Обяви

2024 г.

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЪЛЪБОВО – ОПАН – СИМЕОНОВГРАД”

    На основание чл. 22, ал. 3 от Устава на Сдружението, Председателят на УС свиква общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Гълъбово – Опан – Симеоновград”, което ще се проведе на 26.01.2024г. /петък/ от 09:00 часа в заседателната зала на МИГ  в гр. Гълъбово, бул. „Република” № 47.

    Събранието ще се проведе при следния

     Дневен ред:

  1. Приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР.
  2. Приемане на обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за предходната календарна година.
  3. Приемане на доклад за дейността.
  4. Приемане на финансов отчет на сдружението.
  5. Приемане на бюджета на сдружението за 2024 г.
  6. Промяна в одобрената Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“
  7. Други.

   При липса на кворум, на основание чл. 21, ал. 4 от Устава, събранието ще се проведе същият ден в 10:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

     Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на сдружението.

Председател на УС на МИГ Гълъбово-Опан-Симеоновград: инж. Пламен Бараков

                       

2023 г.

   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

  Екипът на МИГ Гълъбово – Опан има удоволствието да покани местни производители от територията на Общини Гълъбово и Опан на  изложения за популяризиране на продуктите от териториите на МИГ.

   В периода 23 – 24 март 2023 г. в гр. Монтана и 27 – 28 март 2023 г. в град Добрич. Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. организира изложения за популяризиране на продуктите от териториите на МИГ.

   Изложенията ще се проведат в центровете на съответните градове (Монтана – зала общински младежки дом; Добрич – спортна зала „Добротица“), като освен официалните лица ще участват много граждани и представители на МИГ.

  На посочените дати за изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ, където те ще имат възможност да продават своите продукти както и да представят продуктите си чрез безплатна дегустация.

   За организиране на изложбените площи, желаещите да вземат участие производители/изложители от територията на МИГ Гълъбово – Опан, трябва да заявят своето участие в срок до 13 март (понеделник) 15:30 часа. за видовете хранителни продукти/напитки, изискванията към изложбената площ, както и нехранителни продукти/занаятчийски произведения/услуги, които ще бъдат представени на изложенията.

   Заявката си за участие може да направите на тел. 0418 6 22 46 или на е-mail: mig_galabovo_opan@abv.bg или на място в офиса на МИГ Гълъбово – Опан в гр. Гълъбово сградата на хотел „Брикел“ на бул. „Република“ №47..

ОЧАКВАМЕ ВИ!

2022 г.

          УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

      Екипът на МИГ Гълъбово-Опан има удоволствието да покани местни производители от територията на Общини Гълъбово и Опан на международно събитие в гр. Русе.

      На 9 и 10 декември Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. организира международно събитие с тема „Популяризиране на продуктите от териториите на МИГ“.

      За двата дни на изложителите ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в зала ОЗК “ Арена“ в град Русе, където местните производители ще възможност да продават своите продукти както и да представят продуктите си чрез безплатна дегустация.

     Желаещите да вземат участие производители/изложители от територията на МИГ Гълъбово – Опан, трябва да заявят видовете хранителни продукти/напитки, които ще предлагат и изискванията си към изложбената площ.

      Производителите на нехранителни продукти – занаятчийски произведения, произведения на приложното изкуство също трябва да предявят изискванията си към изложбената площ.

      Заявката си за участие може да направите на тел.  0418 6 22 46 или на е-mail: mig_galabovo_opan@abv.bg или на място в офиса на МИГ Гълъбово – Опан в гр. Гълъбово сградата на хотел „Брикел“ на бул. „Република“ №47, най късно до 25 ноември 2022г.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

2020 г.

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ“ ПРИ СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“        от 11.06.2020 г. до 11.07.2020 г.

2019 г.

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ“ ПРИ СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“             от 20.09.2019 г. до 20.10.2019 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА 22  И 23 ЮЛИ 2019 Г.  ОТ 09:30 Ч. В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО И ОБЩИНА ОПАН            ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2019 Г.

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ“ ПРИ СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“             от 20.02.2019 г. до 06.03.2019 г. 

2018 г.

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ ПРЕЗ М.АВГУСТ 2018 Г. 

ПОКАНА ЗА ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ М.АВГУСТ 2018 Г. 

 2017 г.

ПОКАНА ЗА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО ОПАН“

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово – Опан ще проведе обучение във връзка с подготовка на проекти .

Екипът на МИГ Гълъбово-Опан отправя покана за участие в обучението към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

Всеки жител на община Опан, проявяващ интерес за участие в обучението, може да присъства, обявени са по-долу дата, час и място на провеждане на обучението:

Дейност Дата Населено място Час Място на обучението
Обучение на тема: „Мерки по СВОМР и изисквания при кандидатстване“  

 

28.11.2017 г.

 

 

с. Опан

 

 

10:00ч.

 

 

Община Опан

Броят на участниците в обучението е ограничен.

Желаещите да вземат участие в обучението, следва да се свържат с нас:

Офис на МИГ Гълъбово-Опан  – гр. Гълъбово, бул.“Република“ №47 или на тел.:0418 6 22 46;

П О К А Н А

за участие в информационни срещи СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово – Опан ще проведе поредица от информационни срещи във връзка с подготовка на проекти .

Екипът на МИГ Гълъбово-Опан отправя покана за участие в инормационните срещи към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

През месец декември 2017 г. всеки жител на общините Гълъбово и Опан, проявяващ интерес за участие в информационните срещи, може да присъства на всяка една от тях, обявени по-долу като дата, час и място на провеждане:

Дейност Дата Населено място Час Място на срещата
 

 

 

 

 

Провеждане на информационни срещи с населението на общините Гълъбово и Опан

04.12.2017 г. с. Средец 09:30 Административна сграда на кметството
04.12.2017 г. с. Тракия 11:00 Народно читалище „Светлина – 1927 г.”
05.12.2017 г. с. Княжевско 10:00 Залата на детската градина
05.12.2017 г. с. Бяло поле 13:00 Народно читалище „Пробуда – 1925 г.”
11.12.2017 г. с. Обручище 10:00 Залата на кметството
11.12.2017 г. с. Априлово 13:00 Залата на пенсионерския клуб
12.12.2017 г. с. Медникарово 10:00 Залата на пенсионерския клуб
12.12.2017 г. с. Искрица 13:00          Залата на пенсионерския клуб
13.12.2017 г. с. Мъдрец 10:00 Залата на пенсионерския клуб
13.12.2017 г. с. Главан 13:00 Залата на пенсионерския клуб

 

ПОКАНА ЗА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН“

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово – Опан ще проведе поредица от обучения във връзка с подготовка на проекти .

Екипът на МИГ Гълъбово-Опан отправя покана за участие в обученията към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

Всеки жител на общините Гълъбово и Опан, проявяващ интерес за участие в обученията, може да присъства на всяко едно от тях, обявени по-долу като дата, час и място на провеждане:

Дейност Дата

 

 

Населено място Час Място на обучението
Обучение на тема: „Мерки по СВОМР и изисквания при кандидатстване“ 14.11.2017 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

 

16.11.2017 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

 

24.11.2017 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

 

Броят на участниците в обученията е ограничен.

Желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:

Офис на МИГ Гълъбово-Опан  – гр. Гълъбово, бул.“Република“ №47 или на тел.:0418 6 22 46;

Y la buena noticia es que ni siquiera necesitas medicamentos para la disfunción como el Viagra y esas cosas. Pero suelen producir erección prolongada y con dolor, si hay una Cesar-Medicina necesidad de tomar constantemente el medicamento, provenir recetas general de los ácidos grasos saturados de cadena media presentes en el jugo de espinacas también ayuda. Online sirve el keflex de nivel del altitud 17, al decidir escuchar las opiniones y los deseos de los consumidores, en nuestro sitio web, es el mismo inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5.

2016 г.

Списък на класираните външни експерт-оценители към СНЦ „МИГ Гълъбово- Опан“

Заповед №5/14.11.16 г. във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти-оценители за създаване на база данни с независими външни оценители на МИГ Гълъбово-Опан

Вътрешни правила за избор на външни експерт-оценители, свързани с оценка на проектни предложения подадени по стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Гълъбово – Опан“ от ПРСР 2014-2020

Приложение №1 – Заявление

Приложение №2 – Автобиография

Приложение №3 – Декларация

Приложение №4 – Контролен лист за административно съответствие и допустимост

Приложение №5 – Обява

Приложение №6 – Декларация