Обяви

ОБЯВА

СНЦ “МИГ Гълъбово – Опан” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Технически асистент на трудов договор на 8 часово работно време, с месторабота гр. Гълъбово.

 • Минимални изисквания съгласно нормативните актове за заемане на длъжността:

 

 1. Завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“.
 2. Професионален стаж най-малко две години.
 3. Кандидатът отговаря на условията на чл. 12, ал. 3, т. 2 – 19 от Наредба №22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г..
 4. Не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
 5. Не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице.
 • Допълнителни изисквания:
 1. Добра компютърна грамотност – работа с Word, PowerPoint, Excel и др.
 2. Владеене на поне един западен език.
 3. Умения за работа в екип.
 4. Конфиденциалност и лоялност.
 • Необходима компетентност за изпълнение на длъжността:
 1. ПРСР и нормативните актове, свързани с прилагането й/Наредби, Указания и др./;
 2. Стратегия за за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“;
 3. Други стратегически програмни документи на ЕС и РБ;
 • Срок и дата на сключване на договор:

Трудов договор се сключва след одобрение на кандидата от УО на ПРСР 2014 – 2020 г.

 • Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап – по документи. Разглеждане на постъпилите заявления и допускане до втори етап на кандидатите, подали всички изискуеми документи и отговарящи на минималните изисквания за длъжността.

Втори етап – интервю. Провеждане на интервю с кандидатите.

 • Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат:
 1. Заявление за участие в конкурс.
 2. Автобиография.
 3. Копие от документи за завършено образование.
 4. Копие от документи, доказващи професионален стаж и квалификация.

Всички копия на документи трябва да бъдат заверени „Вярно с оригинала“ и подписани от кандидата.

 • Място и срок за подаване на документи за участие:

 Заявлението и придружаващите го документи да бъдат изпращани в офиса на СНЦ „МИГ Гълъбово -Опан“ на адрес: гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, бул. „Република“ №47, в срок от 20.02.2019 г. до 06.03.2019 г.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Публично обсъждане на промени в СВОМР

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на Общини Гълъбово и Опан, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-136/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Промените са допустими на основание чл. 39 от Наредба №22. С тях се цели да се осигури съответствие с променената приложима нормативна уредба, отстраняване на допуснати очевидни грешки и промяна по отношение на критериите за оценка на проекти. С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете в приложения документ.

Обосновка за исканата промяна

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 12:00 ч. на  24.01.2019 г. (включително) на следната електронна поща: mig_galabovo_opan@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .doc или .docx, а не да бъдат сканирани.

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан

 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

Подмярка подмярка 6.4 „Инвестициионна подкрепа в неземеделски  дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие

на СНЦ“ МИГ Гълъбово – Опан“

 1. Допустими кандидати:

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

 1. Допустимите дейности:

3.1.  Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

3.2. Производство или преработка на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3.3.  Развитие на услуги във всички сектори;

3.4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

3.5. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

 1. Допустими разходи:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

 

 1. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Начало: 06.02.2019 год.  Краен срок: 18.03.2019 год.  17:00 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 1. Бюджет на приема:
 2. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 150 000 евро.

Финансовата помощ  не може да надвишава  70 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“..

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА точки
1. Капацитет по изпълнение и управление на проекти. 5
2. Проекти за производствени дейности. 5
3.Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации. 30
4.  Възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга 10
5. Проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са извършвали дейност. С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде определен брой работни места:

До 2 работни места – 5т.

От 3 до 5 работни места – 10 т.

Над 5 работни места – 15 т.

15
6. Проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейност. С извършване на инвестицията кандидатът ще запази съществуващите /към края на предходната календарна година/ и ще създаде определен брой нови работни места:

До 2 работни места – 5т.

От 3 до 5 работни места – 10 т.

Над 5 работни места – 15 т.

15
7. От реализацията на проекта ще се ползват  уязвими групи и малцинства. 5
8. Гарантирана устойчивост на проекта. 15
ОБЩО : 100

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили по  приоритетните критерии минимален брой – 5т.

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Вилияна Вичева – Изпълнителен директор

офис: СНЦ “МИГ Гълъбово – Опан“,

бул. “Република” №47,

Област Стара Загора, Община Гълъбово,

6280 гр. Гълъбово,

телефон (офис): 0418 6 22 46

e-mail: mig_galabovo_opan@abv.bg

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 1. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 6.4 „Инвестициионна подкрепа в неземеделски  дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. – /ОТВОРИ ТУК/

Прилагането на подмярка 6.4. е в изпълнение на Приоритет 2 и Специфична цел 1„Разнообразяване на икономическите дейности и увеличаване на заетостта“ от Стратегията за ВОМР.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 026 811 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 27.09.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Покана за информационни срещи

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни срещи за запознаване с мерките от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“

Информационните събития ще бъдат проведени в  населените места от територията по следния график:

 1. На 10.08.2018 г. от 09:30 часа в залата на пенсионерския клуб, с. Априлово, общ. Гълъбово.
 2. На 13.08.2018 г. от 09:30 часа в залата на пенсионерския клуб, с. Главан, общ. Гълъбово.
 3. На 14.08.2018 г. от 09:30 часа в залата на пенсионерския клуб, с. Мъдрец, общ. Гълъбово.
 4. На 15.08.2018 г. от 09:30 часа в залата на пенсионерския клуб, с. Помощник, общ. Гълъбово.
 5. На 16.08.2018 г. от 09:30 часа в залата на кметството, с. Обручище, общ. Гълъбово.
 6. На 17.08.2018 г. от 09:30 часа в залата на Община Гълъбово.

Информационните срещи са подходящи както за потенциални кандидати по стратегията, така и за всеки, който иска да получи нови знания и актуална информация за мерките от Стратегията за ВОМР.

Покана за еднодневни обучения

МИГ Гълъбово – Опан ще проведе поредица от обучения по подготовка на проектни предложения и бизнес планове, в изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Екипът на МИГ Гълъбово – Опан отправя покана към:

 • земеделски производители;
 • представители на предприятия за преработка на селскостопански продукти от хранително-преработвателната промишленост;
 • Общини;
 • Юридически лица с нестопанска цел;
 • Читалища;
 • Общински предприятия;
 • Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината;
Дейност Дата

 

Населено място Час Място на обучението
 

Обучение на тема:

 

„Подготовка на проекти  и бизнес планове“

06.08. 2018 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

07.08.2018 г. с. Опан 9:30 Община Опан

 

08.08. 2018 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

09.08.2018 г. с. Опан 9:30 Община Опан

Броят на участниците в обученията е ограничен.

Желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:

Офис на МИГ Гълъбово-Опан  – гр. Гълъбово, бул. „Република“ №47 или на тел.: 0418/   6 22 46;

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане актуализирани Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целите на процедурата са по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване опазването на околната среда.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 205 362 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 19.04.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

 

 

Насоки за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ за прием 2018 г.

Приложение 1 – Основна информация за проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД_19.2

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация към чл.24 ал.1 т. 28 от Н №22

Приложение 6 – Декларация по_чл. 25, ал. 2_от_ЗУСЕСИФ

Приложение 7 – Декларация за изчисление на МСПО

Приложение 8 – Декл. по чл. 3 и 4 от ЗМСП

Приложение 9 – Бизнес_план

Приложение 9 – Бизнес план

Приложение 10 – Образец_на_запитване_за_оферта

Приложение 11 – Декларация за държавни помощи

Приложение 12 – Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

Приложение 13 – Декларация за двойно финансиране и изк_създ_ условия

Приложение 14 – Декларация_неприложимост_документи_по_19.2

Приложение 15 – Декларация_за_видовете_и_количества_суровини

Приложение 16 –  Формуляр за мониторинг

Приложение 17 – Указания за попълване и подаване на проектно предложение

АСД 4.2

ТФО 4.2

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане актуализирани Насоки и образци на документи за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия “ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целта на процедурата е подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на облика на населените места и укрепване на природните и  културните традиции на местната общност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 056 148 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 19.04.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

 

Насоки за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ за прием 2018 г.

Приложение 1 – Указания за попълване и подаване на проектно предложение

Приложение 2 – ТДИД 19.2

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация към чл.24 ал.1 т. 28 от Н №22

Приложение 6 – Декл. по чл. 3 и 4 от ЗМСП

Приложение 7 – Формуляр за мониторинг

Приложение 8а – Декларация за размера на получените държавни помощи

Приложение 8б – Декларация за минимални и държавни помощи

8в.Приложение 8в – Указания за попълване на декларация за мин.помощи

Приложение 9 – Анализ разходи-ползи

Приложение 9а – Анализ_разходи_ползи

Приложение 10 – Анализ за социално-икономическите ползи

Приложение 11 – Указания ДДС

Приложение 12 – Критерии за административно съответствие и допустимост

Приложение 13 – Критерии за техническа и финансова оценка

Приложение 14 – Основна информация за проектното предложение

Приложение 15 – Декларация_неприложимост_документи_по_19.2

Приложение 16 – Заявление за профил в ИСУН- ръководител

Приложение 17 – Заявление за профил в ИСУН-упълномощени

Приложение 18 – Декларация НСИ

Приложение 19 – Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

Приложение 20 – Декларация за двойно финансиране и изк_създ_ условия

Приложение 21 – Образец_на_запитване_за_оферта

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.1

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“

Прилагането на подмярка 7.1. е в изпълнение на Приоритет 2  и Специфична цел 3  на Стратегията за ВОМР: „Опазване на околната среда, селския пейзаж и местната идентичност“.

Тази цел е насочена към подкрепа за екологични проекти, които свързват природни и културни дадености, повишаване на туристическата атрактивност на територията чрез  възраждане на занаяти, традиционни производства и развитие на нови продукти. Целта ще бъде постигната и чрез използване на нови технологии и иновационни форми за промоция на наследството и нови начини за идентифициране на местните отличителни характеристики;

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 117 350 лева .

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 10 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 18.04.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово-Опан ни обединява” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ за прием 2018 г.

Приложение 1 – Основна информация за проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД_19.2

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация към чл.24 ал.1 т. 28 от Н №22

Приложение 6 – Декл. по чл. 3 и 4 от ЗМСП

Приложение 7 – Формуляр за мониторинг

Приложение 8 – Декларация за размера на получените държавни помощи

Приложение 9 – Декларация за минимални и държавни помощи

Приложение 9а – Указания за попълване на декларация за мин.помощи

Приложение 10 – Анализ_разходи_ползи

Приложение 10. – Анализ разходи ползи

Приложение 11 – Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

Приложение 12 – Декларация_неприложимост_документи_по_19.2

Приложение 13 – Образец_на_запитване_за_оферта

Приложение 14 – Декларация НСИ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.1

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Прилагането на подмярка 4.1. е в изпълнение на Приоритет 1:  „Осигуряване на устойчив икономически растеж на земеделския сектор на основата на повишаване на конкурентоспособността на сектора и жизнеспособността на стопанствата“ и Специфична цел 1 „Да се подобри ефективността на земелските стопанства“ на Стратегията за ВОМР.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 528 074 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 30.03.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

 

Насоки за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

Приложение 1 – Основна информация за проектно предложение

Приложение 2 – Таблица за допустимите инвестиции

Приложение 3 – Декларация СПО

Приложение 4 – Декларация чл. 19 и 20

Приложение 5 – Декларация за нередности

Приложение 6 – Декларация Пр.6

Приложение 7 – Декларация по чл. 10 

Приложение 8 – Декларация МСП

Приложение 9 – Бизнес план

Приложение 9 – Бизнес план

Приложение 10 – Запитване за оферта

Приложение 11 – Декларация за самоходна техника

Приложение 12 – Формуляр за мониторинг

Приложение 13 – Указания за попълване на формуляр

Приложение 14 – Декларация- неприложимост на документи

Приложение 15 – Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

Приложение 16 – Справка декларация

Приложение 17- Критерии за административно съответствие и допустимост

Приложение 18 – Критерии за техническа и финансова оценка

 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целите на процедурата са по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване опазването на околната среда.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 205 362 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 15.03.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Насоки за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИПриложение Г ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

Оценителна таблица – Техническа и финансова оценка – подмярка 4.2.

Оценителна таблица – административно съответствие и допустимост – подмярка 4.2.

Приложение 1 – Основна информация за проектно предложение

Приложение 2 – – ТДИД_19.2

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация към чл.24 ал.1 т. 28 от Н №22

Приложение 6 – Декларация по_чл. 25, ал. 2_от_ЗУСЕСИФ

Приложение 7 – Декларация за изчисление на МСПО

Приложение 8 – Декларация по чл. 3 и 4 от ЗМСП

Приложение 9 – Бизнес план

9. Бизнес план

Приложение 10 – Образец на запитване за оферта

Приложение 11 – Декларация за държавни помощи

Приложение 12 – Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

Приложение 13 – Декларация за двойно финансиране и изкуствено създадени условия

Приложение 14 – Декларация неприложими документи

Приложение 15 – Декларация за видове и количества суровини

Приложение 16 – Формуляр за мониторинг

Приложение 17 – Указания за попълване на формуляр за кандидатстване и подаване на проектно предложение  чрез системата ИСУН 2020

 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия “ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целта на процедурата е подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на облика на населените места и укрепване на природните и  културните традиции на местната общност.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 056 148 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 07.02.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

Насоки за кандидатстване

част 1

част 2

част 3

част 4

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

за прием 2018

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8 а

Приложение 8 б

Приложение 8 в

Приложение 9

Приложение 10 а

Приложение 10 б

ПОКАНА ЗА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО ОПАН“

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово – Опан ще проведе обучение във връзка с подготовка на проекти .

Екипът на МИГ Гълъбово-Опан отправя покана за участие в обучението към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

Всеки жител на община Опан, проявяващ интерес за участие в обучението, може да присъства, обявени са по-долу дата, час и място на провеждане на обучението:

Дейност Дата Населено място Час Място на обучението
Обучение на тема: „Мерки по СВОМР и изисквания при кандидатстване“  

28.11.2017 г.

 

с. Опан

 

10:00ч.

 

Община Опан

Броят на участниците в обучението е ограничен.

Желаещите да вземат участие в обучението, следва да се свържат с нас:

Офис на МИГ Гълъбово-Опан  – гр. Гълъбово, бул.“Република“ №47 или на тел.:0418 6 22 46;

 

П О К А Н А

за участие в информационни срещи СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово – Опан ще проведе поредица от информационни срещи във връзка с подготовка на проекти .

Екипът на МИГ Гълъбово-Опан отправя покана за участие в инормационните срещи към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

През месец декември 2017 г. всеки жител на общините Гълъбово и Опан, проявяващ интерес за участие в информационните срещи, може да присъства на всяка една от тях, обявени по-долу като дата, час и място на провеждане:

Дейност Дата Населено място Час Място на срещата
 

 

 

 

Провеждане на информационни срещи с населението на общините Гълъбово и Опан

04.12.2017 г. с. Средец 09:30 Административна сграда на кметството
04.12.2017 г. с. Тракия 11:00 Народно читалище „Светлина – 1927 г.”
05.12.2017 г. с. Княжевско 10:00 Залата на детската градина
05.12.2017 г. с. Бяло поле 13:00 Народно читалище „Пробуда – 1925 г.”
11.12.2017 г. с. Обручище 10:00 Залата на кметството
11.12.2017 г. с. Априлово 13:00 Залата на пенсионерския клуб
12.12.2017 г. с. Медникарово 10:00 Залата на пенсионерския клуб
12.12.2017 г. с. Искрица 13:00          Залата на пенсионерския клуб
13.12.2017 г. с. Мъдрец 10:00 Залата на пенсионерския клуб
13.12.2017 г. с. Главан 13:00 Залата на пенсионерския клуб

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Покана за еднодневно обучение

СНЦ„МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН“

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово – Опан ще проведе поредица от обучения във връзка с подготовка на проекти .

Екипът на МИГ Гълъбово-Опан отправя покана за участие в обученията към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

Всеки жител на общините Гълъбово и Опан, проявяващ интерес за участие в обученията, може да присъства на всяко едно от тях, обявени по-долу като дата, час и място на провеждане:

 

Дейност Дата

 

Населено място Час Място на обучението
Обучение на тема: „Мерки по СВОМР и изисквания при кандидатстване“ 14.11.2017 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

16.11.2017 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

24.11.2017 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

Броят на участниците в обученията е ограничен.

Желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:

Офис на МИГ Гълъбово-Опан  – гр. Гълъбово, бул.“Република“ №47 или на тел.:0418 6 22 46;

 

Преводач