Нормативна Уредба

НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.4 „ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. /Издадена от Министерството на земеделието и храните- Обн. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 12 Юли 2016г./

……………………

НАРЕДБА № 16 ОТ 30 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. /В сила от 04.08.2015 г. – Издадена от Министерството на земеделието и храните – Обн. ДВ. бр.59 от 4 Август 2015г./

…………………….

НАРЕДБА № 22 ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. /В сила от 18.12.2015 г. – Издадена от Министерството на земеделието и храните- Обн. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г./

……………………

…………………………

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

Национална селска мрежа

Община Гълъбово

Фонд ФЛАГ

Министерство на земеделието и храните

Министерство на регионалното развитие
Министерство на околната среда и водите
Министерство на финансите
Министерство на икономиката и енергетиката

 

Преводач