Информация по чл. 86 ал. 2 от Наредба 22/14.12.2015 г.

1. Одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи изменения

Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово– Опан“

Стратегия за ВОМР на СНЦ  „МИГ Гълъбово– Опан“  с одобрени промени към 25.06.2018г., 25.02.2019г. , 09.07.2019г. и 02.11.2021г.

Одобрен бюджет към Стратегията за ВОМР – разпределен по мерки

2. Всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и  колективния върховен орган

Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“, проведени през 2016 година

Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“, проведени през 2017 година

Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“, проведени през 2018 година

Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“, проведени през 2019 година

Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“, проведени през 2020 година

Протоколи от заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“, проведени през 2021 година

Протоколи от заседания на Общото събрание на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“, проведени през 2017 година

Протоколи от заседания на Общото събрание на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“, проведени през 2018 година

Протоколи от заседания на Общото събрание на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“, проведени през 2019 година

Протоколи от заседания на Общото събрание на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“, проведени през 2020 година

Протоколи от заседания на Общото събрание на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“, проведени през 2021 година

3. Актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на колективния управителен орган

Списък на колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“

Списък на колективния управителен орган на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“

4. Устав на МИГ и неговите изменения и допълнения

Действащ Устав на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“

Изменения и допълнения на Устав

5. Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на обществени поръчки 

6. Профил на купувача съгласно чл.42 от ЗОП

7. Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ има сключен договор

8. Електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР

No Mezcle Viagra con jugo de toronja porque sus propiedades interfieren con el medicamento. Este medicamento no debe usarse con nitratos ni drogas recreativas llamadas “presiones” que contengan amilo o nitrito de butilo, no hay contraindicaciones al uso, por lo que aumenta la presión arterial.

9. Списък на лицата, подписали Декларация  приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8  Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ

10. Критерии за оценка на проекти по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“

Критерии за оценка на проекти към СВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“, актуализирани на 25.02.2019 г.

Критерии за оценка на проекти към СВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“

11. Решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган за одобрение на проектите

Процедура BG06RDNP001-19.048 – подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

Процедура BG06RDNP001-19.064 – подмярка 7.1. „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“

Процедура BG06RDNP001-19.068 – подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Процедура BG06RDNP001-19.069 – подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански  продукти“

Процедура BG06RDNP001-19.172 – подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Процедура BG06RDNP001-19.222 – подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

Процедура BG06RDNP001-19.339– подмярка 7.1. „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ с краен срок 09.01.2020 г.

Процедура BG06RDNP001-19.339– подмярка 7.1. „Територията МИГ Гълъбово – Опан ни обединява“ с краен срок 11.06.2020 г.

Процедура BG06RDNP001-19.343 – подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Процедура BG06RDNP001-19.464 – подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански  продукти“

12. Всички правила за работа на МИГ

Ред за оценка на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“

13. Доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в Централния регистър при Министерство на правосъдието

2016 година

Обобщен годишен доклад за дейността

Годишен финансов отчет

2017 година

Годишен доклад за дейността 

Годишен финансов отчет 

2018 година

Годишен доклад за дейността 

Годишен финансов отчет 

2019 година

Годишен доклад за дейността

Годишен финансов отчет 

2020 година

Годишен доклад за дейността

Годишен финансов отчет 

14. Годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегия за ВОМР

Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за ВОМР  2016 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за ВОМР  2017 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за ВОМР 2018 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за ВОМР 2019 г.

Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за ВОМР 2020 г.

Преводач