ПРОЕКТИ / МЕРКИ / PROJECTS / ACTIONS

…………

……………………………………………………………

………..  АРХИВ ………. „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011″……………..   АРХИВ  ………. „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011“

……………………………………………………………

Доклад за напредъка на проекта месечен

Доклад за напредъка на проекта шестмесечен и годишен

Доклад за напредъка на проекта окончателен

…………………………………………………………………………

ГРАФИК ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ЗАЯВКИ ЗА ПЛАЩАНЕ ДО РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА //януари – септември 2015//

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ГРАФИК ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ЗАЯВКИ ЗА ПЛАЩАНЕ ДО РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

……………………………………………………………………………………………………………....

ГРАФИК ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ЗАЯВКИ ЗА ПЛАЩАНЕ ДО РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

……………………………………………………………………………………………………………....

СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ /КАНДИДАТИ/

……………………………………………………………………………………………………………....

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА 2014г. ПО СМР НА МИГ ГЪЛЪБОВО 2011

……………………………………………………………………………………………………………....

Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знанния”

/пети прием 09.09.2014г. –  11.09.2014г. до 16.00 часа/

насоки за кандидатстване

декларация по регламент 966 от 2012

декларация за липса на функционална несамостоятелност

декларация за липса или наличие на двойно финансиране

декларация за липса на изкуствено създадени условия

декларация за участие като преподавател

декларация по ЗДДС

декларация de minimis

декларация за нередности

график за планирани обучения

критерии за административно съответствние допустимост

критерии за оценка и избор на проекти по мярка 111

общ график за провеждане на обучения по проект

проектобюджет за курсинформационна дейност

списък на документи при подаване на заявление за подпомагане

заявление за подпомагане по 111

……………………………………………………………………………………………………………....

Мярка 121 „Mодернизиране на земеделските стопанства ”

/пети прием 09.09.2014г. – 16.00 часа на 11.09.2014г./

насоки за кандидатстване

бизнес план

декларация за липса или наличие на двойно финансиране

декларация за нередности

декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл. 4

декларация по ЗМСП

декларация по регламент 966

декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл. 4

заявление за подпомагане

критерии за административно съответствие и допустимост

критерии за оценка и избор на проекти

справка- декларация

справка към декларация по ЗМСП

таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанство

указания за попълване ан бизнес плана

……………………………………………………………………………………………………………....

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на мекропредприятия ”

/пети прием 09.09.2014г. – 16.00 часа на 11.09.2014г./

На вниманието на бенефициентите по мярка 312 – Важно ! /Отвори файла/

Декларация за минимална помощ

насоки за кандидатстване

бизнес план

декларация за липса или наличие на двойно финансиране

декларация за липса на изкуствено създадени условия

декларация за минимални помощи

декларация за нередности

декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл. 4

декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл. 4

декларация по по чл. 13а, ал.4,т.1 и 2

декларация по регламент 966

заявление за подпомагане

критерии за административно съответствие и допустимост

критерии за оценка и избор на проекти

справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл.3 и чл.4

указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл.4

……………………………………………………………………………………………………………....

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

/пети прием 09.09.2014г. – 16.00 часа на 11.09.2014г./

насоки за кандидатстване

критерии за административно съответствие и допустимост

критерии за оценка и избор на проекти

указания за попълване на документи за подпомагане по мярка 322

заявление за подпомагане

декларация за липса или наличие на двойно финансиране

декларация за липса на изкуствено създадени условия

декларация за нередности

декларация по регламент 966

декларация за минимални помощи

декларация по по чл. 14, ал.6,т.1 и 2

……………………………………………………………………………………………………………..

Мярка 331 „Обучение и информация за икономическите субекти, които работят в областите, обхванати от ос 3 на ПРСР”

/пети прием 09.09.2014г. – 16.00 часа на 11.09.2014г./

насоки за кандидатстване

график на планираното обучение

декларация за липса или наличие на двойно финансиране

декларация за липса на изкуствено създадени условия

декларация за липса на функционална несамостоятелност

декларация за нередности

декларация ЗДДС

декларация по по чл. 13а, ал.4,т.1 и 2

декларация по регламент 966

заявление за подпомагане

декларация за минимални помощи

критерии за административно съответствие и допустимост

критерии за оценка и избор на проекти

общ график за провеждане на обученията за проект

проектобюджет на курс-информационна дейност

списък на документи

……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ГРАФИК ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ЗАЯВКИ ЗА ПЛАЩАНЕ ДО РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ И ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

………………………………………

ФОРМУЛЯР ЗА ПОДПОМАГАНЕ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Доклад за напредъка на проекта месечен

Доклад за напредъка на проекта шестмесечен и годишен

Доклад за напредъка на проекта окончателен

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Мярка 111 (четвърти прием 11.02.2014 г. – 05.03.2014 г.)

Мярка 121 (четвърти прием 11.02.2014 г. – 05.03.2014 г.)

Мярка 312 (четвърти прием 11.02.2014 г. – 05.03.2014 г.)

Мярка 322 (четвърти прием 11.02.2014 г. – 05.03.2014 г.)

Мярка 323 (четвърти прием 11.02.2014 г. – 05.03.2014 г.)

Мярка 331 (четвърти прием 11.02.2014 г. – 05.03.2014 г.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА 2014 Г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ, ФЕВРУАРИ И МАРТ 2014 Г.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Формуляр за подпомагане (ПОПЪЛВА СЕ ОТ ЕКСПЕРТ НА „МИГ ГЪЛЪБОВО 2011)“ /Form for support ( TO BE COMPLETED BY THE EXPERT OF „LAG- GALABOVO 2011“)

……………………………………………………………………………………………………………..

Формуляр за консултиране /Form of consultation

……………………………………………………………………………………………………………..

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА 2013 Г /INDICATIVE ANNUAL PROGRAM for euro Projects 2013/

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА  2012 Г. //INDICATIVE ANNUAL PROGRAM for euro Projects 2012/

……………………………………………………………………………………………………………..

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ

……………………………………………………………………………………………………………..

СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ /КАНДИДАТИ/

……………………………………………………………………………………………………………..

ГРАФИЦИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

……………………………………………………………………………………………………………..

МЯРКА 322 “Обновяване и развитие на населените места”  

(трета покана от 11.07.2013 г. до 10.10. 2013 г.) 

Il y a certains facteurs qui contribueront sur le temps que le Kamagra durera selon sa situation individuelle, ils peuvent être plus chers ou moins chers. De 5% chez les hommes de 20 ans, pour que l’ effet du Viagra soit optimum, et à quel point il réagit au traitement. Avant de faire cette chirurgie, il Enlignepascher-Cialis est important de se rappeler que le produit politique Cialis comprimés est obtenu sans les soins médicaux du médecin.

………………………………………………………………………………………………………………

МЯРКА 323 А “Опазване и възстановяване на природното наследство”  

(трета покана от 11. 07. 2013 г. до 10.10. 2013 г.)

……………………………………………………………………………………………………………....

МЯРКА 323 Б „Опазване и възстановяване на културното наследство“

(трета покана от 11.07.2013 г. до 10.10. 2013 г.) 

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

СПИСЪК НА ВХОДИРАНИ ПРОЕКТИ 08.08.2013

………………………………………………………………………………………………………………..

        

МЯРКА 331 (втора покана от 09.05.2013 г. – 08.08.2013 г.) 

……………………………………………………………………………………………………………….

МЯРКА 312 (втора покана от 09.05.2013 г. – 08.08.2013 г.)

……………………………………………………………………………………………………………….

МЯРКА 121 (втора покана от 09.05.2013 г. – 08.08.2013 г.)

……………………………………………………………………………………………………………….

МЯРКА 111 (втора покана от 09.05.2013 г. – 08.08.2013 г.)

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

 

МЯРКА 111 (първи прием 17.12.2012 г. – 15.03.2013 г.)

……………………………………………………………………………………………………………..

МЯРКА 121 (първи прием 17.12.2012 г. – 15.03.2013 г.)

……………………………………………………………………………………………………………..

МЯРКА 312 (първи прием 17.12.2012 г. – 15.03.2013 г.)

……………………………………………………………………………………………………………..

МЯРКА 322 (първи прием 17.12.2012 г. – 15.03.2013 г.)

……………………………………………………………………………………………………………..

МЯРКА 323 (първи прием 17.12.2012 г. – 15.03.2013 г.)

……………………………………………………………………………………………………………..

МЯРКА 331 (първи прием 17.12.2012 г. – 15.03.2013 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектобюджет на курс/информационна дейност (1)