ДРУГИ

Заповеди  за назначаване на Комисии за подбор на проектни предложения.

 Заповед № 98/ 11.10.2018 г. на Зам. председателя на УС за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.048 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”

Заповед № 104/12.11.2018 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.068 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 4.1 „ Инвестиции в земеделските стопанства“

Заповед № 110/03.01.2019 г. на Председателя  на УС на Председателя  на УС за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.069 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

2019 г.

АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ ЗА 2019 Г от 05.03.2019 г.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ ЗА 2019 Г 

2018 г.

АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“  2018 Г от 19.09.2018 г.

АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ 2018 Г. ОТ 03.07.2018 Г.

АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“   2018  ГОДИНА ОТ 18.01.2018 ГОДИНА

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ 2018 ГОДИНА 31.01.2018 Г.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ 2018 ГОДИНА

2017 г.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ 2017 ГОДИНА

Списък на класираните външни експерт-оценители към СНЦ „МИГ Гълъбово- Опан“

Заповед №5/14.11.16 г. Във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти-оценители за създаване на база данни с независими външни оценители на МИГ Гълъбово-Опан

Вътрешни правила за избор на външни експерт-оценители, свързани с оценка на проектни предложения подадени по стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Гълъбово – Опан“ от ПРСР 2014-2020

Приложение №1 – Заявление

Приложение №2 – АВТОБИОГРАФИЯ

Приложение №3 – Декларация

Приложение №4 – Контролен лист за административно съответствие и допустимост

Приложение №5 – Обява

Приложение №6 – Декларация

……………………..

Допълнително споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие №РД50-136 от 25.02.2019 г.

Допълнително споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие №РД50-136 от 25.02.2019 г.

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие №РД50-136/21.10.2016г.

Ободрен бюджет към Стратегията за ВОМР – разпределен по мерки

Решение №219/25.01.2016 г. за пререгистрация на СНЦ „МИГ Гълъбово 2011 г“ в СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ –                СТР.1                    СТР.2

Споразумение за партньорство:

стр. 1               стр.2                   стр.3

Протокол на Управителен съвет:

стр.1                стр.2

Протокол на Общо събрание:

стр.1                стр.2                    стр.3

Изтегли информационни брошури от следващите редове:

ПОДМЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

ПОДМЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4. „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

ПОДМЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ ОТ МЯРКА 6 РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПРСР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

ПОДМАРКА 7.2. ИВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ОТ ПРСР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

ПОДМАРКА 7.5.ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ  ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ОТ МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ОТ ПРСР ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

Бюджет по Договор за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19″Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Становището на РОИСВ

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ за 2016 г. от СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО ОПАН“

Преводач