Подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“

2019 г.

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан

Насоки за кандидатстване

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти

Приложения към Условия за кандидатстване

Приложения към Условия за изпълнение на одобрените проекти

2019-2020 г.

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан

Насоки за кандидатстване

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти

Приложения към Условия за кандидатстване

Приложения към Условия за изпълнение на одобрените проекти

Преводач