Полезни връзки

Минситерство на  Земеделието и  храните – http://www.mzh.government.bg

Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция – www.dfz.bg

Програма за развитие на селските райони – http://www.prsr.bg

Национална служба за  Съвети в земеделието – http://www.naas.government.bg

Национална селска мрежа – www.nsm.bg

Европейска мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР): http://enrd.ec.europa.eu/bg/home-page_bg.cfm

Европейска Комисия ЕЗФРСР – http://ec.europa.eu/agriculture/index_bg.htm

Преводач