Подмярка 7.2. „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

Краен срок 09.07.2019 г.

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на „МИГ Гълъбово – Опан“ – Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

Насоки за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти  по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ       “ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ за прием 2019 г.

Краен срок 09.06.2019 г.

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на „МИГ Гълъбово – Опан“ – Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

Насоки за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти  по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ за прием 2019

…………….

Краен срок 07.05.2019 г.

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на „МИГ Гълъбово – Опан“ – Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ 

Насоки за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ за прием 2019

1. Приложение № 1 – Указания за попълване и подаване на проектно предложение

2. Приложение №2 – Таблица за допустимите инвестиции

3. Приложение №3 – Декларация по чл. 19 и чл. 20 от ЗЗЛД

4. Приложение №4 – Декларация за нередности

5. Приложение №5 – Декларация към чл.24 ал.1 т. 28 от Наредба № 22/14.12.2015 г.

6. Приложение №6 – Декларация по чл. 3 и 4 от ЗМСП

7. Приложение №7 – Формуляр за мониторинг

8а. Приложение №8а – Декларация за размера на получените държавни помощи

8в. Приложение №8в – Указания за попълване на декларация за мин.помощи

9. Приложение №9 – Анализ разходи – ползи

9а. Приложение №9а – Анализ разходи – ползи

12. Приложение №12 – Административно съответствие и допустимост

13. Приложение №13 – Техническа и финансова оценка

14. Приложение №14 – Основна информация за проектното предложение

15. Приложение №15 -Декларация неприложимост на документи по 19.2

16. Приложение №16 – Заявление за профил в ИСУН – ръководител

17. Приложение №17 – Заявление за профил в ИСУН – упълномощени

18. Приложение №18 – Декларация за съгласие за предоставяне на данни на НСИ

19. Приложение №19 – Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

20. Приложение №20 – Декларация за двойно финансиране и изкуствено създадени условия

21. Приложение №21 – Образец на запитване за оферта

Приложение 1 – Административен договор

Приложение № 2 – Документи към искане за междинно и окончателно плащане

Приложение № 3 – Застрахователни рискове

……………………краен срок 10.10.2018 г.

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на „МИГ Гълъбово – Опан“ – Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ Начало: 23.07.2018 г.  Краен срок: 10.10.2018 г.  17.00 ч.

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ за прием 2018 г.

……………………краен срок 26.09.2018 г.

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ Гълъбово – Опан“ – Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ Начало: 23.07.2018 г. Краен срок: 26.09.2018 г. 17.00 ч.

Насоки за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ за прием 2018 г.

……………………краен срок 26.08.2018 г.

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ Гълъбово – Опан“ – Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ Начало: 23.07.2018 г. Краен срок: 26.08.2018 г. 17.00 ч.

Насоки за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ за прием 2018 г.

Приложение 1 – Указания за попълване и подаване на проектно предложение

Приложение 2 – ТДИД_19.2

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация към чл.24 ал.1 т. 28 от Н №22

Приложение 6 – Декл. по чл. 3 и 4 от ЗМСП

Приложение 7 – Формуляр за мониторинг.

Приложение 8а – Декларация за размера на получените държавни помощи

Приложение 8б – Декларация за минимални и държавни помощи

Приложение 8в – Указания за попълване на декларация за мин.помощи

Приложение 9 – Анализ разходи – ползи

Приложение 9а – Анализ разходи ползи

Приложение 12 – Критерии за административно съответствие и допустимост

Приложение 13 – Критерии за техническа и финансова оценка

Приложение 14 – Основна информация за проектното предложение

Приложение 15 – Декларация_неприложимост_документи_по_19.2

Приложение 16 – Заявление за профил в ИСУН- ръководител

Приложение 17 – Заявление за профил в ИСУН-упълномощени

Приложение 18 – Декларация НСИ

Приложение 19 – Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

Приложение 20 – Декларация за двойно финансиране и изк_създ_ условия

Приложение 21 – Образец_на_запитване_за_оферта

Преводач