Подмярка 6.4

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Гълъбово – Опан

  1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:

Подмярка подмярка 6.4 „Инвестициионна подкрепа в неземеделски  дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие

на СНЦ“ МИГ Гълъбово – Опан“

  1. Допустими кандидати:

Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ.

  1. Допустимите дейности:

3.1.  Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);

3.2. Производство или преработка на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

3.3.  Развитие на услуги във всички сектори;

3.4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

3.5. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

  1. Допустими разходи:

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от одобрената финансова помощ.

  1. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

Начало: 06.02.2019 год.  Краен срок: 18.03.2019 год.  17:00 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

  1. Бюджет на приема:
  2. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 10 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 150 000 евро.

Финансовата помощ  не може да надвишава  70 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“..

  1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА точки
1. Капацитет по изпълнение и управление на проекти. 5
2. Проекти за производствени дейности. 5
3.Над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации. 30
4.  Възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга 10
5. Проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са извършвали дейност. С извършване на инвестицията кандидатът ще създаде определен брой работни места:

До 2 работни места – 5т.

От 3 до 5 работни места – 10 т.

Над 5 работни места – 15 т.

15
6. Проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейност. С извършване на инвестицията кандидатът ще запази съществуващите /към края на предходната календарна година/ и ще създаде определен брой нови работни места:

До 2 работни места – 5т.

От 3 до 5 работни места – 10 т.

Над 5 работни места – 15 т.

15
7. От реализацията на проекта ще се ползват  уязвими групи и малцинства. 5
8. Гарантирана устойчивост на проекта. 15
ОБЩО : 100

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката са получили по приоритетните критерии минимален брой – 5т.

  1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Вилияна Вичева – Изпълнителен директор

офис: СНЦ “МИГ Гълъбово – Опан“,

бул. “Република” №47,

Област Стара Загора, Община Гълъбово,

6280 гр. Гълъбово,

телефон (офис): 0418 6 22 46

e-mail: mig_galabovo_opan@abv.bg

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

  1. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ – 6.4

1. Приложение № 1 – Основна информация за проектното предложение 6.4

1. Приложение №1 към Раздел II от насоки – ДОГОВОР_19.2_ЗУСЕСИФ

2.Приложение №2 – ТДИД_19.2

3. Приложение №3 – Декларация по чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД

4.Приложение № 4 – Декларация към чл.24 ал.1 т. 28 от Н №22

5. Приложение 5 – Декларация за нередности

6. Приложение 6 – Декл. по чл. 3 и 4 от ЗМСП

7. Приложение 7 – Декларация за размера на получените държавни помощи

8. Приложение 8 – Декларация за минимални и държавни помощи

8а. Указания за попълване на декларация за мин.помощи

9. Приложение №9 – Бизнес_план

9. Приложение №9 Бизнес план

10.Приложение №10_Образец_на_запитване_за_оферта

11.Приложение №11- Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

12.Приложение 12 – Декларация за двойно финансиране и изкуствено създадени условия

13. Приложение № 13 – Декларация НСИ

14. Приложение № 14 Декларация СПО

15.Приложение № 15 – Справка декларация за приходи от земеделие

16. Приложение № 16 – Формуляр за мониторинг

17. Приложение № 17 -Декларация_неприложимост_документи_по_19.2

18. Приложение №18 – Административно съответствие и допустимост

19. Приложение №19 – Техническа и финансова оценка

Приложение № 1 към Раздел II – Административен договор

Приложение № 2 към Раздел II – Документи към искане за междинно и окончателно плащане

Приложение № 3 към Раздел II – Застрахователни рискове

……………….

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4

СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ представя за обсъждане:

Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения към Стратегията ВОМР по подмярка 6.4 „Инвестициионна подкрепа в неземеделски  дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Прилагането на подмярка 6.4. е в изпълнение на Приоритет 2 и Специфична цел 1„Разнообразяване на икономическите дейности и увеличаване на заетостта“ от Стратегията за ВОМР.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 026 811 лева.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 150 000 евро

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедура се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 27.09.2018 г. (включително) на следната електронна поща:  mig_galabovo_opan@abv.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст, в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „doc”, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Преводач