Обяви

СНЦ “МИГ Гълъбово – Опан” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент на трудов договор на 8 часово работно време, с месторабота гр. Гълъбово.

………………………………………………………………………………………………………………………….

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4 /ОТВОРИ ТУК/

Покана за информационни срещи

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни срещи за запознаване с мерките от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“

Информационните събития ще бъдат проведени в  населените места от територията по следния график:

 1. На 10.08.2018 г. от 09:30 часа в залата на пенсионерския клуб, с. Априлово, общ. Гълъбово.
 2. На 13.08.2018 г. от 09:30 часа в залата на пенсионерския клуб, с. Главан, общ. Гълъбово.
 3. На 14.08.2018 г. от 09:30 часа в залата на пенсионерския клуб, с. Мъдрец, общ. Гълъбово.
 4. На 15.08.2018 г. от 09:30 часа в залата на пенсионерския клуб, с. Помощник, общ. Гълъбово.
 5. На 16.08.2018 г. от 09:30 часа в залата на кметството, с. Обручище, общ. Гълъбово.
 6. На 17.08.2018 г. от 09:30 часа в залата на Община Гълъбово.

Информационните срещи са подходящи както за потенциални кандидати по стратегията, така и за всеки, който иска да получи нови знания и актуална информация за мерките от Стратегията за ВОМР.

Покана за еднодневни обучения

МИГ Гълъбово – Опан ще проведе поредица от обучения по подготовка на проектни предложения и бизнес планове, в изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Екипът на МИГ Гълъбово – Опан отправя покана към:

 • земеделски производители;
 • представители на предприятия за преработка на селскостопански продукти от хранително-преработвателната промишленост;
 • Общини;
 • Юридически лица с нестопанска цел;
 • Читалища;
 • Общински предприятия;
 • Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината;
Дейност Дата

 

Населено място Час Място на обучението
 

Обучение на тема:

 

„Подготовка на проекти  и бизнес планове“

06.08. 2018 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

07.08.2018 г. с. Опан 9:30 Община Опан

 

08.08. 2018 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

09.08.2018 г. с. Опан 9:30 Община Опан

Броят на участниците в обученията е ограничен.

Желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:

Офис на МИГ Гълъбово-Опан  – гр. Гълъбово, бул. „Република“ №47 или на тел.: 0418/   6 22 46;

……………..

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане актуализирани Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целите на процедурата са по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване опазването на околната среда.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 205 362 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 19.04.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

…/

Насоки за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ за прием 2018 г.

Приложение 1 – Основна информация за проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД_19.2

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация към чл.24 ал.1 т. 28 от Н №22

Приложение 6 – Декларация по_чл. 25, ал. 2_от_ЗУСЕСИФ

Приложение 7 – Декларация за изчисление на МСПО

Приложение 8 – Декл. по чл. 3 и 4 от ЗМСП

Приложение 9 – Бизнес_план

Приложение 9 – Бизнес план

Приложение 10 – Образец_на_запитване_за_оферта

Приложение 11 – Декларация за държавни помощи

Приложение 12 – Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

Приложение 13 – Декларация за двойно финансиране и изк_създ_ условия

Приложение 14 – Декларация_неприложимост_документи_по_19.2

Приложение 15 – Декларация_за_видовете_и_количества_суровини

Приложение 16 –  Формуляр за мониторинг

Приложение 17 – Указания за попълване и подаване на проектно предложение

АСД 4.2

ТФО 4.2

….

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане актуализирани Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия “ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целта на процедурата е подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на облика на населените места и укрепване на природните и  културните традиции на местната общност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 056 148 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 19.04.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

 

Насоки за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ за прием 2018 г.

Приложение 1 – Указания за попълване и подаване на проектно предложение

Приложение 2 – ТДИД 19.2

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация към чл.24 ал.1 т. 28 от Н №22

Приложение 6 – Декл. по чл. 3 и 4 от ЗМСП

Приложение 7 – Формуляр за мониторинг

Приложение 8а – Декларация за размера на получените държавни помощи

Приложение 8б – Декларация за минимални и държавни помощи

8в.Приложение 8в – Указания за попълване на декларация за мин.помощи

Приложение 9 – Анализ разходи-ползи

Приложение 9а – Анализ_разходи_ползи

Приложение 10 – Анализ за социално-икономическите ползи

Приложение 11 – Указания ДДС

Приложение 12 – Критерии за административно съответствие и допустимост

Приложение 13 – Критерии за техническа и финансова оценка

Приложение 14 – Основна информация за проектното предложение

Приложение 15 – Декларация_неприложимост_документи_по_19.2

Приложение 16 – Заявление за профил в ИСУН- ръководител

Приложение 17 – Заявление за профил в ИСУН-упълномощени

Приложение 18 – Декларация НСИ

Приложение 19 – Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

Приложение 20 – Декларация за двойно финансиране и изк_създ_ условия

Приложение 21 – Образец_на_запитване_за_оферта

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.1

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“

Прилагането на подмярка 7.1. е в изпълнение на Приоритет 2  и Специфична цел 3  на Стратегията за ВОМР: „Опазване на околната среда, селския пейзаж и местната идентичност“.

Тази цел е насочена към подкрепа за екологични проекти, които свързват природни и културни дадености, повишаване на туристическата атрактивност на територията чрез  възраждане на занаяти, традиционни производства и развитие на нови продукти. Целта ще бъде постигната и чрез използване на нови технологии и иновационни форми за промоция на наследството и нови начини за идентифициране на местните отличителни характеристики;

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 117 350 лева .

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 10 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 18.04.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

….

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово-Опан ни обединява” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ за прием 2018 г.

Приложение 1 – Основна информация за проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД_19.2

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация към чл.24 ал.1 т. 28 от Н №22

Приложение 6 – Декл. по чл. 3 и 4 от ЗМСП

Приложение 7 – Формуляр за мониторинг

Приложение 8 – Декларация за размера на получените държавни помощи

Приложение 9 – Декларация за минимални и държавни помощи

Приложение 9а – Указания за попълване на декларация за мин.помощи

Приложение 10 – Анализ_разходи_ползи

Приложение 10. – Анализ разходи ползи

Приложение 11 – Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

Приложение 12 – Декларация_неприложимост_документи_по_19.2

Приложение 13 – Образец_на_запитване_за_оферта

Приложение 14 – Декларация НСИ

…….
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.1

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Прилагането на подмярка 4.1. е в изпълнение на Приоритет 1:  „Осигуряване на устойчив икономически растеж на земеделския сектор на основата на повишаване на конкурентоспособността на сектора и жизнеспособността на стопанствата“ и Специфична цел 1 „Да се подобри ефективността на земелските стопанства“ на Стратегията за ВОМР.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 528 074 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 30.03.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

……

Насоки за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

Приложение 1 – Основна информация за проектно предложение

Приложение 2 – Таблица за допустимите инвестиции

Приложение 3 – Декларация СПО

Приложение 4 – Декларация чл. 19 и 20

Приложение 5 – Декларация за нередности

Приложение 6 – Декларация Пр.6

Приложение 7 – Декларация по чл. 10 

Приложение 8 – Декларация МСП

Приложение 9 – Бизнес план

Приложение 9 – Бизнес план

Приложение 10 – Запитване за оферта

Приложение 11 – Декларация за самоходна техника

Приложение 12 – Формуляр за мониторинг

Приложение 13 – Указания за попълване на формуляр

Приложение 14 – Декларация- неприложимост на документи

Приложение 15 – Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

Приложение 16 – Справка декларация

Приложение 17- Критерии за административно съответствие и допустимост

Приложение 18 – Критерии за техническа и финансова оценка

..
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целите на процедурата са по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване опазването на околната среда.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 205 362 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 15.03.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

…..
Насоки за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИПриложение Г ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

Оценителна таблица – Техническа и финансова оценка – подмярка 4.2.

Оценителна таблица – административно съответствие и допустимост – подмярка 4.2.

Приложение 1 – Основна информация за проектно предложение

Приложение 2 – – ТДИД_19.2

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация към чл.24 ал.1 т. 28 от Н №22

Приложение 6 – Декларация по_чл. 25, ал. 2_от_ЗУСЕСИФ

Приложение 7 – Декларация за изчисление на МСПО

Приложение 8 – Декларация по чл. 3 и 4 от ЗМСП

Приложение 9 – Бизнес план

9. Бизнес план

Приложение 10 – Образец на запитване за оферта

Приложение 11 – Декларация за държавни помощи

Приложение 12 – Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

Приложение 13 – Декларация за двойно финансиране и изкуствено създадени условия

Приложение 14 – Декларация неприложими документи

Приложение 15 – Декларация за видове и количества суровини

Приложение 16 – Формуляр за мониторинг

Приложение 17 – Указания за попълване на формуляр за кандидатстване и подаване на проектно предложение  чрез системата ИСУН 2020


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия “ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целта на процедурата е подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на облика на населените места и укрепване на природните и  културните традиции на местната общност.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 056 148 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 07.02.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

…..

Насоки за кандидатстване

част 1

част 2

част 3

част 4

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

за прием 2018

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8 а

Приложение 8 б

Приложение 8 в

Приложение 9

Приложение 10 а

Приложение 10 б

ПОКАНА ЗА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО ОПАН“

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово – Опан ще проведе обучение във връзка с подготовка на проекти .

Екипът на МИГ Гълъбово-Опан отправя покана за участие в обучението към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

Всеки жител на община Опан, проявяващ интерес за участие в обучението, може да присъства, обявени са по-долу дата, час и място на провеждане на обучението:

Дейност Дата Населено място Час Място на обучението
Обучение на тема: „Мерки по СВОМР и изисквания при кандидатстване“  

28.11.2017 г.

 

с. Опан

 

10:00ч.

 

Община Опан

Броят на участниците в обучението е ограничен.

Желаещите да вземат участие в обучението, следва да се свържат с нас:

Офис на МИГ Гълъбово-Опан  – гр. Гълъбово, бул.“Република“ №47 или на тел.:0418 6 22 46;

П О К А Н А

за участие в информационни срещи СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово – Опан ще проведе поредица от информационни срещи във връзка с подготовка на проекти .

Екипът на МИГ Гълъбово-Опан отправя покана за участие в инормационните срещи към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

През месец декември 2017 г. всеки жител на общините Гълъбово и Опан, проявяващ интерес за участие в информационните срещи, може да присъства на всяка една от тях, обявени по-долу като дата, час и място на провеждане:

Дейност Дата Населено място Час Място на срещата
 

 

 

 

Провеждане на информационни срещи с населението на общините Гълъбово и Опан

04.12.2017 г. с. Средец 09:30 Административна сграда на кметството
04.12.2017 г. с. Тракия 11:00 Народно читалище „Светлина – 1927 г.”
05.12.2017 г. с. Княжевско 10:00 Залата на детската градина
05.12.2017 г. с. Бяло поле 13:00 Народно читалище „Пробуда – 1925 г.”
11.12.2017 г. с. Обручище 10:00 Залата на кметството
11.12.2017 г. с. Априлово 13:00 Залата на пенсионерския клуб
12.12.2017 г. с. Медникарово 10:00 Залата на пенсионерския клуб
12.12.2017 г. с. Искрица 13:00          Залата на пенсионерския клуб
13.12.2017 г. с. Мъдрец 10:00 Залата на пенсионерския клуб
13.12.2017 г. с. Главан 13:00 Залата на пенсионерския клуб

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Покана за еднодневно обучение

СНЦ„МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН“

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово – Опан ще проведе поредица от обучения във връзка с подготовка на проекти .

Екипът на МИГ Гълъбово-Опан отправя покана за участие в обученията към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

Всеки жител на общините Гълъбово и Опан, проявяващ интерес за участие в обученията, може да присъства на всяко едно от тях, обявени по-долу като дата, час и място на провеждане:

 

Дейност Дата

 

Населено място Час Място на обучението
Обучение на тема: „Мерки по СВОМР и изисквания при кандидатстване“ 14.11.2017 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

16.11.2017 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

24.11.2017 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

Броят на участниците в обученията е ограничен.

Желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:

Офис на МИГ Гълъбово-Опан  – гр. Гълъбово, бул.“Република“ №47 или на тел.:0418 6 22 46;

Преводач