Подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“

2019-2020 г.

Втори  срок на прием – до 17.00 часа на 11.06.2020 г.

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан

Насоки за кандидатстване

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти

Приложения към Условия за кандидатстване

Приложения към Условия за изпълнение на одобрените проекти

Първи   срок на прием – до 17.00 часа на 09.01.2020 г.

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан

Насоки за кандидатстване

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти

Приложения към Условия за кандидатстване

Приложения към Условия за изпълнение на одобрените проекти

2019 г.

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан

Насоки за кандидатстване

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти

Приложения към Условия за кандидатстване

Приложения към Условия за изпълнение на одобрените проекти

Преводач