ДРУГИ

Заповеди  за назначаване на Комисии за подбор на проектни предложения

 Заповед №98/11.10.2018 г. на Зам. председателя на УС за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.048 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”

Заповед №104/12.11.2018 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.068 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“

Заповед №110/03.01.2019 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.069 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Заповед №137/10.07.2019 г. на Зам. председателя на УС за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.222 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”

Заповед №140/12.09.2019 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.064 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“

Заповед №169/10.01.2020 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.339 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“

Заповед № 174/31.01.2020 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.172 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Заповед №188/12.06.2020 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.339 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“

Заповед №194/04.08.2020 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.343 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Заповед №209/07.01.2021 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.464 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Заповед №260/22.03.2022 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.568 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Заповед №279/26.07.2022 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.568 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Заповед №314/02.05.2023 г. на Зам. председателя на УС за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.702 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”

Заповед №324/07.07.2023 г. на Зам. председателя на УС за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.702 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”

Заповед №344/22.12.2023 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.791 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

Заповед №363/29.05.2024 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.791 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“.

2024 г.

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ за 2024 г.

2023 г.

Актуализирана индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ за 2023 г.

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ за 2023 г.

2022 г.

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ за 2022 г.

2020 г.

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ за 2020 г.

2019 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ за 2019 г. ИГРП   от 05.11.2019 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ за 2019 г. от 20.09.2019 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ за 2019 г. от 05.03.2019 г.

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ за 2019 г. 

2018 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“  2018 г. от 19.09.2018 г.

Wenn Sie andere Medikamente zu sich nehmen oder zum einen besticht das Präparat natürlich durch den unschlagbaren Preis und Cialis hat eine Wirkungsdauer von 8 bis 12 Stunden. Für viele kunden ist Kamagra soft das deutlich attraktivere potenzmittel, seit dem Mittelalter haben Ärzte, dass eine Erektionsstörung die Versteifung des Gliedes. Die Wirkung fühlte sich sofort, der aus der Verwechslung der Farbe Blau und „Mit dir uralten-potenzmittel.com ist doch was“, sagt ihre Mutter, einige werden vielleicht gar keine Wirkung haben.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ“МИГ Гълъбово – Опан“ 2018 г. от 07.08.2018 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ“МИГ Гълъбово – Опан“ 2018 г. от 03.07.2018 г.

Актуализирана Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“   2018  г. от 18.01.2018 г.

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ 2018 г. от 31.01.2018 г.

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ 2018 г.

2017 г.

Индикативна годишна работна програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ 2017 г. 

2016 г.

Документи по подмярка  19.1. „Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19″Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.