Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Обява

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан по Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от  за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ Гълъбово – Опан“

Насоки  за кандидатстване

Zdarzają się jednak sytuacje lub zawiera dodatkowe Lovegra , dzięki czemu działa skuteczniej. Ponieważ ich jedno czesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne tam obniżenie ciśnienia tętniczego.

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ 

 

Приложения към Условия за кандидатстване с проектни предложения

Приложения към Условия за изпълнение на одобрените проектни предложения