Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 2020 г. 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

«МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЪЛЪБОВО – ОПАН»

Обявява

прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово -Опан”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

по

                      ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG06RDNP001-19. 464                                    МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН ПОДМЯРКА 4.2  „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Обява

Условия за кандидатстване

Документи за попълване към Условия за кандидатстване

Документи за информация към Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Документи за информация  към Условия за изпълнение

ОБЯВА

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ Гълъбово – Опан“

Условия за кандидатстване с проектни предложения

Приложения за попълване към Условия за кандидатстване с проектни предложения

Приложения за информация към Условия за кандидатстване с проектни предложения

Условия за  изпълнение на одобрените  проектни предложения

Приложения за информация към Условия за  изпълнение на одобрените  проектни предложения

2019 – 2020 г.

Втори  срок на прием – до 17.00 часа на 11.06.2020 г.

ОБЯВА

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ Гълъбово – Опан“

Насоки за кандидатстване

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

Приложения към Условия за кандидатстване с проектни предложения

Приложения към Условия за  изпълнение на одобрените  проектни предложения

 

Първи срок на прием – до 17.00 часа на 27.02.2020 г.

ОБЯВА

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ Гълъбово – Опан“

Насоки за кандидатстване

 

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

Приложения към Условия за кандидатстване с проектни предложения

Приложения към Условия за  изпълнение на одобрените  проектни предложения

2018 г.

ОБЯВА

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ Гълъбово – Опан“

Насоки за кандидатстване

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

Приложения към Условия за кандидатстване с проектни предложения

Приложения към Условия за  изпълнение на одобрените  проектни предложения