Информация по чл. 86 по Наредба 22/14.12.2015 г.

Информация по чл. 86 по Наредба 22/14.12.2015 г.

(2) За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ публикува на интернет страницата си и следната информация:

1. Одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи изменения

  • СТРАТЕГИЯ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ /ДОКУМЕНТИТЕ СА КАЧЕНИ В ДВЕ ЧАСТИ/

ЧАСТ 1                            ЧАСТ 2

2. Всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и  колективния върховен орган.

Общо събрание на 25.01.2019 г. от 11:00 ч. /Отвори поканата от ТУК/ Протокол № 16

Общо събрание на 18.04.2018 г. от 9:30 ч. /Отвори поканата от ТУК/ Протокол № 15

Общо събрание на 31.01.2018 г. от 10 ч.  /отвори поканата от ТУК/ Протокол № 14

Общо събрание на 22.11. 2017 от  9 ч. /отвори поканата от ТУКПротокол № 13

Общо събрание на 27.01.2017 от 11 ч. /отвори поканата от ТУКПротокол № 12

Общо събрание на 10.05.2016 от 11 ч.  /отвори поканата от ТУКПротокол №11 и Решение на ОС

Общо събрание на 26.02.2016 г. от 11 ч. /отвори поканата от ТУКПротокол № 10 и Решение /

Общото събрание 14.12.2015г.  от 09:30  ч. за Промяна в наименованието на сдружението от СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ в СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“ и други. Протокол № 4 и Решение

Управителен съвет на 05.03. 2019 г. от 10 ч отвори поканата от ТУК / Протокол № 48

Управителен съвет на 04.02.2019 г. от 09:00 ч. отвори поканата от ТУК / Протокол № 47

Управителен съвет на 14.01.2019 г. от 10:00 ч. отвори поканата от ТУК / Протокол № 46

Управителен съвет на 03.01.2019 г. от 09:00 ч. отвори поканата от ТУК Протокол № 45

Управителен съвет на 19.12.2018 г. от 09:00 ч. отвори поканата от ТУК / Протокол № 44

Управителен съвет на 23.11.2018 г. от 10:00 ч. отвори поканата от ТУК / Протокол № 43

Управителен съвет на 22.11.2018 г. от 9:00 ч. отвори поканата от ТУК / Протокол № 42

Управителен съвет на 12.11.2018 г. от 09:00 ч отвори поканата от ТУК / Протокол № 41

Управителен съвет на 11.10.2018 г. от 09:00 ч отвори поканата от ТУК / Протокол № 40

Управителен съвет на 02.10.2018 г. от 10:00 ч отвори поканата от ТУК / Протокол № 39

Управителен съвет на 21.09.2018 г. от 09:00 ч отвори поканата от ТУК / Протокол № 38

Управителен съвет на 19.09.2018 г. от 09:00 ч отвори поканата от ТУК / Протокол № 37

Управителен съвет на 07.08.2018 г. от 14:00 ч отвори поканата от ТУК / Протокол № 36

Управителен съвет на 03.07.2018 г. от 10:00 ч. отвори поканата от ТУК/Протокол № 35

Управителен съвет на 18.04.2018 г. от 13:00 ч. отвори поканата от ТУК/Протокол № 34

Управителен съвет на 31.01.2018 г. от 9:30ч. отвори поканата от ТУК / Протокол № 33

Управителен съвет на 26.09.2017 г. от 15 ч. отвори поканата от ТУК Протокол № 32

Управителен съвет на 15.06.2017 г. от 10 ч. отвори поканата от ТУК /  Протокол №31

Управителен съвет на 16.12.2016 г. от 10 ч.  отвори поканата от ТУК / Протокол №30 и Решение на УС

Управителен съвет на 19.09.2016 г. от 10 ч. отвори поканата от ТУК / Протокол №29 и Решение на УС

Управителен съвет на 25.04.2016 г. от 10 ч. отвори поканата от ТУК / Протокол №28 и Решение на УС

3. Актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица или седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, и групата от заинтересовани лица, които представлява;

4. Устав на МИГ и неговите изменения и допълнения

Актуален Устав на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“

Устав на СНЦ ,,МИГ Гълъбово – Опан“-от 22.11.2017 г.

Устав на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“

5. Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки обществените поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок и стойност на поръчките;

6. Профил на купувача съгласно чл.42 от ЗОП

7. (отм. – ДВ, бр.69 от 2017 г, в сила от 25.08.2017 г.)

8. Електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР

9. Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХГ

1. Николай Тонев Колев – в качеството си на Кмет и представляваш Община Гълъбово като представител на публичния сектор на МИГ Гълъбово – Опан
2. Пламен Ганчев Бараков – в качеството си на заместник кмет и представляващ Община Гълъбово и Председател на УС на МИГ Гълъбово – Опан
3. Генчо Донев Колев – в качеството си на Кмет и представляващ Община Опан и като член на УС на МИГ Гълъбово – Опан
4. Надежда Георгиева Желязкова – в качеството си на Управител и представляващ ЕТ „Гоги 08 – Надежда Желязкова” като член на УС
5. Камен Ангелов Жеков – в качеството си на Заместник председател на УС на МИГ Гълъбово – Опан и представляващ „Транспорт инвест 97” АД като член на УС
6. Мариела Иванова Динева – в качеството си на изпълнителен директор на „Транспорт инвест 97“ АД
7. Тихомир Александров Милков – в качеството си на член на Съвета на директорите на „Транспорт инвест 97“ АД
8. Цветан Драгнев Павлов – в качеството си на член на Съвета на директорите на „Транспорт инвест 97“ АД
9. Валентина Иванова Борисова – в качеството си на член на УС
10. Вилияна Георгиева Вичева – в качеството си на изпълнителен директор на МИГ Гълъбово-Опан
11. Елена Миткова Няголова – в качеството си на експерт по прилагане на СВОМР на МИГ Гълъбово-Опан
12. Диана Жекова Гочева – в качеството си на счетоводител на МИГ Гълъбово-Опан
13. Виктория Николаева Колева – в качеството си на технически асистент на МИГ Гълъбово-Опан

10. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ “МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН”

  • За подмярка 6.4

Изменени критерии от 25.02.2019 г. по подмярка 6.4 – Административно съответствие и допустимост

Изменени критерии от 25.02.2019 г. по подмярка 6.4 – Техническа и финансова оценка

11. Решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган за одобрение на проектите

Протокол № 47

Оценителен доклад по процедура BG06RDNP001-19.069 МИГ „Гълъбово – Опан“ Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Приложенията към доклада:

Протокол № 1 от 04.01.2019г.

Протокол № 2 от 28.01.2019г.

Протокол № 3 от 29.01.2019г.

………

Протокол № 42

Оценителен доклад по процедура № BG06RDNP001-19.048 МИГ Гълъбово – Опан Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енерги

Приложенията към доклада:

Протокол № 1 от 12.10.2018г.

Протокол № 2 от 09.11.2018г.

Протокол №3 от 18.11.2018 г.

………

Протокол № 44

Оценителен доклад по процедура  № BG 06RDNP001-19.068 МИГ „Гълъбово – Опан“ подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Приложенията към доклада:

Протокол №1/12.11.18

Протокол №2/20.11.18

Протокол №3/03.12.18

Протокол №4/12.12.18

Протокол №5/18.12.18

12. Всички правила за работа на МИГ

13. Доклади за дейността на финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2018 Г. ЧАСТ 1

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2018 Г. ЧАСТ 2

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2018 Г. ЧАСТ 3

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Гълъбово- Опан“ 2018 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 Г. ЧАСТ 1

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 Г. ЧАСТ 2

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 Г. ЧАСТ 3

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Гълъбово- Опан“ за 2017 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2016 Г. ЧАСТ 1

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2016 Г.ЧАСТ 2

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Гълъбово- Опан“ за 2016 г.

14. Годишни доклади за отчитане изпълнението на ВОМР, представяни пред УО на ПРСР 2014 – 2020

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР за 2018 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР за 2017 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР за 2016г.

Анализ и оценка на територията на МИГ Гълъбово – Опан за възможностите за развитие на иновативни местни туристически услуги

Териториално изследване на възможностите за развитие на биологично земеделие от земеделските производители на територията на МИГ Гълъбово – Опан

 

 

Преводач