Подмярка 4.1

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан

1.Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ Гълъбово – Опан“

2. Допустими кандидати:

 • Физически и юридически лица
 • Индивидуални бенефициенти:
 1. Регистрирани като земеделски производители по ЗПЗП.
 2. Минималният СПО (стандартен производствен обем) на стопанството е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.
 3. Юридически лица доказват доход от земеделска дейност и/или участие и подпомагане по СЕПП (доходът се доказва с документи за последен приключил финансов период).

3. Допустимите дейности:

 • внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
 • насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
 • опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или
 • повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
 • подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
 • подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
 • осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

4. Допустими разходи:

 • Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 • Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;
 • Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • Разходи за закупуване на земя до 10% от общия размер на допустимите инвестиционни разходи.

Допустими за финансиране са категориите разходи за проекти към стратегията за ВОМР, съгласно чл. 20 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието, храните и горите, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г. , изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 25 Август 2017 г. (Наредба № 22):

 1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;
 2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;
 3. определени като допустими разходи в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на Постановление № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми.

Разходите са допустими за финансиране от ЕЗФРСР единствено когато ДФЗ действително е изплатил съответната помощ до 31 декември 2023 г.

5. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Начало: 08.10.2018 год.  Краен срок: 09.11.2018 год. – 17.00 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

6. Бюджет на приема:

528 074,00 лв.

7. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 150 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 200 000 евро.

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

8. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ Точки
1.Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата. 10
2. Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства.

С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде определен брой работни места:

До 2 работни места – 5т.

От 3 до 5 работни места – 10 т.

Над 6 работни места – 15 т.

15
3.Проекти, съдържащи инвестиции, необходими за извършване на конверсия към биологично земеделско производство. 10
4. Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации. 30
5. Капацитет по изпълнение и управление на проекти. 10
6. Гарантирана е устойчивост на проекта. 10
7. На лице са ясно измерими крайни резултати и цели. 10
8.  Кандидата не е подпомаган за същата инвестиция през последните 2 години. 5
ОБЩО : 100

9. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Вилияна Вичева – Изпълнителен директор

офис: СНЦ “МИГ Гълъбово – Опан″,

бул. “Република” №47,

Област Стара Загора, Община Гълъбово,

6280 гр. Гълъбово

телефон (офис): 0418 6 22 46

e-mail: mig_galabovo_opan@abv.bg

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

10. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).
….
Подмярка 4.1

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 4.1 

1. Приложение №1 – Основна информация за проектното предложение

2.Приложение №2 – Таблица за допустимите инвестиции_19.2

3. Приложение № 3 Декларация СПО

4. Приложение №4 – Декларация чл.19 и 20

5.Приложение №5 – Декларация за нередности

6. Приложение №6 – Декларация Пр. 6 от Наредба№22 от 14.12.2015 г.

7. Приложение № 7 – Декларация НСИ

8. Приложение №8 – Декларация по чл. 4а, ал.1 от ЗМСП

9. Приложение №9 – Бизнес план

9. Приложение №9 – Бизнес план

10.Приложение № 10 – Формуляр за мониторинг

11.Приложение №11 – Декларация за самоходна техника

12. Приложение № 12 -Декларация_неприложимост_документи_по_19.2

13.Приложение №13- Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

14.Приложение № 14 – Справка декларация за приходи от земеделие

15. Приложение №15 – Административно съответствие и допустимост

16. Приложение №16 – Техническа и финансова оценка

17.Приложение 17 – Декларация за двойно финансиране и изкуствено създадени условия

Преводач