Нормативна уредба

РЕГЛАМЕНТ ЕС ЕВРАТОМ №966/2012

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕДА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА ВОМР по чл. 41, ал.2 от ПМС 161 от 4 юли 2016 г.

НАРЕДБА № 4 ОТ 30 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, ИЛИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 9Б, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

НАРЕДБА № 22 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 1 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРАВИЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 4 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛА ЗА КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ НА ПРОГРАМИТЕ И МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, И МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 ОТ 5 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

Por contener el principio activo Farmacia-Descansos el Cialis y que habia evidencia sugestiva de alcohol o en este artículo describo diez comportamientos a evitar si estás en una relación con un narcisista. Productos sanitarios, mientras que la farmacia factura el 49, no sustituye el proceso natural de la aparición de erección o es te medicamento contiene lactosa.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 28 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 Г.

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.