Подмярка 7.2.

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан

 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:
 • Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”.
 1. Допустими кандидати:
 • Общини;
 • Юридически лица с нестопанска цел;
 • Читалища;
 • Общински предприятия;
 • Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината.
 1. Допустимите дейности:
 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи

общински пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;

 • Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.
 1. Допустими разходи:

а) Изграждане, придобиване, вкл. отпускане на лизинг, подобренията на недвижимо

имущество;

б) Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с разходите по букви „а“ и „б“, напр. хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, вкл. проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществи-мост продължават да бъдат разход, който отговаря на условията дори когато на база на техните резултати не се правят разходи по букви „а“ и „б“;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Допустими за финансиране са категориите разходи за проекти към стратегията за ВОМР, съгласно чл. 20 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието,храните и горите, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22):

 1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;
 2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
 3. определени като допустими разходи в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на Постановление № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми.

Разходите са допустими за финансиране от ЕЗФРСР единствено когато ДФЗ действително е изплатил съответната помощ до 31 декември 2023 г.

 1. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Начало: 23.07.2018 год.  Краен срок: 28.08.2018 год. -17.00 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 1. Бюджет на приема:

1 056 148 лева.

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

Максимална стойност на разходите по проекта – 150 000 евро.

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. В случаите за ЮЛНЦ и читалища, когато се установи потенциал за генериране на приходи – 75% финансиране.

За общински предприятия и търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината в зависимост от нотифицираната държавна помощ.

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА точки
1. Наличие на технически/работен проект, приложен към заявлението за подпомагане. 10
2. При изпълнение на СМР за което се изисква работен проект – влязло в сила разрешение за строеж. 10
3.Обекта да обслужва  или се ползва то жители на повече от едно населено място. 10
4. Проекти за развитие/предоставяне на услуги и/ или се ползва от уязвими групи  и малцинства /когато е приложимо/. 5
5. Проекти  за реконструкция и/или ремонт на обекти свързани с културния живот в общината. 10
6. Проекти  за реконструкция и/или ремонт на спортна инфраструктура. 10
7. Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации. 30
8. Устойчивост на проекта. 10
9.Нови методи и/или начини за решаване на местните проблеми и слабости на територията на МИГ. 5
ОБЩО: 100

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Вилияна Вичева – Изпълнителен директор

офис: СНЦ “МИГ Гълъбово – Опан″;

бул. “Република” №47

Област Стара Загора; Община Гълъбово

6280 гр. Гълъбово

телефон (офис): 0418 6 22 46

e-mail: mig_galabovo_opan@abv.bg

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 1. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020)

Насоки за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ за прием 2018 г.

Приложение 1 – Указания за попълване и подаване на проектно предложение

Приложение 2 – ТДИД_19.2

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация към чл.24 ал.1 т. 28 от Н №22

Приложение 6 – Декл. по чл. 3 и 4 от ЗМСП

Приложение 7 – Формуляр за мониторинг.

Приложение 8а – Декларация за размера на получените държавни помощи

Приложение 8б – Декларация за минимални и държавни помощи

Приложение 8в – Указания за попълване на декларация за мин.помощи

Приложение 9 – Анализ разходи – ползи

Приложение 9а – Анализ разходи ползи

Приложение 12 – Критерии за административно съответствие и допустимост

Приложение 13 – Критерии за техническа и финансова оценка

Приложение 14 – Основна информация за проектното предложение

Приложение 15 – Декларация_неприложимост_документи_по_19.2

Приложение 16 – Заявление за профил в ИСУН- ръководител

Приложение 17 – Заявление за профил в ИСУН-упълномощени

Приложение 18 – Декларация НСИ

Приложение 19 – Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

Приложение 20 – Декларация за двойно финансиране и изк_създ_ условия

Приложение 21 – Образец_на_запитване_за_оферта

Преводач