Европа инвестира

Съдържание
        Европейски земеделски фондове
        Европейски земеделски фонд за гарантиране на земеделието (ЕЗФГЗ)
        Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
        Подходът ЛИДЕР
        Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013)
        Национален стратегически план за развитие на селските райони
        Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005 от 20 септември 2005 г.
        Национална селска мрежа

Европейски земеделски фондове

        Отделно от структурните и кохезионния фонд са обособени два земеделски европейски фонда, които финансират селскостопанската политика на ЕС и инвестициите за съхранение и развитие на селските райони в Европа.
 

Европейски земеделски фонд за гарантиране на земеделието (ЕЗФГЗ)

        Този фонд финансира основно пазарна подкрепа за земеделска продукция, директни плащания за фермерите, информационни кампании, специфични ветеринарни мерки и др.
 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

        Фондът финансира националните програми на страните членки за развитие на селските райони. Това е фондът, който субсидира инвестиции в земеделието, преработвателната промишленост, горската индустрия. В селските общини фондът подкрепя проекти за подобряване на инфраструктурата, за стартиране на малък бизнес, за селски туризъм и други алтернативни дейности. Общият размер на средства за периода 2007-2013г., осигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, е 2 602 млн. евро. Националното съфинансиране е 20% (около 631 млн. евро). Общо средствата за развитие на селските райони за периода възлизат на 3 233 млн. евро. Средства от ЕЗФРСР могат да се усвояват чрез кандидатстване по Програма за развитие на селските райони (2007-2013).
 

Подходът ЛИДЕР

        Наименованието ЛИДЕР произтича от абревиатурата "LEADER" на френски език –

Liaisons
Entre
Actions de
Developpement de l’
Economie
Rurale,
което означава “Връзки между дейностите за развитие на икономиката в селските райони”. Самото име показва, че това е метод за мобилизиране на местните общности, който цели да създаде взаимообвързаност на дейностите в селските райони, подчинена на единна логика и съобразена с местните особености на дадена територия. Мерките по ЛИДЕР ще подкрепят изграждането на социален капитал и придобиването на умения за разработване и изпълнение на местни стратегии за развитие на селските райони. Прилагането на подобни стратегии ще допринесе за изпълнение на общите цели на ПРСР.

Подходът ЛИДЕР има седем уникални характеристики, които са се обособили в процеса на неговото прилагане и са идентични за всички страни в Европейския съюз:

 • Териториален подход – основава се на разбирането, че многообразието от селски райони изисква планиране и практическо прилагане на стратегии, които вземат предвид местната околна среда и местните ресурси за всеки отделен район. Териториалният подход се изразява в изискването за разработване на Стратегии за местно развитие, които отчитат силните и слабите страни на дадената територия. За да бъдат стратегиите ефективни, е въведено изискването територията да бъде свързана, с достатъчна критична маса от човешки, финансови и икономически ресурси;
 • Добре функциониращи местни партньорства – обособени като Местни инициативни групи (МИГ), които обединяват активните публични, частни и граждански организации от дадена територия, разработват и осъществяват стратегиите за местно развитие;
 • Подход „отдолу-нагоре” – залага на организирането на ресурсите и управлението на територията въз основа на очакванията, идеите, проектите и инициативите на местните общности; изисква активното участие на местните заинтересовани страни;
 • Многосекторен подход при планирането и прилагането на стратегиите за местно развитие – взаимно сътрудничество между представителите на различните сектори на местно равнище (икономически, културни и свързани с околната среда);
 • Подход на иновациите при използване на местните ресурси – развитие на ресурси, които са неизследвани, пренебрегвани или подценявани до този момент в съответната територия, популяризиране на местните ресурси по нов начин, създаване на нови продукти, внедряване на нови процеси, намиране на нови пазари;
 • Прилагане на проекти за сътрудничество – възможност Местните инициативни групи да предприемат общи проекти с други такива в страната и извън нея;
 • Работа в мрежа – стимулира обмяната на практики и резултати между МИГ, селските райони, администрациите и организациите, участващи в развитието на селските райони, насърчава сътрудничеството чрез създаване на връзки между МИГ.

Мерките по ЛИДЕР ще подкрепят изграждането на социален капитал и придобиването на умения за разработване и изпълнение на местни стратегии за развитие на селските райони. Стратегиите за местно развитие целят устойчивото развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.
 

Програма за развитие на селските райони (2007 – 2013)

        Програмата за развитие на селските райони е насочена към подобряване условията на живот, икономиката и социалната инфраструктура в селските общини на страната.
Селски райони се явяват общините, в които няма населено място с население над 30 хил. души. В България 231 общини са класифицирани като селски и само 33 общини като градски.
Ще бъдат подпомагани дейности на предприемчиви хора и фирми за развитие и подобряване на работната среда, инфраструктурата, туризма, предприемачеството – чрез създаване и развитие на микропредприятия, земеделието, възобновяемите енергийни източници, образованието и др.
Потенциални получатели на безвъзмездната помощ по Програма за развитие на селските райони ще бъдат предимно земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия, общини, читалища и НПО, образователни и квалифициращи институти.
Размерът на помощта е в зависимост от конкретната дейност и ще бъде между 50 % и 100 % от допустимите разходи по проекта.
 

Национален стратегически план за развитие на селските райони

Националният стратегически план за развитие на селските райони (НСПРСР) поставя следните три стратегически цели за периода 2007 – 2013 г.:

 • Развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство и основан на иновации хранително-преработвателен сектор.
 • Опазване на природните ресурси и защита на околната среда в селските райони.
 • Подобряване на качеството на живота и насърчаване на възможностите за заетост в селските райони.

На тази база е структурирана политиката за развитие на селските райони в рамките на четири основни оси:

 • Ос 1 е насочена към повишаване на конкурентоспособността на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горското стопанство.
 • Ос 2 е свързана с развитието на земеделски методи, щадящи околната среда.
 • Дейностите по Ос 3 са насочени към подобряване на качеството на живот и увеличаване на възможностите за заетост в селските райони, като също така допринасят за опазването на културното и природното наследство.
 • Дейностите по Ос 4 целят нарастване на значението на подхода ЛИДЕР като инструмент за децентрализирано управление и интегрирано развитие на селските райони

Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005 от 20 септември 2005 г.

        След реформите в Общата селскостопанска политика на ЕС направени през 2003 г., политиката за развитие на селските райони стана основен приоритет. Съгласно изискванията на Регламент (EО) № 1698/2005 всяка страна-членка на ЕС разработва стратегически план за развитие на селските райони, който направлява усвояването на средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
 

Национална селска мрежа

        На 28.5.2009 г. в Националния дворец на културата се проведе Национална конференция на тема „Една година прилагане на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Представяне на националната селска мрежа”. Присъстваха представители на МЗХ и неговите областни служби, Разплащателна агенция, Национална служба за съвети в земеделието, представители на МИГ и неправителствени организации. Конференцията бе официално открита от инж. Д. Пейчев, заместник-министър на земеделието и храните.
        Министър Валери Цветанов обяви, че стартира Националната селска мрежа (НСМ), която ще даде възможности за обмен на информация и опит между партньорите, добри практики и подкрепа на идеи и проекти за интегрирано развитие на селските райони. Той обобщи, че до момента са стартирали 20 мерки от Програмата за развитие на селските райони, а за една година са приети 9 392 заявления на обща стойност 2,949 млрд. лв., в това число субсидия от около 2,279 млрд. лв.
        Интернет-порталът на Националната селска мрежа ще се разработи на страницата на Националната служба за съвети в земеделието (www.naas.government.bg). Чрез портала участниците в мрежата ще получават информация за дейността й и за мерките на ПРСР, ще могат да задават въпроси по интересуващи ги теми и да обменят информация и идеи помежду си.
 

Европейска селска мрежа – European Rural Development Network

Преводач