Подмярка 6.4

 

 

 

 

 

 

 

Обява за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4 „Инвестициионна подкрепа в неземеделски  дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ Гълъбово – Опан“

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ

1. Приложение № 1 – Основна информация за проектното предложение 6.4

2. Приложение № 2 – ТДИД_19.2

3. Приложение № 3 – Декларация по чл.19 и чл.20 от ЗЗЛД

4. Приложение № 4 – Декларация към чл.24 ал.1 т. 28 от Н №22

5. Приложение № 5 – Декларация за нередности

6. Приложение № 6 – Декл. по чл. 3 и 4 от ЗМСП

7. Приложение № 7 – Декларация за размера на получените държавни помощи

8. Приложение №8 Декларация за минимални и държавни помощи

8.a Приложение №8а Указания за  попълване на декларация за минимални и държавни помощи.

9. Приложение № 9 – Бизнес_план

9. Приложение № 9 Бизнес план

10. Приложение № 10_Образец_на_запитване_за_оферта

11. Приложение № 11- Декларация за липса или наличие на двойно финансиране

12. Приложение № 12 – Декларация за двойно финансиране и изкуствено създадени условия

13. Приложение № 13 – Декларация за предоставяне на данни от НСИ

14. Приложение № 14 – Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем

15. Приложение № 15 – Справка декларация за приходи от земеделие

16. Приложение № 16 – Формуляр за мониторинг

17. Приложение № 17 -Декларация_неприложимост_документи_по_19.2

18. Приложение № 18 – Административно съответствие и допустимост

19. Приложение № 19 -Техническа и финансова оценка

20. Приложение № 20 – Декларация уязвими групи и малцинства

21. Приложение № 21 – Декларация услуги на уязвими групи и малцинства

 

 

 

 

Преводач