Обяви

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия “ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Целта на процедурата е подобряване на качеството на живот в територията, чрез разнообразяване на възможностите за заетост, подобряване на облика на населените места и укрепване на природните и  културните традиции на местната общност.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 056 148 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 07.02.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

Насоки за кандидатстване

част 1

част 2

част 3

част 4

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

за прием 2018

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8 а

Приложение 8 б

Приложение 8 в

Приложение 9

Приложение 10 а

Приложение 10 б

ПОКАНА ЗА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО ОПАН“

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово – Опан ще проведе обучение във връзка с подготовка на проекти .

Екипът на МИГ Гълъбово-Опан отправя покана за участие в обучението към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

Всеки жител на община Опан, проявяващ интерес за участие в обучението, може да присъства, обявени са по-долу дата, час и място на провеждане на обучението:

Дейност Дата Населено място Час Място на обучението
Обучение на тема: „Мерки по СВОМР и изисквания при кандидатстване“  

28.11.2017 г.

 

с. Опан

 

10:00ч.

 

Община Опан

Броят на участниците в обучението е ограничен.

Желаещите да вземат участие в обучението, следва да се свържат с нас:

Офис на МИГ Гълъбово-Опан  – гр. Гълъбово, бул.“Република“ №47 или на тел.:0418 6 22 46;

 

П О К А Н А

за участие в информационни срещи СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово – Опан ще проведе поредица от информационни срещи във връзка с подготовка на проекти .

Екипът на МИГ Гълъбово-Опан отправя покана за участие в инормационните срещи към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

През месец декември 2017 г. всеки жител на общините Гълъбово и Опан, проявяващ интерес за участие в информационните срещи, може да присъства на всяка една от тях, обявени по-долу като дата, час и място на провеждане:

Дейност Дата Населено място Час Място на срещата
 

 

 

 

Провеждане на информационни срещи с населението на общините Гълъбово и Опан

04.12.2017 г. с. Средец 09:30 Административна сграда на кметството
04.12.2017 г. с. Тракия 11:00 Народно читалище „Светлина – 1927 г.”
05.12.2017 г. с. Княжевско 10:00 Залата на детската градина
05.12.2017 г. с. Бяло поле 13:00 Народно читалище „Пробуда – 1925 г.”
11.12.2017 г. с. Обручище 10:00 Залата на кметството
11.12.2017 г. с. Априлово 13:00 Залата на пенсионерския клуб
12.12.2017 г. с. Медникарово 10:00 Залата на пенсионерския клуб
12.12.2017 г. с. Искрица 13:00          Залата на пенсионерския клуб
13.12.2017 г. с. Мъдрец 10:00 Залата на пенсионерския клуб
13.12.2017 г. с. Главан 13:00 Залата на пенсионерския клуб

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Покана за еднодневно обучение

СНЦ„МИГ ГЪЛЪБОВО-ОПАН“

В изпълнение на планираните дейности за популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие, МИГ Гълъбово – Опан ще проведе поредица от обучения във връзка с подготовка на проекти .

Екипът на МИГ Гълъбово-Опан отправя покана за участие в обученията към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, на читалищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции.

Всеки жител на общините Гълъбово и Опан, проявяващ интерес за участие в обученията, може да присъства на всяко едно от тях, обявени по-долу като дата, час и място на провеждане:

 

Дейност Дата

 

Населено място Час Място на обучението
Обучение на тема: „Мерки по СВОМР и изисквания при кандидатстване“ 14.11.2017 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

16.11.2017 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

24.11.2017 г. гр. Гълъбово 9:30 Хотел „Елмира“

 

Броят на участниците в обученията е ограничен.

Желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:

Офис на МИГ Гълъбово-Опан  – гр. Гълъбово, бул.“Република“ №47 или на тел.:0418 6 22 46;

 

Преводач