Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

2021 г.

Проект на документация по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.568 МИГ Гълъбово – Опан – Подмярка   6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

ДОКУМЕНТИ:

  1. Проект на обява;
  2. Проект на Условия за кандидатстване;
  3. Проект на Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
  4. Проект на Документи за информация към Условията за кандидатстване;
  5. Проект на Условия за изпълнение
  6. Проект на Документи към Условията за изпълнение.

2020 г.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

«МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЪЛЪБОВО – ОПАН»

Обявява

прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово -Опан”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

по

                      ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА                                                           ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ BG06RDNP001-19. 343 МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН                                     ПОДМЯРКА 6.4  „ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

 

ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Обява

Условия за кандидатстване

Документи към Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Документи към Условия за изпълнение

 

 

Обява

за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски  дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“

Насоки за кандидатстване

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

 

Приложения  към I. Условия за кандидатстване с проектни предложения

Приложения към II. Условия за изпълнение на одобрените проектни предложения

2019 г.

Обява

за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски  дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ Гълъбово – Опан“

Насоки за кандидатстване

с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и условията за изпълнение на одобрените проекти по Подмярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ“ МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

Приложения  към I. Условия за кандидатстване с проектни предложения

Приложения към II. Условия за изпълнение на одобрените проектни предложения

 

 

 

 

Преводач