Подмярка 7.1

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по подмярка 7.1 „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан

Насоки за кандидатстване

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти 

Приложения към Условия за кандидатстване:


Приложение № 1 – Основна информация за проектното предложение

Приложение № 2 – Таблица за допустимите инвестиции

Приложение № 3 – Декларация по чл. 19 и чл. 20 от ЗЗЛД

Приложение № 4 – Декларация за нередности

Приложение № 5  – Декларация към чл. 24, ал.1, т. 8 от Наредба № 22/14.12.2015г.

Приложение № 6 – Декларация по чл. 3 и чл.4 от ЗМСП

Приложение № 7 – Формуляр за мониторинг

Приложение № 8 – Споразумение за партньорство

Приложение № 9 – Декларация за минимални и държавни помощи

Приложение № 9а – Указания за попълване на декларация за минимални и държавни помощи

Приложение № 10 – Анализ разходи – ползи във формат „.doc“

Приложение № 10а – Анализ разходи – ползи  във формат  „.xls“

Приложение № 11 – Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

Приложение № 12 – Декларация за неприложими документи

Приложение № 13 – Образец на запитване за оферта

Приложение № 14 – Декларация за съгласие за предоставяне на данни от НСИ

Приложение № 15 – Оценителна таблица „Административно съответствие и допустимост“

Приложение № 16 – Оценителна таблица „Техническа и финансова оценка“

Приложение № 17 – Декларация за липса на изкуствено създадени условия

Приложения към Условия за изпълнение на одобрените проекти:


Приложение № 1 – Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – ЗУСЕСИФ

Приложение № 2 – Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – ЗОП

Приложение № 3 – Застрахователни рискове

Приложение № 4 – Документи към искане за междинно/окончателно плащане

 

Преводач