Подмярка 7.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно т.7 подточка 2 от Стратегия ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан качени на 08.05.2018 г. следните насоки за кандидатстване и образци на документи по Подмярка 7.1 „ Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”.

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан

 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:
 • Подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан”.
 1. Допустими кандидати:
 • Юридически лица с нестопанска цел регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

Кандидатите се подпомагат, при условие че:

 • нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
 • не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
 • не са в производство по ликвидация;
 • нямат изискуеми публични задължения към държавата;
 1. Допустимите дейности:
 • Проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство;
 • Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или промотиране на нематериалното културно наследство;
 • Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;
 • Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор – и/или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции – /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното културно наследство и разнообразяването на културния живот на населението;
 • Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство на селата;
 • Популяризиране, насърчаване и организиране на различни спортни прояви и създаване спортна култура, посредством провеждането на спортни мероприятия, състезания, демонстрации или участие в различни спортни дейности за укрепване на здравето и борбата със стреса.
 1. Допустими разходи:
 • Разходи за проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на допустимите дейности: изработка на рекламни материали, промоционални клипове в т.ч. краеведски изследвания и отпечатване на материали (дипляни, книги) и други рекламни дейности.
 • Разходи за организация и провеждане на различни мероприятия/ събития във връзка с местни културни обичаи и традиции, опазване на природното наследство и спортни инициативи – /фестивали, събори, празници, обичаи, състезания, турнири/ и други.
 • Разходи за закупуване на традиционни фолклорни костюми за самодейни колективи към читалищата, работещи в сферата на съхраняване на местните традиции и обичаи.
 • Разходи за материално техническото обезпечаване – спортна екипировка, необходима за реализиране на проекта.
 • Закупуване на оборудване (вкл. озвучителна и др.техника), свързано с предвидените в проектите събития.
 • Разходи за опазване на природното наследство – меки мерки, свързани с насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство – информационни кампании сред населението, организиране и провеждане на открити уроци за деца и ученици, екоизлети, конкурси други дейности, насочени към младите хора за повишаване на тяхната екологична култура за опазване на природното наследство, информационни и рекламни материали, семинари, изследвания за биоразнообразието и др.
 • Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;
 • Популяризиране, предаване и възраждане на различните аспекти на културното наследство (например провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции – фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство, организиране на изложби, семинари, създаване на мрежа от присъединени към проекта институции – музеи, музейни сбирки, читалища,Общини, неправителствени организации, както и частни лица/обекти, които подкрепят идеята за утвърждаването на селското наследство като определена културна ценност и др.);
 • Осигуряване на признаване, уважение и популяризиране на нематериалното културно наследство сред обществеността посредством:

– информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания за

нематериалното културно наследство;

– програми за повишаване на заинтересоваността и информираността на обществото и

по-специално на младежта за опазване на природните пространства и на мемориалните

места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно

наследство;

– неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното

културно наследство (напр. предаване на знания и умения, техники и технологии,

свързани с опазването и развитието на традиционните занаяти и др.);

 • Разходи за консултантски услуги – до 7% от общата стойност на допустимите разходи.

Допустими за финансиране са категориите разходи за проекти към стратегията за ВОМР, съгласно чл. 20 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22):

 1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;
 2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
 3. определени като допустими разходи в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на Постановление № 161  за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми.

Разходите са допустими за финансиране от ЕЗФРСР единствено когато ДФЗ действително е изплатил съответната помощ до 31 декември 2023 г.

 1. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Начало: 09.08.2018 г.                  Краен срок: 13.09.2018 год. -17.00 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 1. Бюджет на приема:

117 350 лева.

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минимална стойност на допустимите разходи – 1 000 евро.

Максимална стойност на разходите по проекта – 10 000 евро.

За ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи.

В случаите за ЮЛНЦ и читалища, когато се установи потенциал за генериране на приходи 75% финансиране.

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ 7.1 точки
1.Проекти, които не генерират приходи и са в обществен интерес. 10
2.Дейностите по проекта съхраняват и опазват уникалното културно историческо наследство на територията. 10
3.Проекти, които се изпълняват с партньорство от територията на МИГ. 10
4.Проекти свързани със спортни дейности. 10
5.Проекти, които се изпълняват на територията на повече от едно населено място. 10
6.Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги. 10
7.Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации. 30
8. В проекта са включени уязвими групи и малцинства. 10
ОБЩО: 100

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Вилияна Вичева – Изпълнителен директор

офис: СНЦ “МИГ Гълъбово – Опан″;

бул. “Република” №47

Област Стара Загора; Община Гълъбово

6280 гр. Гълъбово

телефон (офис): 0418 6 22 46

e-mail: mig_galabovo_opan@abv.bg

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 1. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) .

Насоки за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово-Опан ни обединява” от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ за прием 2018 г.

Приложение 1 – Основна информация за проектното предложение

Приложение 2 – ТДИД_19.2

Приложение 3 – Декларация по чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД

Приложение 4 – Декларация за нередности

Приложение 5 – Декларация към чл.24 ал.1 т. 28 от Н №22

Приложение 6 – Декл. по чл. 3 и 4 от ЗМСП

Приложение 7 – Формуляр за мониторинг.

Приложение 8 – Декларация за размера на получените държавни помощи

Приложение 9 – Декларация за минимални и държавни помощи

Приложение – 9а – Указания за попълване на декларация за мин.помощи

Приложение 10 – Анализ_разходи_ползи

Приложение 10 – Анализ_разходи_ползи

Приложение 11 – Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

Приложение 12 – Декларация_неприложимост_документи_по_19.2

Приложение 13 – Образец_на_запитване_за_оферта

Приложение 14 – Декларация НСИ

Приложение 15 – Критерии за административно съответствие и допустимост

Приложение 16 – Критерии за ТФО

Преводач