ДРУГИ

Заповеди  за назначаване на Комисии за подбор на проектни предложения

 Заповед № 98/ 11.10.2018 г. на Зам. председателя на УС за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.048 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”

Заповед № 104/12.11.2018 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.068 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 4.1 „ Инвестиции в земеделските стопанства“

Заповед № 110/03.01.2019 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.069 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Заповед № 137/10.07.2019 г. на Зам. председателя на УС за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.222 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”

Заповед № 140/12.09.2019 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.064 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 7.1 „ Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“

Заповед № 169/10.01.2020 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.339 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 7.1 „ Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“

Заповед № 174/31.01.2020 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.172 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 6.4 „ Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

 2020 г.

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ за 2020 г.

2019 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ за 2019 г. ИГРП   от 05.11.2019 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ за 2019 г. от 20.09.2019 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ за 2019 г. от 05.03.2019 г.

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ за 2019 г. 

2018 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“  2018 г. от 19.09.2018 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ“МИГ Гълъбово – Опан“ 2018 г. от 07.08.2018 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ“МИГ Гълъбово – Опан“ 2018 г. от 03.07.2018 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“   2018  г. от 18.01.2018 г.

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ 2018 г. от 31.01.2018 г.

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ 2018 г.

2017 г.

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ 2017 г. 

2016 г.

Документи по подмярка  19.1. „Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19″Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

 

 

Преводач