ДРУГИ

Заповеди  за назначаване на Комисии за подбор на проектни предложения.

 Заповед № 98/ 11.10.2018 г. на Зам. председателя на УС за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.048 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”

Заповед № 104/12.11.2018 г. на Председателя  на УС  за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.068 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 4.1 „ Инвестиции в земеделските стопанства“

Заповед № 110/03.01.2019 г. на Председателя  на УС на Председателя  на УС за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.069 – МИГ Гълъбово – Опан  по подмярка 4.2 „ Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ има сключен договор, както и предмета на сключения договор.

Списък – договори 2014-2020 г.

АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ ЗА 2019 Г от 05.03.2019 г.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ ЗА 2019 Г 

АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ ЗА 2018 Г от 19.09.2018 г.

АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ ЗА 2018 Г ОТ 03.07.2018 Г.

АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ 2018 ГОДИНА

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ 2018 ГОДИНА

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ 2018 ГОДИНА

ИНДИКАТИВEН ГРАФИК ЗА ПРИЕМИТЕ ПО МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА 2017Г.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЕРКИТЕ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ 2017 ГОДИНА

Списък на класираните външни експерт-оценители към СНЦ „МИГ Гълъбово- Опан“

Заповед №5/14.11.16 г. Във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти-оценители за създаване на база данни с независими външни оценители на МИГ Гълъбово-Опан

Вътрешни правила за избор на външни експерт-оценители, свързани с оценка на проектни предложения подадени по стратегията за ВОМР на сдружение „МИГ Гълъбово – Опан“ от ПРСР 2014-2020

Приложение №1 – Заявление

Приложение №2 – АВТОБИОГРАФИЯ

Приложение №3 – Декларация

Приложение №4 – Контролен лист за административно съответствие и допустимост

Приложение №5 – Обява

Приложение №6 – Декларация

……………………..

Допълнително споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие №РД50-136 от 25.02.2019 г.

Допълнително споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие №РД50-136 от 25.02.2019 г.

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие №РД50-136/21.10.2016г.

Ободрен бюджет към Стратегията за ВОМР – разпределен по мерки

Решение №219/25.01.2016 г. за пререгистрация на СНЦ „МИГ Гълъбово 2011 г“ в СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ –                СТР.1                    СТР.2

Споразумение за партньорство:

стр. 1               стр.2                   стр.3

Протокол на Управителен съвет:

стр.1                стр.2

Протокол на Общо събрание:

стр.1                стр.2                    стр.3

Изтегли информационни брошури от следващите редове:

ПОДМЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ от МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

ПОДМЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4. „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

ПОДМЯРКА 6.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ ОТ МЯРКА 6 РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПРСР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

ПОДМАРКА 7.2. ИВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИИ В ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ОТ ПРСР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

ПОДМАРКА 7.5.ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ  ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ОТ МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ОТ ПРСР ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

Бюджет по Договор за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности “ на мярка 19″Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Становището на РОИСВ

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“  и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ за 2016 г. от СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО ОПАН“

Преводач