

            Проектът „Изграждане на детска площадка в УПИ I, кв. 2, гр. Гълъбово“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 66 527.92 лв. и включва монтиране на комбинирано съоръжение за катерене, пързаляне и балансиране, люлка тип „махало“, люлка тип „везна“, въртележка, къщичка за игра, пясъчник. Ще бъде положена каучукова ударо-поглъщаща настилка върху бетонова плоча, ще бъде направено цялостно ландшафтно оформяне на парцела, вкл. затревяване, озеленяване, засаждане на многогодишна растителност – дървета и храсти. На площадката ще се направи дървена беседка, ще бъдат монтирани пейки, кошчета за отпадъци и ограда.

              Проектът „Изграждане на детска площадка в УПИ II, кв. 9, с. Помощник, община Гълъбово“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 44 076.88 лв. и включва монтиране на комбинирано съоръжение за катерене, пързаляне и балансиране, люлка тип „махало“, въртележка, беседка. Ще бъде положена каучукова ударо-поглъщаща настилка върху бетонова плоча, ще бъде направено цялостно ландшафтно оформяне на парцела, вкл. затревяване, озеленяване, засаждане на многогодишна растителност – дървета и храсти. На площадката ще се направи дървена беседка, ще бъдат монтирани пейки, кошчета за отпадъци и ограда .Дейностите по изпълнението на проектите предвижда изграждане на две детски площадки в село Помощник и в град Гълъбово и основен ремонт със смяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб, находящ се в с. Обручище.

              Проектът „Основен ремонт и смяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб, находящ са в УПИ I – 673, кв. 57, с. Обручище“ е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ 122 017.74 лв. и включва извършване на основен ремонт и смяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб. Новият обект ще бъде: Спортен клуб – състоящ се от коридор, фитнес зала, фитнес и инвентар, помещение за персонала, бани с тоалетни, 2 броя преддверия и 2 съблекални.

СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“  ПОДПИСА ПЕТИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

  На 31.07.2020г. Гюлджан Мюмюнали Дурмуш – Шакир – временно изпълняваща длъжността кмет на Община Гълъбово и председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков, подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

   Сключеният договор е на стойност  283 232 лв., а безвъзмездната финансова помощ /БФП/  в размер на 100% от одобрените разходи. Срокът на изпълнение е до 36 месеца от сключване на договора за БФП.

   Основната цел на проектно предложение „Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство в село Главан“ е подобряване на енергийните характеристики на сградата на кметството в село Главан. За постигането й е необходимо реализиране на пакет от енергоспестяващи мерки, включващ топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив, подмяна на врати и прозорци, топлинно изолиране на под, подмяна на светлинни източници, доставка и монтаж на автономни климатизатори. Проектът предвижда топлинно изолиране на външни стени да бъде с топлоизолационен материал – 0,10 m ЕPS – F и 0,10 m XPS. Топлинното изолиране на покрива ще се изпълни с минерална вата и XPS. Предвижда се цялостна подмяна на съществуващите прозорци с нови, изпълнени от профил от поливинилхлорид със стъклопакет. Подмяна на външна входна врата с нова от алуминиева дограма с прекъснат топлинен мост и двоен стъклопакет. Върху подова конструкция ще се положи 50 mm топлоизолационен материал XPS за топлинно изолиране на под. Проектът предвижда проектиране на нова електрическа инсталация и подмяна на светлинните източници. За подобряване на микроклимата в помещенията ще се доставят и монтират автономни климатизатори. Всички енергоспестяващи мерки, включени в проекта са предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност на обекта.

                 Най-доволен от подписването на договора бе кметът на с. Главан Диян Петков, който също присъства.                                                

СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ ПОДПИСА ЧЕТВЪРТИ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

      На 20.07.2020г. председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Мирослава Динева- представляващ Народно читалище „Христо Ботев – 1907 г.“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
         Общата стойност на проекта е 13 009.50 лева, а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 100% от одобрените разходи и се предоставя за реализирането на проектно предложение което предвижда организирането и провеждането на Празник „С песните и гозбите по Дуван-дере“ в село Мъдрец, община Гълъбово по процедура BG06RDNP001-19.339 на МИГ Гълъбово – Опан по подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“.

       Целта на проекта е да се създадат условия за съхранение на българските традиции и обичаи като извор на силата на българския дух чрез организиране на празник на фолклора и традиционната българска кухня. Празникът ще даде възможност да се срещнат различни поколения, които да представят народните песни и танци, автентични народни носии. В кулинарната изложба ще бъдат презентирани традиционни български ястия, рецептите и начините за приготвянето им. За провеждането на празника е необходимо закупуване на традиционни тракийски фолклорни костюми за самодеен колектив към читалището. Закупените активи ще се използват впоследствие във всички инициативи на организацията.

СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“  ПОДПИСА ТРЕТИ АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

        На 30.06.2020г. председателят на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков и Севдалина Живкова Димитрова – представляващ Народно читалище „Георги Сава Раковски – 1921“ подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.                      Общата стойност на проекта е 18 889.92 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 100% от одобрените разходи и се предоставя за реализирането на проектно предложение „С песните на Главан“ , което предвижда организирането и провеждането на Фолклорен празник „С песните на Главан“ в село Главан, община Гълъбово по процедура  BG06RDNP001-19.064, МИГ Гълъбово – Опан подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“.

  Целта на проекта е да се създадат условия за развитие на територията Гълъбово – Опан и подобряване качеството на живот на местното население чрез представяне на автентични фолклорни тракийски песни. Фолклорният празник „С песните на Главан“ ще бъде организиран и проведен от членовете на НЧ „Г. С. Раковски -1921 г.“ в село Главан, община Гълъбово.

СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“  ПОДПИСА ПЪРВИ ДВА АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

   „Местна инициативна група Гълъбово – Опан“ подписа договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG06RDNP001-19.068-S1, МИГ Гълъбово – Опан подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ .

     Със Заповед №03 – РД/579 от 19.02.2020 r. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ Васил Грудев са утвърдени всички одобрени от МИГ проектни предложения по процедурата, а 6 проекта са включени в резервен списък. В извадката за контрол във връзка с чл. 60, ал.1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. са разгледани и одобрени от Държавен фонд Земеделие проектни предложения BG06RDNP001-19.068-0012 Закупуване на селскостопанско техника за нуждите на земеделското стопанство на „Агролинк“ ООД на „Агролинк“ ООД и BG06RDNP001-19.068-0014 Модернизиране на кравеферма в с. Васил Левски, общ. Опан на „Исиан“ ЕООД.

   На 19.03.2020 г. председателя на УС на МИГ Гълъбово – Опан инж. Пламен Бараков подписа първите административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

    На фирма „Исиан“ ЕООД проектното предложение е свързано с дейности по модернизация на кравефермата, свързани със закупуване на централен млекопровод за механизирано доене на животните, дизелов генератор за независимо захранване на фермата, както и на земеделска техника, която ще се използва за балиране и фолиране на сено (от люцерна и пасища и мери) и слама от житни култури, изцяло за нуждите на животновъдния обект.

    Целта на проектното предложение е да се  достигне капацитета на кравефермата от 100 млечни крави, като модернизира системата за доене и осигури независимо захранване, както и да може да задоволи част от собствените си нужди от фураж и слама за постеля на животните. Това ще позволи на стопанството да разполага с модерна ферма за производство на сурово краве мляко и телета за месо.

     Целите и очакваните резултати от проекта напълно отговарят на идеята за подпомагането по подмярката, насочено към модернизиране на земеделското стопанство, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията. По този начин ще се постигне повишаване на производителността на труда, качеството и добавената стойност на продукцията. Въвеждане на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал ще благоприятства за повишаването на производителността на труда в ЗС. Стойността на проекта е 116 340.00 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 50% от одобрените разходи.

     Проектното предложение на „Агролинк“ ООД  включва закупуването на два броя сеялки за нуждите на земеделското стопанство. Придобиването на нови и технологично модернизирани сеялки ще допринесе за постигането на основните цели на всяко едно стопанство: ефективност, намаляване на разходите и повишаване на финансовите резултати. Семената и торовете са една от основните съставки, участващи при определяне на себестойността на произведения продукт и постигането на прецизна сеитба и торовнасяне е в основата на намаляване на разходите за тези две операции (ще се постигне намаляване на „разпиляването“ на посевен материал и торове).

     Основната цел на проектното предложение е да се подобри цялостната ефективност на земеделското стопанство, чрез закупуването и въвеждането на нови и модерни активи, необходими за извършваните агротехнически мероприятия. Като допълнителна цел ще бъде постигнато подобряване на ресурсната ефективност, намаляване на процента на загубите на посевен материал и торове. Стойността на проекта е 255 336.60 лв., а безвъзмездната финансова помощ – в размер на 50% от одобрените разходи.

2019 г.

ОТЛАГА СЕ ОБЯВЯВАНЕТО НА ПРИЕМИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

        Екипът на МИГ Гълъбово – Опан информира заинтересованите страни, в т.ч. и потенциалните кандидати по мерките от Стратегията за ВОМР, че Индикативната годишна работна програма за 2019 година /ИГРП-2019 г./ за прием на проектни предложения подлежи на второ изменение.

ИГРП 2019 г. не може да бъде изпълнена в планираните срокове, поради финансови причини.

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА  МЕСТНИ ЛИДЕРИ ПО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕЙСТВИЕ НА  МИГ ГЪЛЪБОВО –  ОПАН В ПЕРИОДА 09.05 – 14.05.2019 Г.

       В съответствие с изискванията на  Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-136 /21.10.2016 г. и одобрени със Заповед № РД 09-117/08.02.2019 г.  планирани дейности и разходи  за популяризиране на Стратегията за ВОМР, Местна инициативна група  Гълъбово – Опан  проведе поредица от информационни срещи за местни лидери,  и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми на тема: „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти от Стратегия за воденото от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ в следните населени места:

с. Главан – Пенсионерски  клуб „Сакар” на 09.05.2019 г.,

с.Мъдрец – Пенсионерски клуб „ Надежда” на 10.05.2019 г.,

с. Опан – в залата на Община Опан на 13.05.2019 г.,

гр. Гълъбово – в залата на Община Гълъбово на 14.05.2019 г.

 В срещите взеха участие  52  представители на: стопански, нестопански и публичен сектор.

Г-жа Радка Тилева – лектор, запозна участниците с  подготовката, изпълнението и отчитане на проектни предложения по мерките от Стратегия за воденото от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СВОМР

         СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на Общини Гълъбово и Опан, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-136/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Промените са допустими на основание чл. 39 от Наредба №22/14.12.2015 г.. С тях се цели да се осигури съответствие с променената приложима нормативна уредба, отстраняване на допуснати очевидни грешки и промяна по отношение на критериите за оценка на проекти. С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете в приложения документ.

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 12:00 ч. на  24.01.2019 г. (включително) на следната електронна поща: mig_galabovo_opan@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .doc или .docx, а не да бъдат сканирани.

2018 г.

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА  МЕСТНИ ЛИДЕРИ ПО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ДЕЙСТВИЕ НА  МИГ ГЪЛЪБОВО –  ОПАН В ПЕРИОДА 10.08 – 17.08.2018 Г.

           В периода от 10.08.2018 г. до 17.08.2018 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-136/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, на територията на СНЦ „Местна инициативна група Гълъбово – Опан “ се проведоха 6  информационни срещи за местни лидери за запознаване с мерките от Стратегията за водено от общностите местно развитие в следните населени места: с. Априлово, с. Главан, с. Мъдрец , с. Помощник, с. Обручище и гр. Гълъбово.

В срещите взеха участие общо 78 представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор, в това число земеделски производители, служители на общинска администрация, местни жители, пенсионерски клубове, читалища и др.

Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с дейностите, разходите, допустими кандидати, финансовите параметри и критериите за оценка на проектите по мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан: подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“, 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“.

 

ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ТЕМА : „ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ“ ГР. ГЪЛЪБОВО, ХОТЕЛ „ЕЛМИРА“ – 08.08.2018 Г.

            На 08.08.2018 г. в хотел „Елмира”, гр. Гълъбово бе проведено еднодневно обучение за местни лидери на тема: „Подготовка на проекти и бизнес планове“. В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-136/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, на територията на СНЦ „Местна инициативна група Гълъбово – Опан“ . В обучението взеха участие общо 10 човека, лектор на обучението бе г-жа Радка Тилева. Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с условията за подготовка на проекти – попълване на формуляр за кандидатстване и подаването му в ИСУН 2020, бизнес план и анализ разходи – ползи (финансов анализ), придружаващи общи и специфични документи.

снимка 1    снимка 2

ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ТЕМА : „ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ“ С. ОПАН, 07.08.2018 Г. 

            На 07.08.2018 г. в с. Опан бе проведено еднодневно обучение за местни лидери на тема: „Подготовка на проекти и бизнес планове“. В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-136/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР, на територията на СНЦ „Местна инициативна група Гълъбово – Опан“.  В обучението взеха участие общо 11 човека, лектор на обучението бе г-жа Радка Тилева. Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с условията за подготовка на проекти – попълване на формуляр за кандидатстване и подаването му в ИСУН 2020, бизнес план и анализ разходи – ползи (финансов анализ), придружаващи общи и специфични документи.

снимка 1   снимка 2

ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ТЕМА : „ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ И БИЗНЕС ПЛАНОВЕ“ ГР.ГЪЛЪБОВО, ХОТЕЛ „ЕЛМИРА“ – 06.08.2018 Г.

             На 06.08.2018 г. в хотел „Елмира“, гр. Гълъбово бе проведено еднодневно обучение за местни лидери на тема: „Подготовка на проекти и бизнес планове“ . В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД50-136/ 21.10.2016 г. за изпълнение на СВОМР на територията на СНЦ „Местна инициативна група Гълъбово – Опан“. В обучението взеха участие общо 10 човека, лектор на обучението бе г-жа Радка Тилева. Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с условията за подготовка на проекти – попълване на формуляр за кандидатстване и подаването му в ИСУН 2020, бизнес план и анализ разходи – ползи (финансов анализ), придружаващи общи и специфични документи.

Снимка 1         Снимка 2         Снимка 3

ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ИСУН 2020

            На 31.05.2018 г.   Областен информационен център проведе  обучение за екипа на СНЦ  „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“.  Обучение на тема: „Работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020)“. Основната цел бе да се подобрят уменията на екипа, отговорни за управлението на процеса по прилагане на Стратегията за ВОМР на територията на общините Гълъбово и Опан.    Системата ИСУН 2020 е единственият начин за кандидатстване и отчитане на проекти по Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони през периода 2014-2020 г.

На обучението практически се демонстрира работата с Модула за Е-кандидатстване ИСУН 2020. От Областен информационен център напомнят, че подпомагат кандидатите на етап подаване на проектни предложения, както и оказват помощ при отчитане.

Снимка 1,    снимка 2

……………………..

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „ МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН“

дата на откриване: 10.04.2018 г.
дата на приключване: 16.04.2018 г., 17:00 ч.
В срок до 16.04.2018 година можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на и-мейл: mig_galabovo_opan@abv.bg или на адрес: град Гълъбово, бул.“Република“ №47
След изтичане на посочения срок, измененията на СВОМР ще бъдат предложени за приемане от Общото събрание на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“.

Обосновка за исканата  промяна

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане актуализирани Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целите на процедурата са по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване опазването на околната среда.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 205 362 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 19.04.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО  НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ  ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ “ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане актуализирани Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия “ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целта на процедурата е подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на облика на населените места и укрепване на природните и  културните традиции на местната общност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 056 148 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 19.04.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.1 „ТЕРИТОРИЯТА МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН НИ ОБЕДИНЯВА“

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“

Прилагането на подмярка 7.1. е в изпълнение на Приоритет 2  и Специфична цел 3  на Стратегията за ВОМР: „Опазване на околната среда, селския пейзаж и местната идентичност“.

Тази цел е насочена към подкрепа за екологични проекти, които свързват природни и културни дадености, повишаване на туристическата атрактивност на територията чрез  възраждане на занаяти, традиционни производства и развитие на нови продукти. Целта ще бъде постигната и чрез използване на нови технологии и иновационни форми за промоция на наследството и нови начини за идентифициране на местните отличителни характеристики;

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 117 350 лева .

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 10 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 18.04.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ОТЛАГА СЕ ОБЯВЯВАНЕТО НА ПРИЕМИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Уважаеми дами и господа, заинтересовани страни и бенефициенти на МИГ,

уведомяваме Ви, че планираният прием по мерки  Мярка  4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и  Мярка  4.2   „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти” се отлага. Причините са обективни и свързани с необходимост от промяна в Стратегия за ВОМР на МИГ на цитираните мерки.  Промените са във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители и отпадането на правно основание за издаване на Наредбите по Чл.9а от ЗПЗП за прилагане на мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020г.

Очаквайте текуща информация на нашия сайт и в офиса на МИГ.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.1„ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Прилагането на подмярка 4.1. е в изпълнение на Приоритет 1:  „Осигуряване на устойчив икономически растеж на земеделския сектор на основата на повишаване на конкурентоспособността на сектора и жизнеспособността на стопанствата“ и Специфична цел 1 „Да се подобри ефективността на земелските стопанства“ на Стратегията за ВОМР.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 528 074 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 30.03.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/ МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целите на процедурата са по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване опазването на околната среда.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 205 362 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 15.03.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО  НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ “ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия “ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целта на процедурата е подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на облика на населените места и укрепване на природните и  културните традиции на местната общност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 056 148 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 07.02.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

2017 г.

Проведени обучения и информационни срещи – > отвори тук

 

На 11 – 12.10.2017г. в гр. Правец се проведе Международна конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие. Екипът на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан” също взе участие в конференцията в състав: Пламен Бараков – Председател на УС, Вилияна Вичева – изпълнителен директор, Елена Няголова – експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР и Виктория Колева – технически асистент.

снимка 1           снимка 2

2016 г.

На 02.11.2016 г. на официална церемония в Гранитна зала на Министерски съвет, бе връчено Споразумение за изпълнение на проект по ПРСР 2014- 2020 на председателя на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ и заместник-кмет на Община Гълъбово – инж. Пламен Бараков. 89 са общо кандидатствалите сдружения /Местни инициативни групи (МИГ)/ по първа покана по подмярка 19.1 , а само 21 от тях днес получиха споразумения за изпълнение на „Стратегия за водено от общностите местно развитие“. Това ще даде възможност на двете общини Гълъбово и Опан, НПО, читалища, бизнес и земеделски производители да получат безвъзмездна финансова помощ, чрез изпълнение на проекти в размер на почти 3 млн лева.

 

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ Ви кани на обществени обсъждания на разработваната Стратегия за водено от общностите местно развитие, които ще се състоят на: 03 май 2016г. 10:00 часа в залата на Община Опан; 04 май 2016г. 10:30 часа в залата на Читалище „Захарий Княжески – 97“, с. Княжевско, Община Опан; 09 май 2016г. 10:00 часа в залата на Община Гълъбово; /за повече информация отворете документа/

…………………………………..

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан “ кани заинтересованите лица на информационна среща на 22.04.2016г. от 10:00 часа в малката зала на Дом на културата „Енергетик“. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.

………………………………………..

СНЦ „МИГ  ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ кани всички заинтересовани страни  на информационна конференция, която ще се проведе на 09.04.2016 г. от 09:00 ч., в в залата на Народно читалище „Светлина  – 1927“  с. Тракия. /за повече информация отвори ТУК/

…………………………………………

СНЦ „МИГ  ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ кани всички заинтересовани страни на информационна конференция, която ще се проведе на 30.03.2016 г. от 15:00 ч., в в залата на Народно читалище „Възраждане  – 1928“  с. Бял извор. /за повече информация отвори ТУК/

…………………………………………

СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на информационна  среща за популяризиране процеса на разработка на стратегията на 26.02.2016г. от 18:00 часа в залата на НЧ „Просвета – 1911“ гр. Гълъбово. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.

……………………………………

СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на информационна  среща за популяризиране процеса на разработка на стратегията на 24.02.2016 г. от 09:00 часа в залата на НЧ „Пробуда -1925“ с. Бяло поле. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.

……………………………………

СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на информационна  среща за популяризиране процеса на разработка на стратегията на 19.02.2016 г. от 14:00 часа в залата на НЧ „Светлина – 1927“ с.Тракия. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.

…………………………………..

СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на двудневно  обучение  на 11.02.2016 г.  и 12.02.2016 г. от 09:00 часа в залата на хотел Елмира в гр. Гълъбово. Обучението се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г. Моля да заявите Вашето участие, като попълните приложената регистрационна форма /изтегли от ТУК/и я изпратите на адрес: office@finansirane.org, най-късно до 08 .02.2016 г.

………………………………….

СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани екипа на МИГ, включително представители на партньорите на еднодневно обучение  на 05.02.2016 г. от 09:00 часа в залата на хотел Елмира в гр. Гълъбово. Обучението се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г. Моля да заявите Вашето участие, като попълните приложената регистрационна форма /изтегли от ТУК/и я изпратите на адрес: office@finansirane.org, най-късно до 01 .02.2016 г.

………………………….

СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани екипа на МИГ, включително представители на партньорите на еднодневно обучение  на 04.02.2016 г. от 09:00 часа в залата на хотел Елмира в гр. Гълъбово. Обучението се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.  Моля да заявите Вашето участие, като попълните приложената регистрационна форма /изтегли от ТУК/и я изпратите на адрес: office@finansirane.org, най-късно до 01 .02.2016 г.

……………………..

СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на информационна  среща за консултиране с местната общност на 29.01.2016 г. от 09:00 часа в залата на Община Гълъбово. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.

……………….

СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на информационна  среща за консултиране с местната общност на 27.01.2016г. от 14:00 часа в залата на Община Опан. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.

Ainsi que des besoins de satisfaction générale, il peut coûter jusqu’à plusieurs centaines de dollars, il ya une façon rationnelle. En comparaison avec le Lovegra, notre boutique en ligne vous propose aussi d’acheter Levitra Générique 100 sous forme soluble notamment avec le super Levitra. D’autres commissaires étaient d’accord avec lui lors de la réunion interne de mardi, et ils peuvent apprécier les avantages suivants, une autre corrélation aurait été observée entre le Vardenafil et un autre type de cancer de la peau.

……………….

СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на информационна  среща за консултиране с местната общност на 26.01.2016 г. от 11:00 часа в залата на Община Опан. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.

………………..

СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на информационна среща на 22.01.2016г. от 11:00 часа в залата на СНЦ „МИГ Гълъбово 2011. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.

……………….

СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на работна  среща за консултиране подготовката на стратегията на 29.12.2015 г. от 11:00 часа в залата на Община Гълъбово. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.

………………….

СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на работна  среща за консултиране подготовката на стратегията на 28.12.2015г. от 11:00 часа в залата на Община Опан. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.

………………………………

СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ кани заинтересованите лица на информационна среща на 23.12.2015г. от 11:00 часа в залата на Община Опан. Срещата се организира съгласно договор № РД 50-162/07.12.2015г.  по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 ВОМР от ПРСР 2014-2020г.

Преводач