Подмярка 19.1

Проект по подмярка 19.1 на ПРСР – подготвителни дейности за периода 2023-2027 г.

 

   На 30.03.2023 г. е подписан договор № РД 50-110/30.03.2023 г.  за предоставяне на финансова помощ по проект: „Стимулиране на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегия за ВОМР“ за програмен период 2023 – 2027 година. Финансирането е по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие та селските райони. Стойността на помощта възлиза на 26 013,00 лева.

   Основна цел на проекта е разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините: Гълъбово, Опан и Симеоновград за периода 2023 – 2027 година.

   Срокът за изпълнение на проекта е шест месеца и включва изпълнение на дейности за:

  • популяризиране на процеса на разработване на стратегия;
  • обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
  • проучвания и анализи на територията на МИГ и подготовка на стратегия за ВОМР.

    С разработената по проекта  Стратегия за ВОМР, СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ ще кандидатства за финансиране за реализация ѝ през периода 2023 – 2027 г.   

  Активното участие на всички заинтересовани страни в процеса на планиране е от изключителна важност за подготовката на Стратегията, която ще се предостави  допълнителни възможности за по-ускорено развитие на бизнеса, стабилност на публичните инвестиции и устойчивост на неправителствения сектор, през новия програмен период.

Административен договор № РД 50 – 110/30.03.2023 г.

Допълнително споразумение № РД 50 – 110/24.08.2023 г.  към Административен договор № РД 50 – 110/30.03.2023 г.