Въпроси и отговори

27.11.2018 г.- Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-19.069 МИГ „Гълъбово – Опан“ ПОДМЯРКА 4.2 Инвестиции в преработка „Маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 Инвестиции в материални активи от ПРСР за периода 2014-2020 от СВОМР на СНЦ МИГ „Гълъбово – Опан“ и разяснения по тях.

19.10.2018 г.-Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-19.069 МИГ „Гълъбово – Опан“ ПОДМЯРКА 4.2 Инвестиции в преработка „Маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 Инвестиции в материални активи от ПРСР за периода 2014-2020 от СВОМР на СНЦ МИГ „Гълъбово – Опан“ и разяснения по тях.

19.10.2018 г.-Постъпили въпроси от кандидати по процедура BG06RDNP001-19.068 МИГ „Гълъбово – Опан“ ПОДМЯРКА 4.1 Инвестиции в замеделски стопанства от мярка 4 Инвестиции в материални активи от ПРСР за периода 2014-2020 от СВОМР на СНЦ МИГ „Гълъбово – Опан“ и разяснения по тях.

 

Преводач