Подмярка 7.2.

 

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ за прием 2018 г.

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан

 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

 

 • Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”.

 

 1. Допустими кандидати:

 

 • Общини;
 • Юридически лица с нестопанска цел;
 • Читалища;
 • Общински предприятия;
 • Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината.

 

 1. Допустимите дейности:

 

 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи

общински пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;

 • Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони.

 

 1. Допустими разходи:

 

а) Изграждане, придобиване, вкл. отпускане на лизинг, подобренията на недвижимо

имущество;

б) Закупуване или вземане на лизинг на нови машини и оборудване, до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с разходите по букви „а“ и „б“, напр. хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, вкл. проучвания за техническа осъществимост. Проучванията за техническа осъществимост продължават да бъдат разход, който отговаря на условията дори когато на база на техните резултати не се правят разходи по букви „а“ и „б“;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

 

Авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с инвестицията.

За проекти, по които бенефициентите са възложители по Закона за обществените поръчки, авансовото плащане се извършва след провеждане на всички процедури (за строителство) и сключване на договор за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 

 

 1. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

 

Начало: 23.07.2018 год.  Краен срок: 10.10.2018 год.  17.00 часа.

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 

 1. Бюджет на приема:

 

1 056 148 лева.

 

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.

Максимална стойност на разходите по проекта – 150 000 евро.

 

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. В случаите за ЮЛНЦ и читалища, когато се установи потенциал за генериране на приходи – 75% финансиране.

За общински предприятия и търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината в зависимост от нотифицираната държавна помощ.

 

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА точки
1. Наличие на технически/работен проект, приложен към заявлението за подпомагане. 10
2. При изпълнение на СМР за което се изисква работен проект – влязло в сила разрешение за строеж. 10
3.Обекта да обслужва  или се ползва то жители на повече от едно населено място. 10
4. Проекти за развитие/предоставяне на услуги и/ или се ползва от уязвими групи  и малцинства /когато е приложимо/. 5
5. Проекти  за реконструкция и/или ремонт на обекти свързани с културния живот в общината. 10
6. Проекти  за реконструкция и/или ремонт на спортна инфраструктура. 10
7. Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации. 30
8. Устойчивост на проекта. 10
9.Нови методи и/или начини за решаване на местните проблеми и слабости на територията на МИГ. 5
ОБЩО: 100

 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили по               приоритетните критерии минимален брой – 5т.

 

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Лице за контакт: Вилияна Вичева – Изпълнителен директор

офис: СНЦ “МИГ Гълъбово – Опан″;

бул. “Република” №47

Област Стара Загора; Община Гълъбово

6280 гр. Гълъбово

телефон (офис): 0418 6 22 46

e-mail: mig_galabovo_opan@abv.bg

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 

 

 1. Начин за подаване на проектни предложения:

 

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020)

 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:
 • Подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”.
 1. Допустими кандидати:
 • Общини;
 • Юридически лица с нестопанска цел;
 • Читалища;
 • Общински предприятия;
 • Търговски дружества по Търговския закон, чиито собственик на капитала е общината.
 1. Допустимите дейности:
 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи

общински пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;

 • Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони;
 • Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни;
 • Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, заку