Информация по чл. 86 по Наредба 22/14.12.2015 г.

Информация по чл. 86 по Наредба 22/14.12.2015 г.

(2) За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ публикува на интернет страницата си и следната информация:

1. Одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи изменения

  • СТРАТЕГИЯ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“ /ДОКУМЕНТИТЕ СА КАЧЕНИ В ДВЕ ЧАСТИ/

ЧАСТ 1                            ЧАСТ 2

2. Всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и  колективния върховен орган.

Общо събрание на 18.04.2018 г. от 9:30 ч. /Отвори поканата от ТУК/ Протокол № 15

Общо събрание на 31.01.2018 г. от 10 ч.  /отвори поканата от ТУК/ Протокол № 14

Общо събрание на 22.11. 2017 от  9 ч. /отвори поканата от ТУКПротокол № 13

Общо събрание на 27.01.2017 от 11 ч. /отвори поканата от ТУКПротокол № 12

Общо събрание на 10.05.2016 от 11 ч.  /отвори поканата от ТУКПротокол №11 и Решение на ОС

Общо събрание на 26.02.2016 г. от 11 ч. /отвори поканата от ТУКПротокол № 10 и Решение /

Общото събрание 14.12.2015г.  от 09:30  ч. за Промяна в наименованието на сдружението от СНЦ „МИГ Гълъбово 2011“ в СНЦ „МИГ Гълъбово-Опан“ и други. Протокол № 4 и Решение

Управителен съвет на 14.01.2019 г. от 10:00 ч. отвори поканата от ТУК / Протокол № 46

Управителен съвет на 03.01.2019 г. от 09:00 ч. отвори поканата от ТУК Протокол № 45

Управителен съвет на 19.12.2018 г. от 09:00 ч. отвори поканата от ТУК / Протокол № 44

Управителен съвет на 23.11.2018 г. от 10:00 ч. отвори поканата от ТУК / Протокол № 43

Управителен съвет на 22.11.2018 г. от 9:00 ч. отвори поканата от ТУК / Протокол № 42

Управителен съвет на 12.11.2018 г. от 09:00 ч отвори поканата от ТУК / Протокол № 41

Управителен съвет на 11.10.2018 г. от 09:00 ч отвори поканата от ТУК / Протокол № 40

Управителен съвет на 02.10.2018 г. от 10:00 ч отвори поканата от ТУК / Протокол № 39

Управителен съвет на 21.09.2018 г. от 09:00 ч отвори поканата от ТУК / Протокол № 38

Управителен съвет на 19.09.2018 г. от 09:00 ч отвори поканата от ТУК / Протокол № 37

Управителен съвет на 07.08.2018 г. от 14:00 ч отвори поканата от ТУК / Протокол № 36

Управителен съвет на 03.07.2018 г. от 10:00 ч. отвори поканата от ТУК/Протокол № 35

Управителен съвет на 18.04.2018 г. от 13:00 ч. отвори поканата от ТУК/Протокол № 34

Управителен съвет на 31.01.2018 г. от 9:30ч. отвори поканата от ТУК / Протокол № 33

Управителен съвет на 26.09.2017 г. от 15 ч. отвори поканата от ТУК Протокол № 32

Управителен съвет на 15.06.2017 г. от 10 ч. отвори поканата от ТУК /  Протокол №31

Управителен съвет на 16.12.2016 г. от 10 ч.  отвори поканата от ТУК / Протокол №30 и Решение на УС

Управителен съвет на 19.09.2016 г. от 10 ч. отвори поканата от ТУК / Протокол №29 и Решение на УС

Управителен съвет на 25.04.2016 г. от 10 ч. отвори поканата от ТУК / Протокол №28 и Решение на УС

3. Актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица или седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, и групата от заинтересовани лица, които представлява;

4. Устав на МИГ и неговите изменения и допълнения

Актуален Устав на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“

Устав на СНЦ ,,МИГ Гълъбово – Опан“-от 22.11.2017 г.

Устав на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“

5. Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки обществените поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок и стойност на поръчките;

6. Профил на купувача съгласно чл.42 от ЗОП

7. (отм. – ДВ, бр.69 от 2017 г, в сила от 25.08.2017 г.)

8. Електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР

9. Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХГ

1. Николай Тонев Колев – в качеството си на Кмет и представляваш Община Гълъбово като представител на публичния сектор на МИГ Гълъбово – Опан
2. Пламен Ганчев Бараков – в качеството си на заместник кмет и представляващ Община Гълъбово и Председател на УС на МИГ Гълъбово – Опан
3. Генчо Донев Колев – в качеството си на Кмет и представляващ Община Опан и като член на УС на МИГ Гълъбово – Опан
4. Надежда Георгиева Желязкова – в качеството си на Управител и представляващ ЕТ „Гоги 08 – Надежда Желязкова” като член на УС
5. Камен Ангелов Жеков – в качеството си на Заместник председател на УС на МИГ Гълъбово – Опан и представляващ „Транспорт инвест 97” АД като член на УС
6. Мариела Иванова Динева – в качеството си на изпълнителен директор на „Транспорт инвест 97“ АД
7. Тихомир Александров Милков – в качеството си на член на Съвета на директорите на „Транспорт инвест 97“ АД
8. Цветан Драгнев Павлов – в качеството си на член на Съвета на директорите на „Транспорт инвест 97“ АД
9. Валентина Иванова Борисова – в качеството си на член на УС
10. Вилияна Георгиева Вичева – в качеството си на изпълнителен директор на МИГ Гълъбово-Опан
11. Елена Миткова Няголова – в качеството си на експерт по прилагане на СВОМР на МИГ Гълъбово-Опан
12. Диана Жекова Гочева – в качеството си на счетоводител на МИГ Гълъбово-Опан
13. Виктория Николаева Колева – в качеството си на технически асистент на МИГ Гълъбово-Опан

10. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ “МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН”

11. Решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган за одобрение на проектите

Протокол № 42

Оценителен доклад

Протокол № 44

Оценителен доклад по процедура  № BG 06RDNP001-19.068 МИГ „Гълъбово – Опан“ подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Приложенията към доклада:

Протокол №1/12.11.18

Протокол №2/20.11.18

Протокол №3/03.12.18

Протокол №4/12.12.18

Протокол №5/18.12.18

12. Всички правила за работа на МИГ

13. Доклади за дейността на финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 Г. ЧАСТ 1

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 Г. ЧАСТ 2

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 Г. ЧАСТ 3

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2016 Г. ЧАСТ 1

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2016 Г.ЧАСТ 2

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 за 2017 г.

14. Годишни доклади за отчитане изпълнението на ВОМР, представяни пред УО на ПРСР 2014 – 2020

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР за 2017 г.

Анализ и оценка на територията на МИГ Гълъбово – Опан за възможностите за развитие на иновативни местни туристически услуги

Териториално изследване на възможностите за развитие на биологично земеделие от земеделските производители на територията на МИГ Гълъбово – Опан

 

 

Преводач