Обяви

2019 г.

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ“ ПРИ СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“      от 20.09.2019 г. до 20.10.2019 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА 22  И 23 ЮЛИ 2019 Г.  ОТ 09:30 Ч. В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО И ОБЩИНА ОПАН ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2019 Г.

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ“ ПРИ СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“       от 20.02.2019 г. до 06.03.2019 г. 

2018 г.

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ ПРЕЗ М.АВГУСТ 2018 Г. 

ПОКАНА ЗА ЕДНОДНЕВНИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ М.АВГУСТ 2018 Г. 

 2017 г.

ПОКАНА ЗА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО ОПАН“

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово – Опан ще проведе обучение във връзка с подготовка на проекти .

Екипът на МИГ Гълъбово-Опан отправя покана за участие в обучението към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

Всеки жител на община Опан, проявяващ интерес за участие в обучението, може да присъства, обявени са по-долу дата, час и място на провеждане на обучението:

Дейност Дата Населено място Час Място на обучението
Обучение на тема: „Мерки по СВОМР и изисквания при кандидатстване“  

28.11.2017 г.

 

с. Опан

 

10:00ч.

 

Община Опан

Броят на участниците в обучението е ограничен.

Желаещите да вземат участие в обучението, следва да се свържат с нас:

Офис на МИГ Гълъбово-Опан  – гр. Гълъбово, бул.“Република“ №47 или на тел.:0418 6 22 46;

П О К А Н А

за участие в информационни срещи СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово – Опан ще проведе поредица от информационни срещи във връзка с подготовка на проекти .

Екипът на МИГ Гълъбово-Опан отправя покана за участие в инормационните срещи към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

През месец декември 2017 г. всеки жител на общините Гълъбово и Опан, проявяващ интерес за участие в информационните срещи, може да присъства на всяка една от тях, обявени по-долу като дата, час и място на провеждане:

Дейност Дата Населено място Час Място на срещата
 

 

 

 

Провеждане на информационни срещи с населението на общините Гълъбово и Опан

04.12.2017 г. с. Средец 09:30 Административна сграда на кметството
04.12.2017 г. с. Тракия 11:00 Народно читалище „Светлина – 1927 г.”
05.12.2017 г. с. Княжевско 10:00 Залата на детската градина
05.12.2017 г. с. Бяло поле 13:00 Народно читалище „Пробуда – 1925 г.”
11.12.2017 г. с. Обручище 10:00 Залата на кметството
11.12.2017 г. с. Априлово 13:00 Залата на пенсионерския клуб
12.12.2017 г. с. Медникарово 10:00 Залата на пенсионерския клуб
12.12.2017 г. с. Искрица 13:00          Залата на пенсионерския клуб
13.12.2017 г. с. Мъдрец 10:00 Залата на пенсионерския клуб
13.12.2017 г. с. Главан 13:00 Залата на пенсионерския клуб

 

ПОКАНА ЗА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН“

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово – Опан ще проведе поредица от обучения във връзка с подготовка на проекти .

Екипът на МИГ Гълъбово-Опан отправя покана за участие в обученията към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

Всеки жител на общините Гълъбово и Опан, проявяващ интерес за участие в обученията, може да присъства на всяко едно от тях, обявени по-долу като дата, час и място на провеждане:

Дейност Дата

 

Населено място Час Място на обучението
Обучение на тема: „Мерки по СВОМР и изисквания при кандидатстване“ 14.11.2017 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

16.11.2017 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

24.11.2017 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

Броят на участниците в обученията е ограничен.

Желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:

Офис на МИГ Гълъбово-Опан  – гр. Гълъбово, бул.“Република“ №47 или на тел.:0418 6 22 46;

2016 г.

Списък на класираните външни експерт-оценители към СНЦ „МИГ Гълъбово- Опан“

Заповед №5/14.11.16 г. във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти-оценители за създаване на база данни с независими външни оценители на МИГ Гълъбово-Опан

Вътрешни правила за избор на външни експерт-оценители, свързани с оценка на проектни предложения подадени по стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Гълъбово – Опан“ от ПРСР 2014-2020

Приложение №1 – Заявление

Приложение №2 – Автобиография

Приложение №3 – Декларация

Приложение №4 – Контролен лист за административно съответствие и допустимост

Приложение №5 – Обява

Приложение №6 – Декларация

 

Преводач