Подмярка 4.2

 

Съгласно т.7 подточка 2 от Стратегия ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан качени на 04.07.2018 г. следните насоки за кандидатстване и образци на документи по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ Гълъбово – Опан“

ОБЯВА

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие

за територията на МИГ Гълъбово – Опан

 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ Гълъбово – Опан“

 1. Допустими кандидати:
 • Земеделски производители (физически и юридически лица), регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • Предприятия (физически и юридически лица).

Кандидатите следва да отговарят на критериите за микро или  малко предприятие и да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидати, земеделски производители, които отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.

 1. Допустимите дейности:
 • внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 • внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 • намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 • постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
 • подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 • опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
 • подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
 • подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 • подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.
 1. Допустими разходи:
 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • Разходите по изготвяне на планове за управление на горите или еквивалентни на тях инструменти;
 • Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.
 1. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Начало: 08.10.2018 год.  Краен срок: 02.01.2019 год.  17:00 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 1. Бюджет на приема:

205 362,00 лв.

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 150 000 евро.

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ точки
1. Проекти с инвестиции в енергоспестяващи технологии. 5
2. Проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са извършвали дейност. С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде определен брой работни места:

До 2 работни места – 5т.

От 3 до 5 работни места – 10 т.

Над 6 работни места – 15 т.

15
3. Проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейност. С извършване на инвестицията кандидатът ще запази съществуващите /към края на предходната календарна година/ и ще създаде определен брой нови работни места:

До 2 работни места – 5т.

От 3 до 5 работни места – 10 т.

Над 6 работни места – 15 т.

15
4. Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации. 30
5. Капацитет по изпълнение и управление на проекти. 5
6. Гарантирана е устойчивост на проекта. 10
7. На лице са ясно измерими крайни резултати и цели. 10
8.Възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга. 10
ОБЩО : 100

 

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили по             приоритетните критерии минимален брой – 5т.

 

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Лице за контакт: Вилияна Вичева – Изпълнителен директор

офис: СНЦ “МИГ Гълъбово – Опан“,

бул. “Република” №47,

Област Стара Загора, Община Гълъбово,

6280 гр. Гълъбово,

телефон (офис): 0418 6 22 46

e-mail: mig_galabovo_opan@abv.bg

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 

 1. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

4.2. НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Приложение №1 – Основна информация за проектното предложение

2.Приложение №2 – ТДИД_19.2

3. Приложение №3 – Декларация по чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД

4.Приложение №4 – Декларация за нередности

5.Приложение № 5 – Декларация към чл.24 ал.1 т. 28 от Н №22

6.Приложение №6 – Декл. по чл. 3 и 4 от ЗМСП

7.Приложение №7 – Декларация за изчисление на МСПО

8.Приложение №8_Образец_на_запитване_за_оферта

9. Приложение №9 – Бизнес_план

9. Приложение №9 Бизнес план

10.Приложение №10 – Декларация за държавни помощи

11.Приложение №11- Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

12. Приложение № 12 -Декларация_неприложимост_документи_по_19.2

13.Приложение №13 – Декларация_за_видовете_и_количества_суровини

14.Приложение №14 – Формуляр за мониторинг

15. Приложение № 15 – Декларация НСИ

16. Приложение №16 – Административно съответствие и допустимост

17. Приложение №17 – Техническа и финансова оценка

18.Приложение № 18- Декларация за двойно финансиране и изкуствено създадени условия

Преводач